L17 : Bevoegdheden inzake communicatie en het vorderen van gegevens Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L17 : Bevoegdheden inzake communicatie en het vorderen van gegevens > Flashcards

Flashcards in L17 : Bevoegdheden inzake communicatie en het vorderen van gegevens Deck (17):
1

Wat is 'anders' aan de bevoegdheden rond dataverkeer?

Van belang is dat het hier gaat om dataverkeer, dus geen tastbaar object. Bovendien is de persoonlijke levenssfeer in het geding.

2

Op welke wijze zijn beveogdheden van politie en justitie uitgebreid?

Met de artt. 126l t/m 126 ni; 126s t/m 126ui en 126zf t/m 126zp Sv zijn de bevoegdheden van politie en justitie op dit gebied uitgebreid. Zo is het mogelijk voor alle computerdelicten voorlopige hechtenis te vorderen (art. 67, eerste lid, onder b, Sv) en in bepaalde gevallen specifieke dwangmiddelen (inbeslagname en aftappen) toe te passen. 

3

Wat kan er mbt communicatiemiddelen?

Communicatiemiddelen kunnen worden opgenomen en onderzocht en hebben dus belang voor het plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband. Art. 126zf t/m zp zijn daarom relevant voor het opsporen van terroristische misdrijven. 

4

Omschrijf het bevriezingsbevel van art 126ni (&126 ui) Sv?

Een bevriezingsbevel dat de OvJ in staat stelt bepaalde gegevens van een internetprovider tijdelijk beschikbaar te houden in afwachting van een definitieve beslissing over de verstrekking van de gegevens tbv opsporing

5

Is het EHRM en EC losjes mbt de eisen waarin de regeling naar onderzoek naar telefoongesprekken moet voldoen?

Uit de rechtspraak van het Europese Hof en Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, vloeien betrekkelijk gedetailleerde eisen voort waaraan de regeling van het onderzoek naar telefoongesprekken moet voldoen

6

Waar vallen telefoongesprekken onder volgens het Europese Hof?

- priveleven

- correspondentie

van art 8 lid 1 EVRM

Zie arrest Klass 1978

7

Wat zijn de regels bij het gebruik van 'metered' information?

Wordt op dezelfde manier beshermd ogv art 8 EVRM

8

Wat is de regeling bij privacy?

Privacy:
Het recht op privacy dient zoveel mogelijk te worden gerespecteerd, er dient zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden (Klass ECHR 1978). 

9

Wat is er geregeld mbt doel van aftappen?

Doel:
Afluisteren mag alleen met het doel om misdrijven te voorkomen, daarbij dient de aard van het misdrijf in aanmerking te worden genomen. Gerechtvaardigd is het bijv. als nationale veiligheid in het geding is. 

10

Wat zijn de eisen mbt rechtsbescherming bij het onderszoek naar telefoongesprekken?

Rechtsbescherming:
De normen van het nationale recht dienen voldoende te worden toegepast, dus geen willekeurige inbreuken op de grondrechten. 

Bovendien moet het recht voldoende duidelijk zijn om de burgers voldoende inzicht te geven in de omstandigheden en voorwaarden waaronder overheidsorganen bevoegd zijn over te gaan tot het afluisteren van telefoongesprekken (Malone)

11

Wat zijn de beperkingen voor lidstaten bij de regeling van het afluisteren?

- Waarborgen: tegen methode moet effectief zijn en waarborgen omvatten tegen misbruik. 

(Klass)

- relatieve karakter van de omstadigheden; hoewel geprefereerd hoeft een rechter niet altijd de controle uit te oefenen

- Een burger dient te worden geïnformeerd over het feit dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Hij moet zich bij de rechter kunnen beklagen. Hiervan kan worden afgeweken als het onderzoeksbelang in gevaar komt

12

Hoe uit zich het doen van mededelingen van de tap in strafzaken?

Mededeling van de tap dient te geschieden wanneer de doeltreffendheid van de tap daardoor niet meer in gevaar komt

13

Hoe is het vorderen van gegevens geregeld?

Het vorderen van gegevens is geregeld in 126 nc t/m en ni. In het kader van de Wet verruiming mogelijkheden opsporing en vervolging van terroristische misdrijven zijn thans ook bevoegdheden ten aanzien van het vorderen van gegevens ingevoerd (art. 126zk t/m 126zp).

Deze laatste gelden al bij 'aanwijzingen' van een terroristisch misdrijf 

14

Wat is de terminologie bij het vorderen vangegevens?

-  Onder het begrip gegevens wordt verstaan: informatie die is vastgelegd op een gegevensdrager, hetzij op schrift, hetzij in elektronische vorm.

 -  Onder identificerende gegevens wordt verstaan: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken.


 -  Administratieve kenmerken zijn de kenmerken die de relatie tussen de persoon die onderwerp is van onderzoek en de derde van wie de gegevens worden gevorderd aanduiden, dan wel de kenmerken van de diensten aan die de derde verleend.


 -  Gevoelige gegevensgegevens bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gegevens die vanwege hun aard een indringende inbreuk kunnende persoonlijke levenssfeer. 

15

Hoe is de verhouding tussen het inbeslagnemen van gegevens en het vorderen van gegevens?

Indien kan worden volstaan met het vorderen van de gegevens, mag niet tot inbeslagname worden overgegaan van de gegevensdrager.

Ook mag niet het verzoek worden gedaan tot vrijwillige overgave van gegevens (HR) , dit omdat de wetgever wil voorkomen dat een persoon zelf de afweging moet maken of het belang van het onderzoek zwaar genoeg weegt om de gegevens te verstrekken.En kan er mogelijk sprake zijn van onrechtmatige daad. Dit dient bepaald te worden door de opsporingsambtenaar. 

16

In de uitspraak in de Klass zaak(1978) heeft het Europese Hof uitgemaakt dat?

het ontbreken van een mededeling omtrent het afluisteren van telefoongesprekken aan degenen wier telefoonaansluitingen zijn afgeluisterd verenigbaar is met art 8 EVRM ten einde de doeltreffendheid van afluistermaatregelen te waarborgen

17

De wet Bevoegdheden vorderen gegevens geeft ten aanzien van elke bevoegdheid aan onder welke voorwaarden deze mag worden toegepast. Kunt u daarin een hoofdlijn ontwaren?

Naarmate de beveogdheid ingrijpender is, dient het te gaan om een verdenking van een ernstiger misdrijf en komt de bevoegdheid toe aan een hogere autoriteit. Voor de meest ingrijpende bevoegdheden is een machtiging van de RC nodig (zie bv art 126nfl lid 3 Sv)