L21 : De beslissing omtrent vervolging Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L21 : De beslissing omtrent vervolging > Flashcards

Flashcards in L21 : De beslissing omtrent vervolging Deck (47)
Loading flashcards...
31

Wat is de consequentie als er voorafgaand niet wordt gehoord?

aan dit verzuim zijn geen wettelijke consequenties verbonden

32

Wat als de verdachte het niet eens is met een strafbeschikking?

- verzet binnen 14 dagen nadat hij deze in persoon heeft ontvangen

- of nadat anderszins duidelijk is geworden dat de strafbeschikking hem bekend is

 

33

Wanneer is verzet tegen een strafbeschikking niet mogelijk?

- bij instemming met de strafbeschikking

- schriftelijk afstand van zijn bevoegdheid tot het instellen van verzet tegen de beschikking

34

Wat kan een verdachte doen om een sepot te krijgen?

Contact opnemen met de OvJ en adhv richtlijnen die het OM zelf pleegt te hanteren proberen te overtuigen

35

Wanneer een procedure ex art 12 Sv?

- niet vervolging strafbaar feit

- vervolging wordt niet voortgezet

- strafbeschikking door OvJ opgelegd

36

Hoe toetst het Hof de beslissing van de OvJ ex art 12?

Niet marginaal maar vol

37

Waarom art 12 procedure?

- mogelijkheid voor belanghebbenden om opportuniteit van de vervolging aan de rechter voor te leggen?

- overheid kan niet willekeurig haar eigen regels opzij zetten door geen vervolging in te stellen

38

Wie is belanghebbende ex art 12?

Hoe wordt dat bepaald?

- ieder die bij de instelling of voortzetteing van de vervolging een redelijk belang heeft:

-- slachtoffer

-- familieleden van het slachtoffer

-- rechtspersonen

-- de verzekeraar

-- de verdachte

 

Het moeten mensen/rechtspersonen zijn bij wie door achterwege blijven van een strafvervolging getroffen is in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat

39

Is de verdachte altijd belanghebbende?

Nee, casueel bepaald

Wel: indien het onderzoek ter terechtzitting heeft aangevangen, heeft hij in beginsel belang bij de voortzetting van de vervolging

40

Zijn familieleden van het slachtoffer belanghebbende?

Ja, maar casueel bepaald

- mate van verwantschap

- aard van het delict

41

Welke rechtspersonen kunnen belanghebbenden zijn?

Hoe kunnen verenigen als voor behoud van de waddenzee hun belang verdedigen?

- volgens art 2 Bw

- organisaties genoemd in lid 3 van art 51 Sr

 

Via art 12 lid 2: belangen die ons allen aangaan maar waar niemand individueel voor opkomt

42

Waarom is een verzekeraar een belanghebbende?

Vaak is er sprake van schade die een verzekeraar moet betalen en graag wil verhalen.

- art 188 Rv bepaalt dat wanneer een NL strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een bepaald feit heeft begaan, dat dwingend bewijs is in een civiele zaak

Toch maken verzekeraars er niet veel gebruik van

43

Wanneer is beklag ex art 12 Sv niet toegelaten?

Bij:

- buitenvervolgingstelling (anders zou toch vrijspraak volgen)

- betekening van een beschikking dat de zaak is geeindigd (anders worden beshikkingen van een rechtbank onderwerp van toetsing door het Hof na beklag van een belanghebbende

Dit omdat niet het OM maar de rechter de zaak heeft beeindigd

44

Tegen welke beslissingen kan de beklagregeling in stelling worden gebracht?

- tegen alle sepotbeslissingen, ongeacht of daaraan in de wet rechtsgevolgen zijn verbonden.

- ook tegen kennisgeving niet verdere vervolging

45

Wat zijn de beperkingen van het klachtrecht?

Hoe bij transactie?

- tijd voor belanghebbende om beklag te doen

- Niet mogelijk wanneerde OvJ zijn recht tot vervolgen heeft verloren (verjaring) of nooit heeft bezeten (klachtdelict)

 

Wel klachtrecht bij transactie: binnen 3 mnd nadat de klager op de hoogte is geraakt van de transactie

46

Betreft klagen alleen niet vervolgen?

Wat is essentieel?

Nee, niet allen de in art 167 Sv bedoelde gevallen 

maar ook:

- klagen over het nalaten door politie en OM instellen van de noodzakelijke vervolgingsactiviteiten

- weigering om stappen te ondernemen om een verdachte uitgeleverd te krijgen (mits het OM geen andere actie heeft ondernomen)

 

Essentieel is dat er sprake moet zijn van een impliciete of expliciete weigering om te vervolgen: wanneer het OM niets doet, zal eerst zo'n weigering moeten worden uitgelokt

 

47

Op welke wijze is het sepotbeleid van de OvJ aan toezicht onderworpen?

Er wordt toezicht uitgeofend:

- via de hierarchie (hoofdofficier, PG min van J),

- door het parlement (via de politieke verantwoordelijkheid van de Minvan J) en

- door rechters:

-- art 12 Sv

-- indien ten onrechte wel tot vevolging is besloten: in de bezwaarschriftenprocedure