Lesson 22 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 22 > Flashcards

Flashcards in Lesson 22 Deck (21):
1

Brush writing

Máibǐzì - 毛筆字/-笔-

2

Hobby

Àihào - 愛好/爱-

3

Calligraphy

Shūfǎ - 書法

4

Paint, painting

Huìhuà - 繪畫

5

Learning/workshop

Xuéxíbān - 學習班

6

Conference/ mtg rm

Huìyishì - 會議室

7

Dance ball

Wǔhuì - 舞會

8

Drawing, painting

Huàhuàr - 畫畫儿

9

To do/ work

Gàn - 幹

10

Sign up

Bàomíng - 報名

11

Travel, tour

Lǚyóu - 旅遊

12

Play football

Tī zúqiú - 踢足球

13

Be interested in

Duì…gǎnxìngqù - 對…感興趣

14

Resultant comp

Liǎo - 了

15

In the middle of process

Zhèngzài - 正在

16

Surprise

Hái - 還

17

By all means, surely

Yídìng - 一定

18

How is it possible…

Nǎr - 哪儿

19

Hey!

Èi/ ài - 哎

20

Oh! (sudden realization)

ō - 噢/哦

21

If, suppose

Yàoshi/ yàoshì - 要是