Lesson 6 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (47):
1

High School

Gaōzhōng - 高中

2

Law School

Fă xuéyuàn - 法學院 / -学-

3

Cat

Māo - 貓 / 猫

4

Dog

Gŏu - 狗

5

Facebook

Liānshū - 臉書 / 脸书

6

Life

Shēnghuò - 生活

7

Photo

Zhàopiàn - 照片

8

What to do

Zěnmebàn - 怎麼辦/-么办

9

Years old

Suì - 歲/岁

10

Center; middle

Zhōng - 中

11

Cute

Kěài - 可愛 - -爱

12

Good-looking

Hăokàn - 好看

13

Great!

Tài hăo le - 太好了

14

Handsome

Shuài - 帥 / 帅

15

Old, venerable

Lăo - 老

16

Pleasant to hear

Haŏting - 好聽 / -听

17

Smart

Cōngmĭng - 聰明/聪-

18

Together

Yìqĭ - 一起

19

MW (family)

Kŏu - 口

20

MW (animals)

Zhī - 隻/只

21

Big younger brother

Dà dìdi - 大弟弟

22

Girl

Nǚháir - 女孩兒

23

Girlfriend

Nǚpéngyou - 女朋友

24

Little sister

Méimei - 妹妹

25

Older brother

Gěge - 哥哥

26

Older sister

Jiějie - 姐姐

27

2nd younger brother

Érdì - 二弟

28

Younger brother

Dìdi - 弟弟

29

Half

Bàn - 半

30

Change

Huàn - 換/换

31

Go to school

Shàngxué - 上學/ -学

32

Let

Ràng - 讓 / 让

33

Live

Zhù - 住

34

Should

Yīnggāi - 應該 / 应该

35

Work

Gōngzuō - 工作

36

Work as

Dāng - 當

37

Professor

Jiaòshòu - 教授

38

Doctor

Yīshēng - 醫生 / 医-

39

Lawyer

Lǚshī - 律師 / -师

40

Here

Zhèr - 這人

41

Or (alternative)

Hàishi - 還是/还-

42

Or (in statement)

Huòzhě - 或者

43

Later

Yĭhòu - 以後/-后

44

Chemistry

Huàxué - 化學/-学

45

Biology

Shēngwù - 生物

46

History

Lìshĭ - 歷史/历-

47

Now

Xiànzài - 現在