Lesson 26 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 26 > Flashcards

Flashcards in Lesson 26 Deck (36):
1

To be a guest

zuòkè - 作客

2

Arrange; agree on time

Yuēhǎo - 約好

3

Build

Gài - 蓋

4

Taste; try to taste

Chángchang - 嘗嘗

5

Put; place

Bǎi - 擺

6

Smile; laugh

Xiào - 笑

7

Pick food w/ chopsticks

Jiācài - 夾菜

8

Heard about

Tīngshuō - 听说

9

Host

Zhāodài - 招待

10

Experience; realize

Tǐhuì - 體會/体会

11

Madam, Mrs.

Fūren - 夫人

12

Tea

Chá - 茶

13

Umbrella

Yǔsǎn - 雨傘/-伞

14

House

Fángzi - 房子

15

Children; child

Háizi - 孩子

16

Other places

Wàidì - 外地

17

Spouse; lover

Àiren - 愛人/爱-

18

Homemade dishes

Jiāchángcài - 家常菜

19

Kilometer

Gōnglǐ - 公里

20

Mother

Mǔqin - 母親

21

Hostess

Nǚzhǔrén - 女主人

22

Chopsticks

Kuàzi - 筷子

23

Guest

Kèren - 客人

24

Experience

Tǐhuì - 體會/体会

25

Continuation indicator

Zhe - 著

26

Don’t

Bié - 別

27

Impatient

Jì - 急

28

Hospitable

Hàokè - 好客

29

Full

Mǎn - 滿

30

Happy; rejoice

Kāixīn - 開心

31

Approximately

Dàyuē - 大約

32

Personally (do/make)

Qīnshǒu - 親手

33

Extremely

Jíle - 極了/极-

34

Non-stop

Bùtíngde - 不停地

35

Personally (experience)

Qīnshēn - 親身

36

Not too long ago

Qiánbùjiǔ - 前不久