Lesson 30 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 30 > Flashcards

Flashcards in Lesson 30 Deck (28):
1

Adapt, acclimatize

Shìyīng - 適應/适应

2

Care, be concerned

Guānxīn - 關心/ 关-

3

Wear

Chuān - 穿

4

Develop

Fāzhǎn - 發展/ 发展

5

Improve, advance

Jìnbù - 進步/进-

6

Pollute

Wūrǎn - 污染

7

Try hard

Nǔlì - 努力

8

Impression

Yìnxiàng - 印象

9

Everying, all

Yíqiè - 一切

10

Young folk, youth

Qǐngniánrén - 青年人

11

Country

Guójiā - 國家/国-

12

Politics

Zhèngzhi - 政治

13

Society

Shèhuì - 社會/-会

14

Pop music

Liúxíng yīngyué - 流行音樂/ ---乐

15

Jean

Niúzǎikù - 牛仔褲/--裤

16

Internet

Yīntèwǎng - 因特網/ --网

17

City

Chéngshì - 城市

18

Aspect

Fāngmiàn - 方面

19

Developed country

Fādáguójiā - 發達國家/发达国-

20

Improv(advanc)ement

Jìnbù - 進步/进-

21

Environment

Huánjìng - 環境/环-

22

Pollution

Wūrǎn - 污染

23

Very, quite

Tǐng - 挺

24

Crowded

Jǐ - 擠/挤

25

Ancient, age-old

Gǔlǎo - 古老

26

Age-old, long

Yōujiǔ - 悠久

27

Different

Bùtóng - 不同

28

Crowded

Yōngjǐ - 擁擠/拥挤