Lesson 5 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 5 > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 Deck (69):
1

Next

Míng - 名

2

Year

Nián - 年

3

Time

Shí jiān - 時間/ 时间

4

Why?

Wèishénme - 為什麼/为-么

5

How many/much? (10+)

Duōshao - 多少

6

How many/ much? (<10)

Jĭ - 機/机

7

What time is it?

Shénme shí hòu - 什麼時候/-么时-

8

Ah

Á - 啊

9

Interjection

Ēn - 嗯

10

Haha

Hāhā - 哈哈

11

Bye bye

Bàibai - 拜拜

12

Attend class

Shàngkè - 上課/-课

13

Come

Lài - 來

14

Exercise

Duànliàn - 鍛煉/锻炼

15

Feel/ think

Juéde - 覺得/觉-

16

Go online

Shàngwăng - 上網/-网

17

Joke

Kāi wánxiào - 開玩笑/开--

18

Know/ recognize

Rènshi - 認識/认识

19

Play/ have fun with

Wánr - 玩儿

20

Speak/talk

Shuōhuà - 說話/ 说话

21

Study

Xuéxi - 學習/学习

22

Tell

Gàosù - 高速

23

Tidy up

Shōushí - 收拾

24

Dorm

Sùshè - 宿舍

25

Gym

Tĭyùguăn - 體育館/ 体-馆

26

HW

Zuòyè - 作業/ -业

27

Major

Zhuānyè - 專頁/ 专业

28

Math

Shùxué - 數學/ 数学

29

Economics

Jīngjì - 經濟/ 经济

30

English

Yīngwén - 英文

31

Agriculture

Nóngkē - 農科/ 农科

32

Arts

Yìshù - 藝術 / 艺术

33

Business

Shāngkē - 商科/ shangkeshangke-

34

Education

Jiàoyù - 教育

35

Law

Fălǚ - 法侓

36

Humanities

Rénwén kēxué - 人文科學

37

Music

Yīnyué - 音樂/ -乐

38

Merely

Zhĭ - 只

39

Somewhat/ rather

Yŏu diănr - 有點

40

Very

Hěn - 很

41

Hundred

Băi - 百

42

Two

Liăng - 兩

43

All

Duō - 多

44

Beautiful

Piàoliang - 漂亮

45

Big

Dà - 大

46

Clean

Gānjing - 乾淨 / 干净

47

Comfortable

Shūfu - 舒服

48

Cool

Kù - 酷

49

Difficult

Nán - 難 / 难

50

Handsome

Shuài - 帥 / 帅

51

Interesting

(Yŏu) yìsi - 意思

52

Many, much (10+)

(Duō) shăo - 少

53

Messy

Luán - 乱

54

Small

Xiăo - 小

55

Tall/high

Gāo - 高

56

Useful

(Yŏu) Yòng - 用

57

As well

Hái - 還

58

Because

yīnwèi - 因為 / -为

59

But

Kěshì - 可是

60

So, therefore

Suŏye - 所以

61

At/ in/ on

Zài - 在

62

By the way

Le - 了

63

Body/health

Shēntĭ - 身體 / 身体

64

Boyfriend

Nánpéngyou - 男朋友

65

Father

Bàba - 爸爸

66

Home

Jiā - 家

67

Mother

Māma - 媽媽 / 妈妈

68

Others

Biérén - 別人

69

Room

Fángjiān - 房間 / -间