Lesson 24 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 24 > Flashcards

Flashcards in Lesson 24 Deck (28):
1

Required course

Bìxiū - 必修

2

Writing; composition

Xiězuò - 寫作/写-

3

Foreign language

Wàiyǔ - 外語/-语

4

Small #; minority

Shǎoshù - 少數/-数

5

Elective course

Xuǎnxiūkè - 選修課/选-课

6

Large #; majority

Dàduōshù - 大多數/--数

7

Method; way/ means

Fāngfǎ - 方法

8

Benefit; advantage

Hǎochù - 好處/-处

9

Self development

Zìwǒfāzhān - 自我發展/--发-

10

Place, aspect

Dìfang - 地方

11

Disadvantage

Huàichù - 壞處/坏处

12

Required course

Bìxiū - 必修

13

Small #; minority

Shǎoshù - 少數/-数

14

Difficult

Kùnnan - 困難/-难

15

Different

Bùtóng - 不同

16

Deep

Shēn - 深

17

Not at all (before neg)

Bìng - 並/并

18

Narrow

Zhǎi - 窄

19

Completely, absolutely

Wánquán - 完全

20

Take (exams)

Kǎo - 考

21

Arrange

ānpái - 安排

22

Take a class

Xiūkè - 修課

23

Decide

Dìng - 定

24

Enter

Jìnrù - 進入

25

Start

Kāishǐ - 開始

26

Think/ consider

Rènwéi - 認為/认为

27

Then, after that

Ránhòu - 然後/-后

28

What can I do?

Zěnmebàn - 怎麼辦/-么办