Lesson 27 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 27 > Flashcards

Flashcards in Lesson 27 Deck (33):
1

To have a headache

Tóuténg - 頭疼

2

Have a fever

Fāshāo - 發燒/发烧

3

Get a cold

Gǎnmào - 感冒

4

Measure

Liáng - 量

5

Wash

Xǐ - 洗

6

Discover/find

Fāxiàn - 發現/发现

7

Have loose bowels

Lā dùzi - 拉肚子

8

See a doctor

Kànbìng - 看病

9

Prescribe medicine

Kāi yàofāng - 開藥方/ 开药-

10

Over entire body

Quánshēn - 全身

11

Had better

Zuìhǎo - 最好

12

Even more

Yuè - 越

13

On schedule

Àn shí - 按時/ -时

14

Always

Zǒngshì - 總是/总-

15

Entire body

Quánshēn - 全身

16

Hospital

Yīyuàn - 醫院/医-

17

Strength, energy

Lìqi - 力氣

18

Medicine

Yào - 藥

19

Body temperature

Tǐwēn - 體溫/体温

20

Doctor

Dàifu - 大夫

21

Emergency room

Jízhěnshì - 急診室/ -诊-

22

Milk

Niúnǎi - 牛奶

23

Cookie

Bǐnggān - 餅乾/ 饼干

24

Appetite

Wèikǒu - 胃口

25

Change/ small bills

Língqián - 零錢/-钱

26

ID

Zhèngjiàn - 證件/ 证-

27

Cucumber

Huángguā - 黃瓜

28

Abdomen

Dùzi - 肚子

29

State of an illness

Bìngqíng - 病情

30

Health, hygiene, sanitation

Wèishēng - 衛生/ 卫-

31

Trips

Tàng - 趟

32

Raw

Shēng - 生

33

Introd object acted on

Bǎ - 把