Lesson 4 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 4 > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 Deck (52):
1

Ask

Wèn - 問

2

Buy stuff

Mái - 買

3

Can (AUX)

Kěyĭ - 可以

4

Can/ know how to (AUX)

Huì - 會

5

Do

Zuò - 做

6

Drink

Hē - 喝

7

Feel embarrassed

Bù hăo yìsi - 不好意思

8

Forget

Wàngle - 忘了

9

Give

Gěi - 給

10

Go

Qù - 去

11

Have

Yŏu - 有

12

Have a meal

Chī fàn - 吃飯

13

Look/read

Kàn - 看

14

Love

Ái - 愛 / 爱

15

Practice

Liànxí - 練習/练习

16

Say goodbye

Zàijiàn - 再見

17

Say/ speak

Shuō - 說

18

Thank

Xièxie - 謝謝/ 谢谢

19

Write

Xiě - 寫 / 写

20

All, both

Dōu - 都

21

Not (have)

Méi - 沒

22

Often

Chángcháng - 常常

23

Other

Biéde - 別的

24

Not bad

Bùcuó - 不錯

25

Café

Kāfēguăn - 咖啡馆/--館

26

Library

Túshūguăn - 圖書館/图书馆

27

Office

Bàngōngshì - 办公室

28

Square

Guăngchăng - 廣場/广场

29

Starbucks

Xīngbākè - 星巴克

30

And

Hé - 和

31

Oh

O - 噢

32

MW

Ge - 个/個

33

MW (books)

Běn - 本

34

That

Nà - 那

35

This

Zhè - 這

36

How

Zěnme - 怎麼/-么

37

How is (it)?

Zěnmeyàng - 怎麼樣/-么样

38

What?

Shénme - 什麼/-么

39

Where

Nǎr - 那

40

Whose

Shuíde/ shéide - 誰的/谁-

41

Day

Tiān - 天

42

Now

Jīn - 今

43

Today

Jīn tiān - 今天

44

Book

Shū - 書/书

45

Class

Kè - 課/课

46

Friend

Péngyou - 朋友

47

Matter

Shìr - 事儿

48

Oneself

Zìjĭ - 自己

49

Question

Wèntí - 问题/問題

50

Roommate

Tóngwū - 同屋

51

Stuff

Dōngxi - 東西

52

There

Nàr - 那儿