Lesson 29 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 29 > Flashcards

Flashcards in Lesson 29 Deck (29):
0

Plan

Jìhuà - 計畫/计划

1

Map, atlas

地圖 - dìtú

2

Trip

Lǚxíng - 旅行

3

Vacation

Jiàqī - 假期

4

Idea

Zhúyi - 主意

5

Opportunity/ chance

Jīhui - 機會/机会

6

Restaurant, hotel

Fàndiàn - 飯店/饭-

7

Double room

Shuāngrénfáng - 雙人房/双——

8

Relatives, family

Qīnrén - 親人/亲-

9

Experience

Jīnglì - 經理

10

Textbook

Kèběn - 課本/课-

11

Accent

Kǒuyīn - 口音

12

Aural comprehension; sense of sound

Tīnglì - 聽力

13

Landscape

Shānshuǐ - 山湜

14

Known scenic/historical spot

Míngshènggǔjì - 名勝古跡

15

Introd. agent in passive sentence

Bèi - 被

16

Take away

Názǒu - 拿走

17

Have a holidy or vacation

Fàngjià - 放假

18

Travel

Lǚxíng - 旅行

19

Plan

Jìhuà - 計畫/计划

20

Intend/ plan

Dǎsuan - 打算

21

Encounter/ run into

Yùdao - 遇到

22

Attend or hold meeting

Kāihuì - 開會/开会

23

Do business

Zuò mǎimai - 做買賣/-买卖

24

Fly

Fēi - 飛

25

Then, in that case

Nàme - 那麼/—么

26

Or

Huòzhě - 或者

27

Even, more, further

Gèng - 更

28

In addition, besides

Lìngwài - 另外