Lesson 23 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 23 > Flashcards

Flashcards in Lesson 23 Deck (24):
1

From

Cóng - 從

2

Borrow

Jiè - 借

3

See/ catch sight of

Kànjian - 看見

4

Take; hold

Ná - 拿

5

Put

Fàng - 放

6

Listen to

Tīng - 聽

7

Be inferior to

Bùrú - 不如

8

Help, assist

Bāng - 幫/帮

9

Kid somebody

Gēn…kāiwánxiào - 跟设開玩笑

10

Depends on

Yàokàn - 要看

11

Help

Bāngzhù - 幫助

12

Serve

Fúwù - Seem/be like

13

Seem/be like

Hǎoxiàng - 好像

14

Order dishes

Diǎncài - 點菜

15

Put in

Fàng - 放

16

Schoobag

Shūbāo - 書包/书-

17

Tape; record

Lùyīn - 錄音/录-

18

Next time

Xiàcì - 下次

19

Reading essay

Dúshūbàogào - 讀書報告/读书报-

20

A little while

Yìhuǐr - 一會儿

21

Immediately

Mǎshàng - 馬上/马-

22

Odd, strange, weird

Qíguài - 奇怪

23

Careless, inattentive

Mǎmǎhūhū - 馬馬虎虎/马马——

24

Thanks a lot

Duōxiè - 多謝/-谢