Lesson 25 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 25 > Flashcards

Flashcards in Lesson 25 Deck (25):
1

Guess

Cāi - 猜

2

Pay attention to

Zhùyì - 注意

3

Seems, looks like

Kànlái - 看來

4

Remember

Jì - 記

5

Save

Shěng - 省

6

Specially

Tèbié - 特別

7

Indeed

Quèshí - 確實/确实

8

Probably, approx

Dàgài - 大概

9

Easily

Róngyi - 容易

10

Really, indeed

Zhēnzhèng - 真正

11

Not good

Bùxíng - 不行

12

Reasonable, right

Yǒudàoli - 有道理

13

Time consuming

Huāshíjiān - 花時間

14

For example

Bǐfangshuō - 比方說

15

Stroke by stroke

Yìbǐyíhuà - 一筆一劃/ 一笔一划

16

Pronunciation

Fāyīn - 發音

17

Tone

Shēngdiào - 聲調/声调

18

Thousand

Qiān - 千

19

Question

Wènti - 問題/问-

20

Word

Cí - 詞

21

Strokes

Bǐhuà - 筆畫/笔画

22

Pinyin; spelling

Pīnyīn - 拼音

23

Hand

Shǒu - 手

24

Culture

Wénhuà - 文化

25

Part

Bùfen - 部份