Nature/nurture Flashcards Preview

Anthropology > Nature/nurture > Flashcards

Flashcards in Nature/nurture Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

Sociale dieren

A

Nurture

2
Q

Antropologisch perspectief

A

➢ Mensen zijn voornamelijk het product van hun sociale en culturele interactie met andere mensen.
➢ Menselijkheid is aangeleerd, en verschilt per cultuur
➢ Cultuur is vaak dusdanig geïncorporeerd dat het als ‘aangeboren’ en ‘natuurlijk’ wordt ervaren, terwijl dat het (meestal) niet is.

3
Q

Waarom Nature:

A

t/m WOII werd er wel gedacht dat er genetische verschillen tussen verschillende rassen op basis van fenotypen.

- Gebruik van zintuigen 
- Leidde tot interpretaties van 'rassen' in termen van 'meer' en 	'minder' menselijk: evolutionisme + koloniale politiek + religie. 
- Gebaseerd op niet-wetenschappelijk aangetoonde, ideologische en 	vaak etnocentrische veronderstellingen.
4
Q

Waarom zeggen Antropologen dat je niet van Nature uit moet gaan?

A

Omdat dat zou betekenen dat er biologische voorwaarden zijn m.b.t. persoonlijkheid, en geestelijke en lichamelijke aanleg die teruggevoerd kunnen worden op ‘raciale’, etnische en/of gender verschillen. Het is een ideologisch principe.

5
Q

Ethische consequenties van Nature:

A

➢ Na het nazi regime (Joden-, Roma- en homoseksuelen - Blut und Boden ideologie) wouden mensen hier afstand van nemen.
➢ Door de dekolonisatie
➢ Binnen Europa kwamen er emancipatiebewegingen
• ‘Ras’ en genetische verschillen worden (tot de 21e eeuw) politiek incorrecte termen

6
Q

Invloed technologie

A

Na WOII kwamen er ontwikkelingen binnen de wetenschap/techonologie (medisch, neuropsychologisch, genetisch).
Uitkomst: De mensheid deelt 99,8% van genen; 0,012% verklaart verschil tussen ‘rassen’: ras is feitelijk geen concept. 0,012% kan niet de onmetelijke variatie in culturele verschillen verklaren.
Er blijkt meer verscheidenheid te bestaan binnen (within) ‘rassen’ en etnische groepen dan tussen (between) rassen en groepen.

7
Q

Etnische kenmerken zijn

A

culturele en religieuze noties/concepties

8
Q

Speelt nature een rol?

A

Na WOII kwamen er ontwikkelingen binnen de wetenschap/techonologie (medisch, neuropsychologisch, genetisch).
Uitkomst: De mensheid deelt 99,8% van genen; 0,012% verklaart verschil tussen ‘rassen’: ras is feitelijk geen concept. 0,012% kan niet de onmetelijke variatie in culturele verschillen verklaren.
Er blijkt meer verscheidenheid te bestaan binnen (within) ‘rassen’ en etnische groepen dan tussen (between) rassen en groepen.

9
Q

Wat is natuur?

A

➢ Extern: ecosystemen
➢ Intern: menselijke aard
➢ Wat buiten de menselijke controle (cultuur) valt.
➢ Het ruwe materiaal waar cultuur uit voorkomt

10
Q

Is cultuur-natuur wel een dichotomie?

A

In hoeverre bestaat er nog natuur die we niet controleren dan wel beïnvloeden zodat het van aard verandert? Waar begint en eindigt cultuur en natuur?

11
Q

Maakbaarheid als uitgangspunt

A

Vanaf jaren 70:
➢ Maakbare samenleving: dmv overheidsingrijpen, bv. PvdA Den Uyl’s ‘spreiding van kennis, macht en inkomen’
➢ De maakbare mens: dmv heropvoeding (bv psychiatrie, open instelling, TBS) - ‘moeilijke jeugd’, misbruik, verslaving

12
Q

DNA-technologie

A

Nieuwe wetenschappelijke methoden door nieuwe techonologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe politieke en culturele ideeën, met name de laatste 20 jaar. Hierdoor heeft Nature weer een grotere rol gekregen.
➢ Afstammingsonderzoek: bv. Asielzoekers, bevolkings-en migratieonderzoek
➢ Gender: Homoseksualiteit, mannelijkheid-vrouwelijkheid
➢ Kunstmatige reproductie (donor, KI, IVF)
➢ Verslavings- en ziekte-genen: Gen-manipulatie, medicijnontwikkeling

13
Q

Interactionistische visie

A

Nature-Culture benadering: Hoe beïnvloeden natuurlijke elementen (ecostysteem en menselijke aard) cultuur en samenleving.
Culture-Nature benadering: Hoe de natuur-cultuur relatie in culturen wordt gedefineerd en geïnterpreteerd; natuur als culturele representatie

14
Q

Nature/nurture in het wiel van cultuur:

A

Theoretische perspectieven nemen een uitgangspunt uit het wiel en kiezen daarbij voor nurture of nature:
Materiele context : Nature - Natuurlijke en gebouwde omgeving speelt een rol
Voorstellingen & Gedrag: Nurture - Natuur is een cultureel construct

15
Q

Meta-niveau

A

de ontwikkeling van het hele debat en de verschillende nadrukken die in de loop van tijd gelegd werden had heel veel te maken met ideologie, de politieke context en de wetenschappelijke ontwikkelingen die bepalen hoeveel we eigenlijk weten van iets. Technologie geeft een materiële context waarin wetenschap zich kan ontwikkelen, dat wetenschap zich kan ontwikkelen en hoe we omgaan met de technologie is een cultureel verschijnsel.