Onkologi Flashcards Preview

Pædiatri > Onkologi > Flashcards

Flashcards in Onkologi Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvad er den hyppigste cancerform hos børn?

ALL (akut lymfoblastær leukæmi)

(80% af alle leukæmiformer hos børn.)

2

Angiv hvad der gør en lymfeknude malignitetssuspekt

 

Hvordan undersøges lymfeknuden nærmere? 

 • Størrelse > 2 cm eller voksende
 • Placering distalt på hals eller bagved m. SCM. 

Undersøgelse: 

 • UL-skanning
  • hvis knuden er > 3 cm, er denne dog uden værdi, da strukturen uanset årsag vil være ophævet. 
   Denne fjernes og undersøges histologisk
 • IKKE FINNÅLSASPIRAT! 

3

Angiv hvilken paraklinik, der kan give mistanke om malign sygdom. 

(påvirkede cellelinjer, LDH, SR og CRP, udstryg)

 

 

 • > 1 påvirket cellelinje (hgb, trombocytter og neutrocyttal)
 • Høj LDH og urat --> øget cellehenfald (normale prøver udelukker ikke malignitet)
 • Høj SR uden høj CRP 
 • Udstryg med blaster 

 

4

Angiv indikation for knoglemarvsundersøgelse 

 • > 1 påvirket cellelinje (og ingen blaster påvist i blodudtryg. 10% af lekæmier har normalt udstryg)
 • Udtalt/persisterende uforklarelig monocytopeni

5

Hvad er tumorlysesyndrom og hvordan behandles det? 

Stort henfald af cancerceller --> urinsyre, kalum og fosfat --> udfældninger i nyrerne samt hyperkaliæmi og hypokalcæmi

Behandling: 

 • (Forelæser HH.) Væske, væske, væske
 • Forceret diurese
 • allopurinol (nedbryder urinsyre)
 • korrektion af elektrolytforstyrrelser

6

Hvordan defineres hyperleukocytose, hvad er symptomerne og kan man give blodtransfusion?

Def: Leukocyttal > 200 

Symptomer:

 • respirationsbesvær, tumorlysesyndrom, koagulationsforstyrrelser, hovedpine, kramper, neurologiske udfald,

Blodtransfusion er kontraindiceret ved leukostase (= hyperleukocytose med symptomer)

7

Strålebehandling medfører større risiko for senfølger hos børn end voksne og bruges derfor sjældent.

Angiv nogle af disse senfølger

 • Endokrine forstyrrelser 
 • Sekundær cancer 
 • Skader på karendotel --> senere arterosklerose
 • Knoglers vækstzoner

8

Hvad er allogen og autolog stamcelletransplantation og hvornår bruges hhv. allogen og autolog typisk?

Allogen: fra donor.

 • Bruges ved leukæmi og lymfom

Autolog: fra selv 

 • Bruges ved solide tumorer, hvor højere kemo-doser sandsynligvis vil kunne eliminere resttumor.

9

Angiv symptomer på ALL og hvilket syndrom, der er associeret til ALL

Knoglesmerter 

Anæmi

 • Træthed, bleghed 

Neutropeni

 • Feber, gentagne infektioner, hævede lymfeknuder 

Trombocytopeni​

 • Blødninger i hud og slimhinder 

Udvikles over nogle få uger.

Downs-syndrom er associeret til ALL

10

Angiv de tre hæmatopoetiske cellelinjer, hvori ALL-patienter (som regel) har > 1 påvirket. 

 • Erytropoiesen
 • Leukopoiesen 
 • Trombopoiesen

Altid leukopoisen --> T-celle / B-celle (hyppigst)

 • Forelæser H.H: Leukocytter kan være normale og udelukker ikke leukæmi.

11

Hvordan stilles diagnosen ALL paraklinisk? inkl. billeder

 • Påvirkning af > 1 cellelinje 
 • Forhøjet LDH og urat 
 • Maligne blaster i perifert udstryg
  • 10% har normalt udstryg --> KM undersøgelse (>25% maligne blaster --> diagnose ALL).
 • Spinalvæske-undersøgelse 
 • Rtg thorax (obs mediastinal tumor) 
 • (MR-C ved mistanke om CNS-involvering)

12

Angiv i hovedtræk behandlingen af ALL (4 trin)

(Dette er ikke pensum). 

 • Induktionsbehandling: Kemo og prednisolon --> KM-remission. Risiko for livstruende komplikationer, da barnet er påvirket af båve kemo og lekæmien!
 • Konsolidering og intensifikationsbehandling: kemo --> reduktion af tumorbyrde
 • CNS-behandling: Intratekal kemo gr. dårlig penetration til CNS af tidligere indgivet kemo
 • Vedligeholdelsesbehandling: i 2,5 år med bl.a. metotrexat. 

13

Angiv symptomer på Non-hodgkins lymfom

 • Hævede lymfeknuder cervikalt (ofte hurtigtvoksende)
 • Hævede lymfeknuder abdominalt --> udfyldning og smerter 
 • Hævede lymfeknuder i mediastinum --> besværet respiration, stridor
 • KM-involvering --> Træthed, bleghed, feber og blødninger 
 • CNS-involvering --> neurologiske udfald. 

14

Hvordan diagnosticeres non-hodgkins lymfom?

Hvad er behandlingen?

Hvad er patologien bag?

Histologi fra lymfeknude og påvisning af blaster ved KM: < 25%. (husk, > 25% --> ALL)

Behandling: kombi-kemoterapi

 

Patologi:

 • Malign ekspansion af B-celler. 
 • EBV infektion disponerer muligvis

15

Angiv symptomer og hyppigste aldersgruppe, der rammes af Hodgkins lymfom

Symptomer: 

 • uømme lymfeknudehævelse cervikalt/supraklavikulært 
 • B-symptomer 
 • Sjældent KM-involvering og hepatomegali

Aldersgruppe: > 10 år.

16

Hvilken celletype ekspanderer ved Non-hodgkins? (typisk)

B-celle deriveret (90%)

17

Angiv symptomer, der bør vække mistanke om hjernetumor hos børn

 • Hovedpine 
  • Karakteristisk i liggende stilling
  • Hovedpine hos alle < 4 år
  • Persisterende hovedpine hos alle > 4 år
 • Kvalme og opkastninger (typisk om morgenen)
 • Voksende hovedomfagn (børn < 2 år) 
 • Øjensymtpomer (skelen, nystagmus etc.) 
 • Motoriske symptomer (ataksi, tab af færdigheder)
 • Torticollis 
 • Epilepsi 
 • Ændringer af adfærd 
 • Pubertas præcox eller tarda; vækststagnation

18

Hvorfra udgår neuroblastom? Hvilket symptom er ofte debutsymptom og hvad er debutalder typisk=

Udgår fra grænsestrengen og binyrer

Debutsymptom: 

 • Hyppigst abdominal udfyldning/smerter gr. stor tumor fra binyrer. 

Debutalder < 5 år. 

19

Angiv andre symptomer på neuroblastom

 • Tværsnitssyndrom 
 • Horners syndrom (tumor i gl. cervicale sup --> dysfunktion af sympatiske nerver)
 • Svedeture, vandig diare og højt BT gr. øget udskillelse af katakolaminer 

20

Hvordan kan diagnosen Neuroblastom stilles?

Mistænkes ved:

 • Karakteristiske kliniske og radiologiske fund samt forhøjede katekolaminer i urinen.

Bekræfter diagnosen:

 • Biopsi, KM-us og knofleskintigrafi

21

Behandling af neuroblastom og prognose

Behandling: Kirurgi+kemo

Prognose:

 • god ved børn < 1 år 
 • udbredt blastom < 50% helbredelsesrate

22

Hvorfra udgår Wilms tumor?

Hvad er symptomer? 

Angiv diagnostik og behandling

Embryonalt nyrevæv. 

S: Asymptomatisk abdominal udfyldning. Hyppigst børn < 10 år. 

D: Biopsi

B: neoadjuverende kemo + kirurgi. 

 

Helbredelsesrate på 90%.

23

Angiv det hyppigste bløddelssarkom (udgået fra tværstribet muskulatur)

Rabdomyosarkomer. Hyppigst < 6 år. 

24

I hvilke aldersgrupper ses typisk hhv. Osteosarkom og Ewings sarkom? og i hvilke knogler?

 

Hvad indebærer udredning?

Osteosarkom: børn > 10 år. Lange rørknogler

Ewings sarkom: børn < 10 år. Aksiale skelet.

 

Udredning:

 • MR-skanning af primærtumor 
 • CT-lunger (metastaser)
 • Knogleskintigrafi/PET. 

25

Angiv behandling af Osteo-, og Ewings sarkom

Kirurgi. 

Ewings sarkom er strålefølsom og dette kan bruges ved inkomplet eller umulig tumorressektion (f.eks. i det aksiale skelet)

26

Angiv symptomer på retinoblastom samt typiske alder. 

Hbad er behandling og helbredsraten?

 • Hvid pupilrefleks (leukokori)
 • Skelen efter 3 mdr. alder 
 • Nedsat syn

Typisk < 3 år 

Behandling: lokal laserbehandling evt. kemo ved udbredt tumor/metastaser. 

Helbredsrate > 90%