Stawy Flashcards Preview

Aneks anatomia > Stawy > Flashcards

Flashcards in Stawy Deck (36):
1

Budowa stawu

1. Elementy stałe:

 • wolne, pokryte chrząstką pow. stawowe (panewka i główka stawowa)
 • torebka stawowa (błona włóknista i błona maziowa)
 • jama stawowa (wypełniona mazią)

2. Elementy niestałe:

 • więzadła stawowe
 • obrąbki stawowe
 • krążki stawowe
 • łąkotki stawowe
 • fałdy, kosmki, kaletki maziowe
 • trzeszczki

2

Staw ramienny

 1. Kulisty wolny
 2. Główka - pow. stawowa głowy k. ramiennej; panewka - wydrążenie stawowe łopatki i obrąbek stawowy
 3. Torebka stawowa - szyjka anatomiczna, zewn. brzeg obrąbka stawowego, podstawa wyrostka kruczego
 4. Więzadła:
 • kruczo-ramienne - podstawa i brzeg boczny wyrostka kruczego oraz guzek większy i mniejszy k. ramiennej
 • obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe, dolne) - zgrubienia torebki stawowej
 • czynne (ścięgna)

5. Mechanika:

 • zgięcie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie, obrót na zewnątrz i wewnątrz, obwodzenie

3

Staw łokciowy

 1. Złożony - 3 stawy
 2. Pow. stawowe:
 • główka - bloczek k. ramiennej; panewka - wcięcie bloczkowe k. łokciowej (staw ramienno-łokciowy)
 • główka - główka k. ramiennej; panewka - dołek głowy k. promieniowej (staw ramienno-promieniowy)
 • główka - obwód stawowy głowy k. promieniowej; panewka - wcięcie promieniowe k. łokciowej (staw promieniowo-łokciowy bliższy)

3. Torebka stawowa - pow. tylna nad dołem wyrostka łokciowego i dziobiastego, poniżej obu nadkłykci; brzegi wcięcia bloczkowego i promieniowego; szyjka k. promieniowej

4. Więzadła:

 • poboczne promieniowe - nadkłykieć boczny k. ramiennej, wcięcie promieniowe k. łokciowej
 • poboczne łokciowe - nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, łokciowy brzeg wcięcia bloczkowego k. łokciowej i podstawy wyrostka dziobiastego k. łokciowej
 • pierścieniowate k. promieniowej - otacza głowę k. promieniowej, przedni i tylny brzeg wcięcia promieniowego k. łokciowej
 • czworokątne - dolny brzeg wcięcia promieniowego k. łokciowej, szyjka k. promieniowej

4

Staw biodrowy

1. Kulisty panewkowy

2. Pow. stawowe: główka - pow. stawowa głowy k. udowej; panewka - pow. księżycowata panewki k. miednicznej i obrąbek panewkowy

3. Torebka stawowa: rąbek panewki, od kresy międzykrętarzowej do połowy szyjki

4. Więzadła:

 • biodrowo-udowe: kolec biodrowy przedni dolny, górny brzeg panewki k. miednicznej, podstawa krętarza większego i mniejszego
 • kulszowo-udowe: tylny brzeg panewki k, miednicznej, przedni brzeg krętarza większego
 • łonowo-udowe: trzon i gałąź górna k. łonowej do górnego brzegu krętarza mniejszego

5. Mechanika:

 • zgięcie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie, obrót do wewnątrz i na zewnątrz, obwodzenie

5

Jakie elementy stałe wchodzą w skład stawu?

Elementy stałe:

-wolne, pokryte chrząstką pow. stawowe (panewka i główka stawowa)
-torebka stawowa (błona włóknista i błona maziowa)
-jama stawowa (wypełniona mazią)

6

Jakie elementy niestałe wchodzą w skład stawu?

Elementy niestałe:

-więzadła stawowe
-obrąbki stawowe
-krążki stawowe
-łąkotki stawowe
-fałdy, kosmki, kaletki maziowe
-trzeszczki

7

Staw ramienny - jaki to typ stawu?

Kulisty wolny
 

8

Co jest główką w stawie ramiennym?

powierzchnia stawowa głowy kości ramiennej

9

Co jest panewką w stawie ramiennym?

wydrążenie stawowe łopatki i obrąbek stawowy

10

Gdzie przyczepia się torebka stawowa stawu ramiennego?

 

Błona włóknista:

-szyjka anatomiczna kości ramiennej (przyczep jest przerwany powyżej bruzdy międzyguzkowej, gdyż w tym miejscu przechodzi do wewnątrz stawu ścięgno głowy długiej m. dwugłowego ramienia)

-zewnętrzny brzeg obrąbka stawowego

-podstawa wyrostka kruczego (powyżej guzka nadpanewkowego)

 

Błona maziowa przyczepia się, tak jak błona włóknista, jedynie na podstawie wyrostka kruczego otacza guzek nadpanewkowy.

 

11

Jakie więzadłą wchodzą w skład stawu ramiennego i gdzie się przyczepiają?

 • więzadło kruczo-ramienne - przyczepia się do podstawy i brzegu bocznego wyrostka kruczego oraz do guzka większego i mniejszego kości ramiennej
 • więzadło obrąbkowo-ramienne, górne, środkowe i dolne - przyczepiają się tak, jak błona włóknista torebki stawowej
 • czynne (ścięgna)

12

Jaka jest mechanika stawu ramiennego?

 • zgięcie (flexio)
 • prostowanie (extensio)
 • odwodzenie (abductio)
 • przywodzenie (adductio)
 • obrót na zewnątrz (rotatio externa)
 • obrót do wewnątrz (rotatio interna)
 • obwodzenie (circumductio) - tylko do kąta około 90o

13

Jakie stawy wchodzą w skład stawu łokciowego?

 

 1. staw ramienno-łokciowy 
 2. staw ramienno-promieniowy 
 3. staw proimieniowo-łokciowy bliższy

14

Powierzchnie stawowe stawu łokciowego (główki i panewki):

staw ramienno-łokciowy

-główka: bloczek kości ramiennej

-panewka: wcięcie bloczkowe kości łokciowej

staw ramienno-promieniowy

-główka: główka kości ramiennej

-panewka: dołek głowy kości promieniowej

→staw promieniowo-łokciowy bliższy

-główka: obwód stawow głowy kości promieniowej

-panewka: wcięcie promieniowe kości łokciowej + powierzchnia stawowa więzadła pierścieniowatego kości promieniowej

15

Jaka jest mechanika poszczególnych składowych stawu łokciowego?

1. staw ramienno-łokciowy:

-zgięcie (flexio)

-prostowanie (extensio)

2. staw ramienno-promieniowy:

-zgięcie (flexio)

-prostowanie (extensio)

-ruchy obrotowe (rotatio)

3. staw promieniowo-łokciowy bliższy:

-odwracanie (supinatio)

-nawracanie (pronatio)

staw ten współdziała ze stawem promieniowo-łokciowym dalszym

16

Gdzie przyczepia się torebka stawowa stawu łokciowego?

Błona włóknista:

-nad dołem wyrostka łokciowego (kość ramienna)

-nad dołem wyrostka dziobiastego (kość ramienna)

-dół promieniowy (kość ramienna)

-poniżej obu nadkłykci (kość ramienna)

-wzdłuż brzegów wcięcia bloczkowego (kość łokciowa)

-wcięcie promnieniowe (kość łokciowa)

-wokół szyjki kości promieniowej

 

Błona maziowa:

-brzegi powierzchni stawowych

-wyściela powierzchnie kości, dochodząc do miejsc przyczepów błony włóknistej (przechodząc na jej powierzchnię wewnętrzną)

 

17

Jakie więzadła wchodzą w skład stawu łokciowego?

 1. więzadło poboczne promieniowe
 2. więzadło poboczne łokciowe
 3. więzadło pierścieniowate kości promieniowej
 4. więzadło czworokątne 

18

Staw łokciowy - jaki to typ stawu?

Złożony (z 3 stawów)

19

Staw biodrowy - jaki to typ stawu?

kulisty panewkowy

20

Co jest główką w stawie biodrowym?

powierzchnia stawowa głowy kości udowej

21

Co jest panewką w stawie biodrowym?

 • powierzchnia księżycowata panewki kości miednicznej
 • obrąbek panewkowy (przyczepia się on do brzegu zewnętrznego powierzchni księżycowatej panewki kości miednicznej)

22

Gdzie przyczepia się torebka stawowa stawu biodrowego?

Błona włóknista:

-rąbek panewki (kość miedniczna)

-więzadło poprzeczne panewki (kość miedniczna)

-od kresy międzykrętarzowej do połowy długości szyjki (kość udowa)

 

Błona maziowa:

-brzegi powierzchni stawowych

-wyściela powierzchnie kości

-bliższa połowa szyjki kości udowej jest wyścielona błoną maziową

23

Jakie więzadła wchodzą w skład stawu biodrowego?

 1. więzadło biodrowo-udowe*
 2. więzadło kulszowo-udowe*
 3. więzadło łonowo-udowe*
 4. warstwa okrężna
 5. więzadło głowy kości udowej

 

*więzadłą te wysyłają część włókien do warstwy okrężnej

24

Jaka jest mechanika stawu biodrowego?

 • zgięcie (flexio)
 • prostowanie (extensio)
 • odwodzenie (abductio)
 • przywodzenie (adductio)
 • obrót do wewnątrz (rotatio interna)
 • obrót na zewnątrz (rotatio externa)
 • obwodzenie (circumductio)

25

Staw kolanowy - jaki to typ stawu?

zawiasowy zmodyfikowany

26

Co jest główką w stawie kolanowym?

 • powierzchnie stawowe kłykci kości udowej
 • powierzchnia stawowa rzepki

27

Co jest panewką w stawie kolanowym?

 • powierzchnie stawowe górne kłykci piszczeli pogłębione przez łąkotki stawowe
 • powierzchnia rzepkowa kości udowej

28

Przyczepy błony włoknistej stawu kolanowego:

Błona włoknista w przedniej ścianie stawu nie istnieje.

Przyczepy:

 • poniżej obu nadkłykci (kość udowa)
 • powierzchnia podkolanowa (kość udowa) 
 • wzdłuż brzegu podpanewkowego (kość piszczelowa) 

29

Przyczepy błony maziowej stawu kolanowego:

→na kości udowej

 • brzeg górny powierzchni rzepkowej
 • wyściela dół nadrzepkowy (wytrwarza kaletkę maziową nadrzepkową)
 • poniżej obu nadkłykci
 • brzegi powierzchni stawowych kłykci kości udowej (z tyłu)

→na kości piszczelowej

 • brzegi powierzchni stawowych (otacza każda z osobna)

→na rzepce

 • brzed powierzchni stawowej

30

Jaki kształt mają łąkotki stawowe?

półksiężyców

31

Z czego są zbudowane łąkotki stawowe?

z chrząstki włóknistej

32

Jakie łąkotki wyróżniamy(w stawie kolanowym)?

 1. łąkotka przyśrodkowa
 2. łąkotka boczna

33

Jakie więzadła zewnątrzstawowe wyrózniamy w stawie kolanowym?

 1. więzadło rzepki
 2. troczki rzepki
 3. więzadło poboczne piszczelowe
 4. więzadło poboczne strzałkowe
 5. więzadło podkolanowe skośne
 6. więzadło podkolanowe łukowate

34

Jakie więzadła wewnątrzstawowe wyrózniamy w stawie kolanowym?

 1. więzadło krzyżowe przednie
 2. więzadło krzyżowe tylne
 3. więzadła łąkotkowo-udowe przednie i tylne
 4. więzadło poprzeczne kolana

35

Jaka jest funkcja więzadeł krzyżowych?

ograniczają one ruch obrotowy do wewnątrz w stawie kolanowym

36

Jaka jest mechanika stawu kolanowego?

 • zgięcie (flexio)
 • prostowanie (extensio)
 • obrót do wewnątrz (rotatio interna)*
 • obrót na zewnątrz (rotatio externa)*

*w pozycjach pośrednich (nie w maksymalnym zgięciu bądź wyproście)