Układ rozrodczy żeński - cz. I Flashcards Preview

Histologia > Układ rozrodczy żeński - cz. I > Flashcards

Flashcards in Układ rozrodczy żeński - cz. I Deck (63):
1

Jak zbudowany jest jajnik?

-nabłonek powierzchniowy: jednowarstwowy sześcienny (pochodna międzybłonka)
-osłonka biaława (tkanka łączna zbita)
-kora: zrąb, pęcherzyki jajnikowe i ich struktury pochodne
-rdzeń i wnęka: zrąb, duże naczynia krwionośne

2

Zrąb jajnika:

-tkanka łączna wiotka
-liczne fibroblasty i fibrocyty
-makrofagi
-komórki mięśniowe gładkie

3

Pęcherzyk zawiązkowy:

-oocyt
-jedna warstwa płaskich komórek pęcherzykowych
-blaszka podstawna

4

Jak zbudowany jest oocyt w pęcherzyku zawiązkowym?

-ciałko Balbaniego
-liczne wczesne endosomy gromadzące białka
-blaszki pierścieniowate (fragmenty otoczki jądrowej z porami w cytoplazmie)
-liczne cząsteczki mRNA

5

Pęcherzyk pierwotny:

-oocyt
-jedna warstwa sześciennych lub walcowatych komórek pęcherzykowych
-blaszka podstawna

6

Pęcherzyk wzrastający bezjamisty:

-oocyt
-osłonka przejrzysta - zona pellucida
-kilka warstw komórek pęcherzykowych
-blaszka podstawna
-osłonka pęcherzyka - theca folliculi (interna, externa)

7

Co się dzieje z oocytem wraz z rozwojem pęcherzyka?

-rozproszenie i wzrost liczby organelli
-liczne wolne rybosomy
-ziarna korowe

8

Co zawiera osłonka przejrzysta (zona pellucida)?

glikoproteidy ZP-1, ZP-2, ZP-3 i ZP-4

9

Jaka jest rola glikoproteidów ZP-1 i ZP-2?

uczestniczą w blokowaniu polispermii

10

Jaka jest rola glikoproteidów ZP-3 i ZP-4?

indukują reakcję akrosomalną

11

Jaka jest rola glikoproteidu ZP-3?

jest receptorem rozpoznającym białka błonowe plemnika

(razem z ZP-4 indukuje reakcję akrosomalną)

12

Jak kontaktują się oocyty i komórki pęcherzykowe poprzez osłonkę przejrzystą?

Osłonkę przejrzystą przebijają liczne neksusy.

13

Co powoduje wymiana sygnałów chemicznych między oocytem, a komórkami pęcherzykowymi?

-pobudza aktywność komórek pęcherzykowych
-umożliwia blokowanie, a następnie uruchomienie podziału mejotycznego oocytu

14

Osłonka pęcherzyka (theca folliculi):

-wytwór łącznotkankowego zrębu otaczającego pęcherzyk
-osłonka zewnętrzna (theca externa)
-osłonka wewnętrzna (theca interna)

15

Z czego składa się osłonka zewnętrzna (theca externa)

warstwa włókien kolagenowych

16

Z czego składa się osłonka wewnętrzna (theca interna)

-liczne naczynia włosowate
-zmodyfikowane komórki zrębu (fibroblasty) przekształcone w komórki steroidogenne

17

Co produkują komórki osłonki wewnętrznej (theca interna)?

-androgeny, które są przekazywane do komórek pęcherzykowych, a te przekształcają je w estrogeny (aromatyzacja, enzym - aromataza)
-czynniki wzrostowe(rozrost warstwy ziarnistej)
-reninę i angiotensynę (lokalna regulacja przepływu krwi w osłonce)
-inhibitor proteza (zabezpieczenie przed przedwczesnym pęknięciem pęcherzyka

18

Pęcherzyk wzrastający jamisty:

-oocyt
-zona pellucida
-jama pęcherzyka wypełniona płynem (liquor folliculi)
-warstwa ziarnista (komórki pęcherzykowe)
-blaszka podstawna
-osłonka pęcherzyka

19

Co produkują komórki warstwy ziarnistej?

-inhibinę
-folistatynę
-aktywinę
(regulacja wydzielania folikulotropiny FSH)

20

Pęcherzyk Graafa:

-oocyt otoczony przyszłym wieńcem promienistym na wzgórku jajonośnym
-duża jama pęcherzyka
-warstwa ziarnista
-blaszka podstawna
-osłonka pęcherzyka

21

Co to są komórki wzgórka jajonośnego i jaka jest ich funkcja?

-specyficzna populacja komórek pęcherzykowych
-połączone neksusami z oocytem
-wymiana sygnałów chemicznych (oocyt: czynnik rozpraszający wieniec, komórki wzgórka: czynnik indukujący mejozę)

22

Jak przebiega owulacja?

1. Wzrost poziomu LH
2. Wzrost przepływu krwi w naczyniach osłonki pęcherzyka
3. Wydzielanie przez komórki wzgórka czynnika indukującego mejozę
4. Oocyt przechodzi pierwszy podział mejotyczny i rozpoczyna drugi
5. Komórki warstwy ziarnistej wydzielają proteoglikany i kwas hialuronowy, które "przyciągają" wodę - rozproszenie komórek warstwy ziarnistej, wzrost ciśnienia wewnątrz pęcherzyka
6. Utworzenie cienkiego, beznaczyniowego obszaru (stigma) na powierzchni jajnika stykającej się z pęcherzykiem
7. Komórki warstwy ziarnistej wydzielają aktywator plazminogenu, tworzy się plazmina, która aktywule kolagenazy
8. Kolagenazy nadtrawiają rejon stigmy, powodując jego perforację
9. Oocyt wraz z wieńcem promienistym wydostają się z jajnika


Struktury pęcherzyka pozostałe w jajniku przekształcają się w ciałko żółte.

23

Co to jest atrezja pęcherzyków jajnikowych?

Eliminacja pęcherzyków, które nie przeszły pełnego procesu rozwoju i nie uległy owulacji.

24

Jak przebiega atrezja pęcherzyków jajnikowych?

-apoptoza oocytu i komórek pęcherzykowych
-usunięcie szczątków przez makrofagi
-może zachodzić na wszystkich etapach rozwoju pęcherzyka, jednakowoż najczęściej dotyczy pęcherzyków zawiązkowych i pierwotnych

25

Co się dzieje z częścią steroidogennych komórek theca interna podczas atrezji?

Pozostają one w zrębie jako gruczoł śródmiąższowy

26

Co znajduje się w ciałku żółtym?

-komórki ziarnisto-luteinowe
-komórki osłonkowo-luteinowe
-naczynia krwionośne

27

Jak powstaje ciałko żółte?

1. Po owulacji: sfałdowanie warstwy ziarnistej, wylew krwi do pozostałości jamy pęcherzyka, wytworzenie skrzepu (ciałko krwotoczne)
2. Rozpoczyna się przekształcanie komórek warstwy ziarnistej w komórki ziarnisto-luteinowe.
3. Resorpcja skrzepu, wypełnienie tego obszaru przez komórki ziarnisto-luteinowe.
4. Wnikanie z obwodu naczyń, a wraz z nimi komórek theca interna.
5. Przekształcanie komórek theca interna w komórki osłonkowo-luteinowe.

28

Czym są komórki ciałka żółtego?

Są to typowe komórki steroidogenne.

29

Co produkują komórki ziarnisto-luteinowe ciałka żółtego?

-progesteron
-przekształcają androgeny produkowane przez komórki osłonkowo-luteinowe w estrogeny
-relaksyna
-inhibina
-renina

30

Co produkują komórki osłonkowo-luteinowe ciałka żółtego?

-progesteron
-estrogeny
-androgeny
-relaksyna
-inhibina
-renina

31

Jak przebiega degeneracja ciałka żółtego (luteoliza)?

-gromadzenie lipidów w komórkach
-apoptoza i autofagia
-włóknienie

32

Co się dzieje zazwyczaj z ciałkiem żółtym menstruacyjnym?

zanika

33

Co się dzieje z ciałkiem żółtym ciążowym?

Pozostawia po sobie "bliznę" w postaci ciałka białawego zbudowanego głównie z włókien kolagenowych i zawierające nieliczne komórki (fibrocyty).

34

Jakie hormony produkują komórki pęcherzykowe (warstwy ziarnistej)?

estrogeny

35

Jakie hormony produkują komórki osłonki wewnętrznej?

androgeny

mogą być one następnie aromatyzowane do estrogenów w komórkach pęcherzykowych

36

Jakie hormony produkują komórki ziarnisto-luteinowe?

progesteron, estrogeny

37

Jakie hormony produkują komórki osłonkowo-luteinowe?

progesteron, estrogeny, androgeny (mogą być one aromatyzowane do estrogenów)

38

Jakie hormony produkują komórki śródmiąższowe?

androgeny

mogą być one następnie aromatyzowane do estrogenów

39

Jakie hormony produkują komórki wnękowe jajnika?

androgeny

40

Do czego podobne są komórki wnękowe jajnika?

do komórek Leydiga w jądrze

41

Jakie wyróżniamy odcinki jajowodu?

1. odcinek śródmiąższowy
2. cieśń
3. bańka
4. lejek

42

Jak zbudowany jest jajowód?

→błona śluzowa (bardzo liczne, rozgałęzione fałdy)
→warstwa mięśniowa
-wewnętrzna okrężna
-zewnętrzna podłużna
→błona surowicza

43

Nabłonek jajowodu:

→komórki z migawkami
→komórki wydzielnicze
→komórki podstawne (macierzyste)

44

Jaka jest funkcja komórek z migawkami w jajowodzie?

przesuwają oocyt w kierunku macicy

45

Jaka jest funkcja komórek wydzielniczych w jajowodzie?

produkują substancje:
-tworzące optymalne mikrośrodowisko dla oocytu i plemników
-ułatwiające kapacytację plemników
-ułatwiające adhezję i penetrację plemników (owiduktyny, przyłączają się do osłonki przejrzystej)

46

Jaka jest funkcja komórek podstawnych w jajowodzie?

niezróżnicowane, odpowiadają za regenerację nabłonka

47

Z jakich warstw zbudowany są trzon i dno macicy?

1. endometrium (błona śluzowa)
2. myometrium (mięśniówka gładka)
3. warstwa podśluzowkowa
4. warstwa naczyniowa
5. warstwa podsurowicza

48

Jak zbudowane jest endometrium?

-nabłonek powierzchniowy: komórki z migawkami i komórki wydzielnicze
-bogatokomórkowa blaszka właściwa (komórki zrębowe i napływowe)
-proste cewkowe gruczoły surowicze
-naczynia krwionośne

49

Jakie są fazy cykliczny zmian endometrium?

złuszczania → wzrostowa (folikularna) → wydzielnicza (lutealna) → niedokrwienia

50

Co zachodzi w fazie złuszczania endometrium?

rozkurcz tętniczek, ciśnienie krwi rozrywa zmienione martwiczo ściany naczyń, wylew krwi powoduje fragmentację i złuszczenie warstwy czynnościowej (fizjologicznie - pierwsza faza cyklu)

51

Co zachodzi w fazie wzrostowej endometrium?

regeneracja warstwy czynnościowej (proste gruczoły i tętnice)

52

Co zachodzi w fazie wydzielniczej endometrium?

wzrost grubości warstwy czynnościowej i aktywności wydzielniczej gruczołów (gruczoły poskręcanie i rozdęte, poskręcane tętnice)

53

Co zachodzi w fazie niedokrwienia endometrium?

jest ona krótka

skurcz tętniczek spiralnych, niedokrwienie i częściowa martwica warstwy czynnościowej

54

Gdzie są położone nabłonkowe komórki macierzyste endometrium i za co są odpowiedzialne?

Są położone w nabłonku, blisko dna gruczołów.
Są odpowiedzialne za regeneracje gruczołów i nabłonka powierzchniowego.

55

Gdzie są położone zrębowe (mezenchymatyczne) komórki macierzyste endometrium i za co są odpowiedzialne?

Są położone na granicy z myometrium z reguły w kontakcie ze ścianą naczynia.
Są odpowiedzialne za regenerację łącznotkankowego zrębu.

56

Jak zbudowana jest szyjka macicy?

-nabłonek: komórki wydzielnicze (śluzowe) i komórki z migawkami
-szerokie, rozgałęzione gruczoły śluzowe
-blaszka właściwa bogata we włókna sprężyste, z mniejszą ilością komórek
-znacznie uboższa mięśniówka
-błona śluzowa nie złuszcza się

57

Czy błona śluzowa szyjki macicy się złuszcza?

nie

58

Jakie gruczoły występują w szyjce macicy?

szerokie, rozgałęzione gruczoły śluzowe

59

Jakie gruczoły występują w trzonie i dnie macicy?

proste cewkowe gruczoły surowicze

60

Gdzie znajduje się tzw. strefa przejściowa (u kobitek) i co tam zazwyczaj ma miejsce?

jest to przejście nabłonka walcowatego szyjki macicy w nabłonek wielowarstwowy płaski pochwy

jest to zazwyczaj miejsce transformacji nowotworowej prowadzącej do rozwoju raka szyjki macicy

61

Z jakich warstw składa się pochwa?

1. nabłonek
2. blaszka właściwa (bez gruczołów!)
3. mięśniówka
4. przydanka

62

Czy w blaszce właściwej pochwy znajdują się gruczoły?

nie

63

W co przekształcany jest glikogen zawarty w nabłonku pochwy i w co?

Jest przekształcany przez naturalną florę bakteryjną w kwas mlekowy.