Yaygın Fiiller 1 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Fiiller 1 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Fiiller 1 Deck (200):
1

abate

azalmak

2

abolish

yürürlükten kaldırmak

3

accelerate

hızlandırmak

4

accomplish

başarmak

5

accountfor

hesabını vermek, açıklamak

6

achieve

başarmak

7

acquire

kazanmak

8

act

hareket etmek

9

act as

-lık yapmak, etmek

10

act on behalf of

nin lehinde

11

activate

harekete geçirmek

12

activein/on

da aktif olmak

13

adapt

uyarlamak

14

adjust

uydurmak, ayarlamak

15

administer

yönetmek

16

admonish

uyarmak

17

adopt

evlat edinmek

18

advance

ilerlemek

19

advertise

ilan etmek

20

advise

öğüt vermek

21

advocate

desteklemek

22

add

eklemek

23

address

hitap etmek

24

aid

yardım etmek

25

align

düz bir yere koymak

26

allocate

pay etmek, bölüştürmek

27

allow

izin vermek

28

amend

düzeltmek, ıslah etmek

29

analyze

analiz etmek, çözümlemek

30

anticipate

tahmin etmek, sezinlemek

31

apply

başvurmak

32

appoint

tayinetmek

33

appraise

değer biçmek, değerlendirmek

34

approve

uygun bulmak, hoş karşılamak

35

arbitrate

hakem sıfatıyla karar vermek

36

arrange

düzenlemek

37

articulate

açıkça ifade etmek

38

ascertain

tahkik etmek, soruşturmak

39

assemble

monte etmek, kurmak

40

assert

ileri sürmek, iddia etmek

41

assess

değerbilmek

42

assign (was)

ayırmak, tahsis etmek

43

assimilate

benzetmek, özümlemek

44

assist

yardım etmek

45

assume

sanmak, üzerine almak

46

assure

temin etmek, söz vermek

47

attain

ulaşmak, erişmek

48

attend

devam etmek, gidip hazır bulunmak

49

audit

dinlemek, denetlemek

50

augment

artırmak, artmak

51

author

yazmak, yazarlık yapmak

52

automate

otomatikleştirmek

53

avoid

kaçınmak, çekinmek

54

backtrack

aynı yere geri dönmek

55

balance

dengede tutmak, karşılaştırmak

56

become

olmak, yakışmak

57

breakground

temel kazmak

58

brighten

şenlendirmek, aydınlatmak

59

bring

getirmek, neden olmak

60

bring out

ortaya çıkarmak, göstermek

61

budget

bütçe hazırlamak, planlamak

62

build

inşa etmek, kurmak

63

buy

satın almak

64

calculate

hesaplamak

65

calibrate

ince ayar yapmak

66

canvass

oy veya sipariş toplamak

67

catalogue

-in katoloğunu yapmak

68

chair

başkanlık etmek

69

challenge

meydan okumak

70

change

değiş(tir)mek, para bozdurmak

71

chart

tablosunu çıkarmak

72

check

önlemek, durdurmak, kontrol etm.

73

clarify

arıtmak, süzmek, açıklamak

74

classify

sınıflara ayırmak

75

clear

temizlemek, kurutmak

76

close

kapa(t)mak, sona erdirmek

77

coach

eğitmek, antrenman yaptırmak

78

co-author

ortaklaşa yazmak

79

co-develop

birlikte gelişmek

80

co-direct

birlikte yönetmek

81

collaborate

işbirliği yapm., birlikte çalışmak

82

collect

toplamak, biriktirmek

83

co-manage

ortaklaşa yönetmek

84

command

emretmek, yönetmek

85

commend

emanet etmek, övmek

86

communicate

nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk

87

compare

karşılaştırmak

88

compile

derlemek

89

complete

tamamlamak

90

compose

bestelemek

91

compute

hesap yapmak

92

computerize

bilgisayarla hesaplamak

93

conceive

tasarlamak, kurmak

94

conceptualize

kavramsallaştırmak

95

conciliate

gönlünü almak, yatıştırmak

96

condense

koyulaşmak

97

conduct

rehberlik etmek

98

confront

yüzleştirmek

99

conserve

korumak

100

consolidate

sağlamlaştırmak

101

construct

inşa etmek

102

consult

bakmak

103

contact

bağlantı kurmak

104

contract

kapmak (a tutulmak)

105

contribute

katkıda bulunmak

106

control

kontrol etmek

107

convert

dönüştürmek

108

convince

inandırmak, ikna

109

co-operate

işbirliği yapmak

110

co-ordinate

koordine etmek

111

correct

doğrulamak

112

correlate

karşılıkl ilişkisi olamak

113

correspond

uygun olmak, inkarş. bulmak

114

corroborate

doğrulamak

115

counsel

tavsiye etmek

116

create

yaratmak

117

critique

eleştiri yazısı

118

culminatein

en son noktaya erişmek

119

cultivate

yetiştirmek

120

dealwith

ile meşgul olmak

121

decide

karar vermek

122

decrease

azaltmak

123

defer

sonraya bırakmak

124

define

tanımlamak

125

delegate

yetki ile göndermek

126

deliver

teslim etmek

127

demand

talep

128

demonstrate

göstermek

129

deploy

açmak, yaymak

130

design

planını çizmek

131

detail

ayrıntılı olarak anlatmak

132

detect

ortaya çıkarmak

133

determine

kararlaştırmak

134

devastate

harap etmek

135

develop

geliştirmek

136

devise

tasarlamak, icat etmek

137

diagnose

teşhis etmek

138

direct

doğrulamak

139

discover

keşfetmek

140

discuss

tartışmak

141

disestablish

yerinden etmek

142

dispense

dağıtmak

143

display

göstermek

144

disprove

çürütmek

145

disregard own

aldırmamak, ihmal etmek

146

dissect

dikkatle incelemek

147

distribute

bölüştürmek

148

divert

dikkatini dağıtmak

149

document

belgelemek

150

double

katlamak

151

draft

taslağını çizmek

152

dramatize

drametikleştirmek

153

draw

resmini çizmek

154

drawattention

dikkat etmek

155

drive

araba sürmek

156

earn

kazanmak

157

edit

yayına hazırlamak

158

educate

eğitmek

159

effect

etkilemek

160

electrify

heyecanlandırmk

161

eliminate

elemek

162

embark on

-e başlamak, girişmek

163

embellish

süsleyerek güzelleştirmek

164

empathize

kendini başkasıyla özdeşleştirmek

165

employ

görevlendirmek

166

enable

imkan tanımak

167

enact

yasa çıkarmak

168

encourage

cesaretlendirmek

169

enforce

zorla kabul ettirmek

170

engineer

değişiklik yapmak

171

enhance

çoğaltmak

172

enlarge

genişletmek

173

enlist

askere almak

174

ensure

garantiye almak

175

entertain

eğlendirmek

176

equip

donatmak

177

establish

kurmak, tesis etmek

178

estimate

tahmin etmek

179

evaluate

değer biçmek

180

examine

incelemek

181

exceed

aşmak

182

execute

idam etmek

183

exercise

alıştırma yapmak

184

exhibit

göstermek

185

expand

genişlemek

186

experiment

deney yapmak

187

expiate

kefaret vermek

188

explain

açıklamak

189

express

ifade etmek

190

extract

seçip çıkarmak

191

fabricate

imal etmek

192

facilitate

kolaylaştırmak

193

familiarize

alıştırmak

194

fashion

biçimlendirmek

195

figure

biçim vermek

196

file

sıralamak

197

fill

doldurmak

198

filter

süzmek

199

finance

finanse etmek

200

find

bulmak