درس4 Flashcards Preview

عربی2 > درس4 > Flashcards

Flashcards in درس4 Deck (40)
Loading flashcards...
31

الإرغام

بر خاک افکندن، شکست دادن

32

الأسْر

اسارت

33

اِعْتبر

پند گرفت

34

اِعْتَزَل

دست کشید، کناره گیری کرد

35

الأغاني

ج الأُغنیة، آهنگ، آواز(منظور: آهنگ بی معنی و مفهوم)

36

الرعیّة

رعایا، پیروان، شهروندان

37

الزُخرُف

زر و زیور

38

الساعي

کوشا

39

اَقلَّ

کم انجام داد

40

هجر = ؟

اعتزل