Antibiotika och bakterier Flashcards Preview

Infektion > Antibiotika och bakterier > Flashcards

Flashcards in Antibiotika och bakterier Deck (45):
0

Viktiga grampostitiva kocker - aeroba

Stafylokocker (s.aureus och KNS), streptokocker, enterokocker

1

Viktiga grampostitiva stavar - aeroba och anaeroba?

Listeria, corynebakterier, bacillus --> aeroba
Klostridier, propionbacterium --> anaeroba

2

Viktiga gramnegativa kocker - aeroba

Meningokocker, gonokocker, moraxella

3

Viktiga gramnegativa stavar - aeroba och anaeroba

E.coli, klebsiella, salmonella, campylobacter, yersinia, h.influenzae, pseudomonas --> aeroba
Bacteroides, prevotella --> anaeroba

4

Vad är viktigt vid bedömning bakt odlingssvar?

Vad? (Patogen? Normalflora?)
Var? (Steril lokal?)
Hur? (Provtagningsmetod?)
Varför?(immunsupp pat? Infektionstecken?)

5

Vad står MRSA för? Vilka ab funkar ej?

Meticillinresistent staphylococcus aureus. Isoxazolylpenicilli, cephalosporiner, karbapenemer obrukbara. Hud och sårinf, abscesser, kolonisation: hud. Kontaktsmitta: tid mest på sjh, ökar nu i samhället.

6

Vad står VRE för?

Vancomycinresistent enterokock. Lågvirulenta tarmbakterier m resistens mot vankomycin. Fekal-oral smitta, ffa i vården

7

Vad står ESBL för?

Extended spectrum beta-lactamase, ett enzym. Kan finnas hos e.coli och klebsiella pneumoniae. Resistens mot cefalosporiner och penicilliner. Co. resistens kinoloner, trimetoprim och AG vanligt. UVI, bakteriemi, bukinf. Fekal-oral smitta, tarmbärarskap. Finns även ESBL-karba som är resistent även mot karbapenemer. Största hotet idag! Hög mortalitet!

8

Sterila lokaler?

Blod, likvor, ledvätska, urin (men ej urethra), mellanöra (men ej hörselgång)

9

Viktigt till labb?

Bra remiss! Tydlig frågeställning och relevant klinisk data! T.ex svamp och endokardit behöver längre odlingstid

10

Vad får man ej missa?

Blododling

11

Vilka ab hämmar bakt cellväggssyntes?

Beta-laktat ab: penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer

12

Vilka ab hämmar bakt proteinsyntes?

Erythromycin, klindamycin, tetracykliner, aminoglykosider

13

Vilka ab hämmar bakt DNA syntes?

Kinoloner, rifampicin

14

Vilka ab hämmar bakt folsyrasyntes?

Trimetoprim, sulfamethoxazol

15

Vad är bakericida ab?

Dödar bakterien. Beta-laktamab, aminoglykosider, kinoloner

16

Vad är bakteriostatisk ab?

Hämmar bakterietillväxten (bakt kan börja växa efter avslutad beh.

17

"Ska ab ges?" vilka frågor ska du ställa till dig själv?

Är det en infektion?
Är det en bakteriell infektion?
Bör den behandlas med ab? (Livräddande/minskar komplikationer/symtomlindrande/ej säker el liten effekt/ingen effekt)

18

Vilka inf har ab liten effekt/ingen effekt?

Klin maxillarsinuit, lätt till måttlig tonsillit med strep A, akut otit 1-12år, ÖLI, tonsillit utan strep A, akut bronkit oberoende genes, hosta

19

Systematiskt val av ab, hur tänka?

1) tänk etiologiskt (vad är vanligast? Vad säger kliniken? Epidemiologi? Ålder? Immunsupp? Etc)
2) smalt eller brett spektrum? - lindrig eller kritisk sjuk pat?
3) iv eller po? - kritisk sjuk? Svåråtkomligt fokus? Kan pat ta per os?

20

Hur ska beta-laktamab doseras?

Minst gånger 3! Pga vill komma över MIC värdet större delen av dygnet.

21

Vilka ab bör man koncentrationsbestämma (ab med smalt terapeutiskt fönster)?

Aminoglykosider (nefro och ototoxiskt)
Vancomycin (nefrotoxiskt)

22

När bör man dosreducera ab?

Vid njur/leversvikt

23

Hur ser allvarlig aballergi ut?

Urtikaria, svullnad i mun och svalg, andningssvårigheter, chock. Livshotande, kontraindikation för ny beh, OBS! Korsallergi betalaktamab, ej välja ur betalaktamab!

24

Vilken typ av allergireaktion är ej koontrainducerat ny beh?

Fördröjd reaktion utslag eller klåda.

25

Vad är SIR?

Resistensbestämning baktlabb
S=känslig
I=intermediär
R=resistent

26

Vad tänka om utebliven effekt ab?

Ej infektion?
Ej bakt infektion?
Bakt inf men fel ab? (Fel spektrum alt resistens)
Rätt ab men feber av andra orsaker? (Odrän fokus, drug fever, annan samtidig infektion)

27

Vad är PNSP?

Pneumokocker med nedsatt affinitet för Pc. Vanligast hos småbarn 0-4 år. Otiter, pneumonier, kolonisation: nph. Droppsmitta, sprids i samhället, dagis

28

Vad karakteriserar betalaktamab?

Viss risk för korsallergi och atoxiska, de flesta går att använda under graviditet och amning

29

Nämn två ab som är betalaktamab

Cefotaxim (claforan) och flukloxacillin (heracillin)

30

Är SA känsliga för isoxazolylpenicillin i Sverige?

Ja

31

KNS är till stor del meticillinresistenta?

Ja

32

Meticillinresistens innebär resistens mot samtliga betalaktamab?

Ja

33

Meticillinresistens och pneumokockresistens beror på förändrade PBP?

Ja

34

Hur elimineras aminoglykosider och cefalosporiner?

Via njurarna

35

Vilka ab är viktiga att koncentrationsbestämma?

Aminoglykosider och vankomycin

36

Vilka ab är förstahandsval vid inf med streptokocker och pneumokocker?

PcV (Kåvepenin) och PcG (bensyl-pc)

37

Vilket är förstahandsval vid inf med s. Aureus?

Flukloxacillin och kloxacillin

38

Vad karakteriserar aminoglykosider?

Toppkoncentrationen viktigare än tiden över MIC, har PAE (postab effekt), smalt terapeutiskt intervall, elimineras via njurarna

39

Vid typ 1 allergi mot betalaktamab vid streptokockinf, vad välja då?

Klindamycin (erytromycin)

40

Vad är förstahandsval stafylokockinf? (T.ex septiskt artrit)

Isoxazolylpenicillin (om ej MRSA)

41

Om typ 1 allergi vid staf inf, vad välja då?

Klindamycin

42

Empirisk beh till vuxna med purulent meningit?

Cefotaxim + ampicillin alt meropenem

43

Varför ej po till purulent meningit?

Ju friskar man blir desto mer tätnar bbb. Po behandling i slutet är som att ge ingen beh alls

44

Nämn ett preparat som täcker både gramnegativa och anaerober?

Tazocin (Pip + taz)