Herpes Flashcards Preview

Infektion > Herpes > Flashcards

Flashcards in Herpes Deck (30):
0

Hur smittas herpesinf?

Direktkontakt med sekret, slemhinnor/hud, blod (CMV, EBV), luftburen (VZV)

1

Vilka har onkogen potential?

EBV, CMV, HHV-6, KSHV

2

Vilka 3 subfamiljer finns och vilka typer ingår?

Alfa - HSV-1, HSV-2, VZV --> bildar latens
Beta - CMV, HHV-6, HHV-7
Gamma - EBV, HHV-8

3

Vilken diagnostik används idag?

PCR (blåsskrap, blod, likvor etc)

4

Hur veta om primärinfektion eller bärarskap?

Serologi (IgM för primärinfektion och IgG bärarskap)

5

Vad tänka på om beh antiviral beh hög dos iv?

Njurfunktionen! Kan ackumuleras

6

Vilken antiviral terapi herpes?

Nukleosid analogier t.ex. Acyklovir

7

Hur fungerar acyklovir?

Liknar vanlig nukleotid (guanin; G), byggs in i DNA-kedjan, nya nukleotider kan inte binda till aciklovir

8

Hur yttrar sig primärinfektion HSV-1?

Ofta asymtomatisk. Blåsor och ytliga sår munslemhinna och omgivande hud hos barn, feber muskelvärk, tar ca 3 v till utläkning

9

När börja beh

Redan vid prodromal symtom som stickningarna

10

Hur många har HSV-1?

50% vid 15 åå, 70% vid vuxen ålder

11

Var etablerar HSV-1 respektive HSV-2 latens?

Sensoriska neuron ffa trigeminus ganglia respektive ffa S2-S5

12

Hur yttrar sig primärinfektion HSV-2?

Genital herpes - klåda, sår, flytningar, feber, allmänpåverkan, långvarig utsöndring i veckor

13

Hur kan rekurrent HSV-2 inf yttra sig ibland?

Meningitretning

14

Vilka HSV inf i CNS?

HSV-2 recidiverande serös meningit, om primärinfektion valaciklovir 1gx3 i 7 dagar
HSV-1 encefalit: HV, feber, förvirring, fokalneurologi, antiviralbeh på klin misstanke, acyklovir iv x3 i 14-21 dagar, hydrering, njurfunktion!

15

Vilka inf ger VZV?

Vid primärinfektion: vattkoppor, ink tid 2 veckor
Reaktivering: herpes zoster

16

Komplikationer till vattkoppor?

Sekundärinf koppor med stafylokocker
Staf eller strepto sepsis
Svårare sjukdom om över 18, ge antiviral beh inom 24 h från blåsdebut (komplikationer cerebellär ataxi, encefalit, pneumoni)

17

Vad tänka på om reaktivering VZV (bältros)

Om blåsor går ner på näsan, ögonretning. Antiviralterapi och kontakta ögonläkare

18

Vilka smärtor vid bältros (herpes zoster)?

Akut/subakut herpetisk neuralgi, 2-4 dagar innan blåsor
Postherpetisk neuralgi (>90d efter debut)

19

Hur många har CMV?

70-90% av vuxen population

20

Var etablerar CMV latens?

I monocyter

21

Hur yttrar sig CMV inf?

Primärinf hos barn: ofta asymtomatisk
Primärinf hos unga vuxna: kan ge mononukleoslinkande symtom
Långdragen oklar feber och långdragna ÖLI symtom kan vara orsakade av CMV

22

Komplikationer CMV hos immunosupp?

Reaktivering av CMV, CMV hepatit, GI, pneumonit, hög mortalitet

23

Var etablerar EBV latens?

I B-celler

24

Hur yttrar sig EBV inf?

Klinisk märkbar inf ffa 15-24 åå, mononukleos

25

Diffdiagnoser EBV

Streptokocktonsillit, HIV, CMV

26

Vad är neonatal herpesinf?

Om modern primärinf i sista trimestern, generaliserad inf till inre organ, meningokockencefalit (ffa HSV-2 men även HSV-1)

27

Vad är perinatal varicella?

Modern får vattkoppor från 5 d före till 2 d efter förlossning, 40% dödlighet, då modern ej kan ge barnet skyddande ak (efter v 34 ge alltid antiviral beh!)

28

Vad är kongenital CMV infektion?

Intrauterin transmission av CMV vid primärinf hos modern. Vanligaste orsaken till dövhet hos barn

29

Vad kan HHV-8 inf ge?

KS (kaposis sarcoma), vaskulära tumörer