Tropikmedicin Flashcards Preview

Infektion > Tropikmedicin > Flashcards

Flashcards in Tropikmedicin Deck (82):
0

Diffdiagnos feber från tropikland?

Feber: malaria (parasit), tyfoidfeber (bakt), Denguefeber (virus)

Andra viktiga att kunna: Salmonella, shigella, kampylobacter, TB (bakt), giardia, amoebias, springmask, spolmask (parasiter)

1

Primär tropikfeberutredning

Epidemiologi, vaccinationer/profylax, utslag, B-diff, malariasnabbtest + mikroskopi (malaria), blododling x 2 (tyfoidfeber), dengue PCR + serologi (dengue), C/M (om GI symtom), tejpprov (springmask)

2

Hur sprids dengue?

Aedesmygga (dagaktiv)

3

Inktid dengue?

3-14 dagar

4

Symtom dengue?

50% asymtomatiska, annars influensasymtom duration 3-7 dagar, sedan återkommer med kraftigare blödningar från inre organ (haemorragisk dengue), kan leda till dengue shock syndrome - multiorgansvikt.

5

Vad ser i lab dengue?

Neutropena, trombocytopena, ASAT och ALAT upp lite grann. Komplicerade formen: tecken på plasmaläckage med EVF upp och albumin ner.

6

Behandling dengue?

Symtomatisk

7

Hur sprids gula febern?

Aedesmyggan

8

Inktid gula febern

2-7 dygn

9

Symtom gula febern?

Liknande dengue med influensasymtom, går oftare över i komplicerade formen, 20-50% mortalitet

10

Går det att vaccinera mot gula febern?

Ja!

11

Vilka är hemorragiska febrar?

Lassafeber (arenaviridae) - Västafrika
Marburg och Ebola (filoviridae) - central och Östafrika

12

Hur smittar hem. Febrar

Kontakt/droppsmitta från inf djur t.ex gnagare och apor, även mellan människor

13

Inktid hem. febrar

5-7 dygn (Ebola 5-21 dygn)

14

Symtom hem febrar?

Feber, HV ledmuskelvärk, DIC, blödningar, multiorgansvikt, mortalitet 20-80%

15

Diagnostik hem febrar

PCR

16

Behandling hem febrar

Symtomatisk

17

Hur sprids japansk encefalit?

Culexmyggan

18

Japansk encephalit likheter med en annan inf?

TBE encefalit

19

Vilket djur har rabies mest?

Hund är vanligast att vi blir smittade av, tvättbjörn och fladdermöss vanligast bärare

20

Vart finns rabies?

Överallt i hela världen förutom Sverige och Norge

21

Inktid rabies

4-6 v men upp till ett år förekommer

22

Symtom rabies

Smärta och neurologiska symtom från bettstället, progredierande paralys och encefalit, 100% mortalitet

23

Behandling rabies

Pre och postexpisitionsvaccination, när man nått neurologiska stadiet är det KÖRT!!

24

Hur sprids tyfoidfeber?

Faeco-oral smitta

25

Patogen tyfoidfeber

Salmonella typhi/paratyphi (gramneg stav)

26

Inktid tyfoidfeber

7-14 dagar

27

Symtom tyfoidfeber

Feber, HV, ledmuskelvärk, acneliknande utslag, tilltagande magtarmbesvär (ej nödvändigtvis diarrer), relativ bradykardi, 10% mortalitet obehandlad

28

Diagnostik tyfoidfeber

Blododling, senare även faeces och urinodling, widal-test ej rekommenderat

29

Beh tyfoidfeber

Ciproxin, finns vaccination

30

Vad är badsårsfeber?

Vibrio vulnificus (gram ng stav), reservoar i salta rel. varma vatten, smitta via sår eller po (skaldjur), nekrotisk cellulit el gastroenterit och sepsis

31

Symtom rickettsia

Myggbett med sår och mörk krusta som ej försvinner, feber, sedan utslag, konjunktivit

32

Vart kan rickettsia helvetica finnas

I våra svenska fästingar. Mildare variant. Släkt med tyfus

33

Diagnostik giardia intestinalis (lamblia)

C/M i avföring, ev färskprov

34

Symtom giardia?

Asymtomatisk till långvariga gasbesvär, diarré

35

Entamoeba histolytica symtom

Smetiga, slemmiga, långdragna diarrér, kan bilda abscesser i lever och hjärna.

36

Diagnostik entamoeba histolytica

C/M i avföring, ev färskprov, PCR för typning mot apatogena amoeba

37

Epidemiologi entamoeba histolytica

Afrika, Asien, Sydamerika

38

Epidemiologi giardia

Globalt

39

Epidemiologi leishmania

Medelhavet, tropiska/subtropiska områden

40

Hur sprids leishmania?

Phlebotomus mygga (sandmygga)

41

Var infekterar leishmania?

Huden, slemhinnor, inre organ

42

Vad ger leishmania upphov till?

Kroniska sår, kronisk organinflammation --> subfebrilitet, viktnedgång, pancytopeni, lymf- lever- mjältförstoring

43

Vilka två varianter finns av afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)

Akut form (Östafrika), kronisk form (Västafrika)

44

Hur sprids sömnsjuka

Tsetsefluga

45

Symtom sömnsjuka

Allmänsymtom, nervsymtom, hjärnhinneinflammation med demens, sänkt medvetande

46

Hur sprids amerikansk trypanosomiasis (chagas sjukdom)?

Skinnbaggen

47

Epidemiologi chagas sjukdom

Mellan och Sydamerika

48

Symtom chagas

Akuta: allmänsymtom
Efter 10-20 år: kroniska skador på nervsystemet i hjärta och magtarmkanalen (kardiomyopati, megaviscera)

49

Spolmaskens livscykel

Larver i tarm --> lymfa, lunga, tarm --> maskar 10-20 cm lång

50

Symtom spolmask

Oftast asymtomatisk, kan orsaka problem om väldigt mycket

51

Hakmaskens livscykel

Larv i tropisk jord --> penetrerar huden --> lymfa, lungorna --> mask 1-2 mm, hakar sig fast i tarmens slemhinna, orsakar anemi och malnutrition

52

Hur skiljer sig hundens hakmask

Kliar på fötter, cutan larva migrans (kommer ej vidare)

53

Strongyloideus likheter och skillnader hakmask

Samma livscykel men ägg kläcks redan i tarmen --> kan bli kroniskt, kronisk urtikaria

54

Vilka infektioner av filaria?

Elephantiasis, river blindness, eye worm

55

Symtom bandmask?

Ger oftast ej så mycket besvär

56

Skillnad grisbandmask

Om man får i sig grisbandmaskens ägg, kan bli cystor i muskler, CNS mm. I Colombia är vanligaste orsaken till epilepsi detta.

57

Vad är blåsbandmask (echinococcos)?

Smittade rävar, larvcystor i lever, hjärta, lungor, skelett, CNS

58

Livscykel snäckfeber (shistosoma)

Snäckor i sötvatten, penetrerar huden --> blod, lymfa --> mask i urinvägar eller lever, gallvägar, tarm

59

Symtom snäckfeber

Akut: swimmers itch, anafylaxi
Kroniskt: lokal inflammation, blödning, fibros, cancer

60

Har vi snäckfeber i Sverige?

Ja, fågelbilharrzia, kan ge "badklåda", men stannar där

61

Vad alltid tänka feber efter tropikresa?

Malaria! Upp till 3 mån efter

62

Malaria alltid akut?

Ja!!

63

Hur sprids malaria?

Anopheles honmyggor (över 2000 möh finns ej myggorna) trivs i 20-33 grader + hög luftfuktighet

64

Malarias livscykel

till levern efter någon timme --> (under leverfasen ingen symtom) efter någon vecka sprängs levercell och parasiter ut i blod där den inf röda blodkroppar, utnyttjar hemoglobin.

65

Vilken malariasort är allvarligast?

Plasmodium falciparum

66

Inktid malaria

Inte under 7 dagar (den tid det tar att mogna i levern) upp till 3 mån för falciparum (de andra sorterna kan ha ännu längre inktid samt om man tagit malariaprofylax)

67

Icke-immun pat som har över 2% i paraitemi?

Allvarligt!!

68

% paraitemi, vad är det?

Andel infekterde röda blodkroppar

69

Vad är hypnozoitfas?

Sovfas i levern, relaps - parasiter återkommer veckor - år efter primärinfektion. Finns idag behandling mot denna fas

70

Varför feberskov vid malaria?

Otroligt cytokinpåslag vid ruptur av erytrocyter (malarialivscykel)

71

Om malariasnabbtestet neg, kan man utesluta malaria?

P. Knowlesi kan inte slå i snabbtest, kan ge allvarlig malaria. Värd makakerni Sydostasien

72

Symtom falciparum

Feber, magtarmsymtom, frossa, svettningar, ont i kroppen, allmän sjukdomskänsla, HV, ALLTID misstänka MALARIA om varit i endemiskt område

73

Vilken diagnos finns det risk att man förväxlar falciparum med?

Influensa

74

Varför falciparum är allvarligare än de andra malariasorterna?

Sekverstrering (adhesion av inf RBK till endotel)--> minskat blodflöde, lokal syrebrist, anaerob glykolys, metabol acidos, ibland blödningar

75

Vilka symtom vid allvarlig malaria?

Cerebral malaria (medvetandesänkning, cerebralt ödem ffa barn, kramper etc), allvarlig anemi, lungödem

76

Handläggning malaria?

Allvarlig malaria: IVA
Okomplicerad malaria: inläggning infektionsklinik
(Skicka pat, ej prov till lab)

77

Diagnostik malaria

Mikroskopi tjock droppe och utstryk,
snabbtest (antigendetektionstest) - säger ej hur många parasiter, måste mikroskopera för att få reda på det,
PCR,
serologi

78

Påverkade labprover malaria

Trombocyter lågt, laktat högt, krea högt
(Diffdiagnos låga trombocyter och feber från tropikerna - HIV)

79

Behandling malaria

Kombinationsbehandling. Artemesia annua (ört) - tar alla stadier samtidigt

80

Läkemedelsprofylax malaria

Lariam, malarone, doxycyklin

81

Malaria är uteslutet om pat intagit profylax?

Falskt, skyddar ej mot hypnozoitfasen