Sepsis Och Septisk Chock Flashcards Preview

Infektion > Sepsis Och Septisk Chock > Flashcards

Flashcards in Sepsis Och Septisk Chock Deck (18):
0

Hur vanligt är det att dö i sepsis?

Vanligare än att dö i hjärtinfarkt

1

Vad är sepsis?

Kriteriediagnos: misstänkt infektion +_ feber +_ tachycardi +_ tachypne +_ leukocytos

2

Vad är svår sepsis?

Hypotension +_ hypoperfusion (laktatstegring) +_ organdysfunktion (+sepsiskriterierna)

3

Vad är septisk chock?

Svår sepsis + fortsatt hypotension trots vätskebolus

4

Fallgropar sepsis på akuten

Diarré, kräkningar, buksmärtor, fallskador "funnen på golvet", konfusion, normala labprover, ej förekomst av feber

5

Vad kan vi göra för att undvika fallgropar?

AF och blodgas (laktat)

6

Viktiga parametrar vid första koll svår sepsis/septisk chock

Status:AT, AF, BT, sat, medvetandegrad, puls, temp
Blodgas: laktat, pO2, (pCO2 på kolpat)
CRP
LPK, TPK, Hb
Krea, Na, K
ASAT, ALAT, bilirubin
INR, APT
(Tänk organsystem!)

7

Lågt BT och högt laktat är förenat med högre mortalitet hos sepsis pat (laktat oberoende av bt) sant eller falskt?

Sant

8

Vad är viktigt att tänka på innan iv ab?

ODLA!

9

Handlingsschema septisk chock

1) syrgas, vätska, blod, sputum/nasopharynx och urinodling, pneumokockantigen i urin, legionella, blodprover + blodgas
2) iv ab
3) IVA om cirkulationssvikt trots adekvat substitution

10

Vad är viktigt vid ab-beh septisk chock?

Behandla rätt och behandla snabbt, minska mortaliteten!!!

11

Vilket ab vid samhällsförvärvad infektion utan kända fokus eller riskfaktorer?

Cefotaxim alt imipenem alt meropenem alt pip/taz, vid chock lägg till aminoglykosid (?) engångsbeh.

12

Dosering ab svår sepsis / septisk chock?

Extrados efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen det första dygnet

13

Pat på vårdavdelning, vad viktigt?

Syrgas (>93%), vätska, vitalparametrar + urinprod (var 30e min i början), blodgas

14

Pat till IVA när?

Cirkulatorisk indikation, metabol indikation, respiratorisk indikation, annan organdysfunk

15

Behmål?

1h: bt och sat
6h: diures och laktat
24h: andningsfrekv och hjärtfrekvens

16

Vad händer med vissa sepsispat efter en tid?

CARS (anti-inflammation) --> sårbart tillstånd för nya infektioner

17

Slutsats sepsis

Tidigt: upptäcka och monitorer, vätska och syrgas, korrekt ab-beh, IVA vård