HIV Flashcards Preview

Infektion > HIV > Flashcards

Flashcards in HIV Deck (20):
0

Var härstammar HIV ifrån och vilka typer finns det?

Från apa (schimpans - HIV 1 och sooty mangabey - HIV 2).

1

Varför orsakar HIV sjukdom hos människor men ej i sin naturliga värd?

Viruset är ungt och dåligt adapterat

2

Snitt-tid utveckling av AIDS från HIV i Afrika?

6-7 år

3

Vilken typ av vaccin har det fokuserats inom HIV forskningen?

Terapeutiska T-cellsorienterade vaccin

4

Vad påverkar hur snabbt man utvecklar AIDS och dör?

Antal replikerande viruskopior i blodet

5

Varför är det svårt att hitta vaccin för HIV?

HIV RT gör mycket fel när det integreras (3 fel per kopia), HIV replikeras snabbt (1000000000-10000000000 kopior per dag) --> mutationer uppstår, snabb evolutionshastighet, survival of the fittest --> undviker CTL igenkänning, immunsystemet tvingas till katt och råtta lek. Kräver extremt mycket energi, HIV kallas ibland "slim disease"

6

Vilka vaccin targets ska användas?

Rikta in sig på de konserverande delarna (de delar som är livsviktiga för virusets replikering, kan ej muteras utan att viruset tappar fitness)

7

Begränsningar med vaccin targets?

HLA klass 1 och 2 måste kunna binda viruspeptider. HLA det mest diversa vi människor har, vad som gör att vissa människor klarar olika sjukdomar bättre än andra, kan binda viruspetiderna olika bra

8

Svårigheter för antikropp att neutralisera virus

Visar bara upp neutraliserande epitoper under en kort period, endast vid inbindning till CD4 celler + väldigt trångt och litet område (antikroppar stora molekyler) + glykosilering av envelope proteinkällor göra att ak ej känner igen

9

När misstänka HIV?

Om man kommer från ett område som är högendemiskt (mycket högre sannolikhet att ha HIV än om man kommer från ett lågendemiskt område)

10

Hur hitta HIV i akuta fasen?

Ink tid 12-16 dagar, 70% symtom (feber, halsont, svullna lymfkörtlar, utslag på bålen etc). Antigendelen hög, ak del lägre

11

Hur testa?

Snabbtest på mottagningar som har HIV kompetens, tittar endast på ak. Om mindre än 2 mån sedan smittotillfället, slår ej i detta test.
Eller HIV1/2 antingen-antikroppstest venprov. Kan ta efter 2v. Kan ta ett nollprov direkt efter exposition.

12

Hur hitta kronisk asymtomatiska fasen?

Grupper som har hög prevalens. Screening gravida på MVC, flyktingscreening, på häktena, sprutbytesprogrammet, blodcentraler. Oklara anemier, trombocytopeni, leukopeni, zoster too early too young.

13

Hur hitta pat med AIDS?

Titta efter opportunistiska infektioner t.ex TB, candida esofagitis, VZV, pneumocystis, CMV, kaposis sarcoma HHV-8, lymfom, cryptococcal meningit, toxoplasma.

14

Hur många av pat på mottagningen kommer med AIDS

2/3, flest afrikanska kvinnor (ej släppa förbi!!!)

15

Vad är AIDS?

Under 200 i CD4 hjälpar celler /enheter blod eller har HIV och har en opportunistisk infektion

16

Behandling HIV - mål?

Trycka ner HIV replikationen (minska risk för opportunistiska inf, smitta, och pre- och postprofylax)

17

När börja behandla?

Behandla alla med HIV direkt. Det enda som man behöver fundera över är compliance (någon som fuckar sin beh, sämre position än om inte tar beh alls, resistens)

18

Hur behandlas HIV idag?

Bl.a. RTI (reversed transcriptase inhibitors) - NRTI och NNRTI. Ej använda monoterapi pga resistensutveckling, använda kombinationsbehandling! Förstahandsval: atripla (1 NNRTI och 2 NRTI). Up and coming: tivicay+truvada

19

Hur förhindra resistens?

Hålla virusreplikationen låg, beh koncentrationen tillräckligt hög och använda kombinationspreparat