CNS Flashcards Preview

Infektion > CNS > Flashcards

Flashcards in CNS Deck (24):
0

Vilka 3 symtom har 90% av de med bakt meningit?

Huvudvärk, feber och nackstyvhet

1

Spridningsvägar bakt meningit?

Hematogent (ÖL t.ex), parameningealt (sinus, mellanöra), direkt implantat (trauma, neurokir, LP)

2

Vilka bakt ger vanligen meningit?

1) s. Pneumoniae
2) n. Meningitidis
3) h. Influenzae

3

Varför farligt med bakt i hjärnan?

Ökat kraniellt tryck bl.a. --> ischemi --> celldöd
Även ökad celldöd med ab beh, därför kortison iv i samband med ab. Också risk för hörselskada

4

Hur många tillfrisknar helt från bakt meningit?

50%

5

Handläggning akut bakt meningit?

Snabb beh! 2 infarter, syrgas och vätska, grovt neurologiskt status (glöm ej GCS), LP (titta på likvor, grumlig? Klar?), odla från likvor (beställ direktmikroskopiering), blod, NPH, svalg ev öron, ge steroider och ab (inom 30 min), kem-prover (likvoranalys, blodstatus, CRP, elektrolyter, koagulation), kompletterande status

6

När bör man avvakta med LP?

Vid kraftigt stegrat ICP (medvetslös, psykomotorisk oro, snabbt sjunkande medvetandegrad) (ej pga inklämningsrisk utan pga att man vill få till ett drän så snabbt som möjligt, kontakta NIVA)
Fokala neurologiska symtom, har man något expansivt - risk för inklämning. Uteslut hjärnabscess m DT innan LP. Dock får ej förhala beh!!
Koagulationspåverkan (om vi vet känt, t.ex. Waranbeh pat).
EP
BEH alltid ändå med en gång även om du skjuter upp LP!!!

7

Vilken ab beh?

Cefotaxim 3g x 4 + ampicillin 3g x 4

8

Varför tillägg ampicillin?

Listeria

9

Annan beh än ab?

Steroider - betametason 0,12 mg/kg (Max 8 mg) iv x 4 i 4 dagar

10

Vad tyder likvorfynd poly>mono på?

Bakterieinfektion

11

Vad tyder sp-tryck <18 cm Aq vid LP på?

Virusinfektion

12

Spridningsvägar hjärnabscesser?

Infektioner i tänder, bihålor, öron, hematogen t.ex edokardit eller pneumoni, efter trauma el kir

13

Vilka bakt i hjärnabscess?

Alfa-streptokocker mm.

14

Vilka symptom hjärnabscess?

Lokala trycksymtom, huvudvärk (jmf hjärntumör)

15

Utredning hjärnabscess

CT/MR, SR/CRP/LPK kan vara ua, blododla, ev stereotaktisk punktion, tandläkar/ÖNH, ev TEE

16

Vad är viktigt att tänka på vid hjärnabscess?

LP kontraindicerat!!!

17

Beh hjärnabscess

Ab: cefotaxim + metronidazol (aerobtäckning)
Ev steroider
Ev antiepileptika

Kirurgi: definitiv diagnos, påskyndar läkningen.

18

I Sverige, vilka virus orsakar vanligast virusencefalit?

TBE och herpes simples typ 1 (mortalitet 70% de 3 första dygnen om ej beh)

19

Vanligaste virus vid virala CNS infektioner

1) enterovirus
2) TBE
3) VZV
4) HSV 1 och 2
5) EBV

20

Virusencefalit symptom?

Feber, huvudvärk, kramper, medvetandesänkt, irritabilitet, kognitiva och psykiska symptom.

21

Hur diagnostiseras viral CNS infektioner?

Utesluta bakteriell orsak och identifiera de som bör ha antiviral terapi
LP --> likvor till kem, odling (om vi är tveksamma), virusdiagnostik (akademiskt)
MR--> vid encefalitmisstanke (mycket förr när vi inte hade så bra PCR metoder
Ev EEG (typisk bild hos 70% av herpesencefaliter)

22

Beh virala inf?

Antiviral beh (acyklovir iv) till alla med susp encefalit, VZV inf. hos immundefekta, HSV 2 meningit
Symptomatisk beh till alla som behöver ex. Analgetika, antiemetika, dropp

23

Vilka virus gör vi likvor PCR på och vilka gör vi diagnostik på serum?

Likvor PCR: enterovirus, HSV1 och 2, VZV mf
IgM-diagnostik på serum: TBE