Barngastroenterologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barngastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Barngastroenterologi Deck (64):
0

Vad måste man fråga sig dö barn har ont i magen?

Akut lr kronisk
Organisk lr funktionell sjd

1

Diff dia akut buksmärta?

Appendicit - perforerar snabbare hos barn.
Kolik
Förstoppning
Körtelbuk - mer reaktivt immunsystem som reagerar m svullnad
Gastroenterit
UVI
Inklämt bråck
IBD
Gallsten/njursten
Invagintion

2

Utredning appendicit?

UL
Klinisk und - förlägger ofta smärta till navelblodet
Lab - crp högt

3

Klinik akut invagination?

Plötsliga buksmärtor som går i intervall
Kräkningar
Utmattande smärta
Skrikighet/blekhet

4

Vad är en invagination?

Då tarmen viker sig in i sig själv. Ger en ileus med risk för ischemi.
Störst risk i ileocekala vinkeln, ffa om samtidigt stora körtlar.
Föregås ofta av adenovirusinf.
Vanligaste orsaken till obstruktion hos barn.

5

Utr invagination? Beh?

Buköversikt
UL
Kolonrtg m kontrast - även terapeutiskt
Beh - lavemang, kirurgi

6

Diff dia buksmärtor - extrabdominell buksmärta?

Infektion
Pneumoni - basala, går initialt med hög feber, crp
Diabetisk ketoacidos
Testistorsion

7

Bedömning av kroniska buksmärtor?

Anamnes
Avföringsvanor - frekvens, Bristol scale, blod/slem/natt, miktionsproblem (avföringen trycker på blåsan)
Nutrition o tillväxt - aptit, måltidsordning, kostintag, vikt o längd
Socialt - psykosocialt

8

Vad bör man misstänka hos ett barn med normal vikt men med kort längd?

Cushings

9

Psykosociala faktorer till kronisk buksmärta?

Familj
Skola
Mobbning
Inlärningsproblem - adhd
Droger
Tvång/ångest/depression

10

Klinisk undersökning buksmärta?

Palpation
Hud - eksem, impetigo herpetiformis (celiaki)
Slemhinnor
Inspektera anus

11

När misstänka annan orsak än funktionell orsak till buksmärta?

Avplanad vikt lr längdkurva - sk följa föräldrarna från 2 åå. Är föräldrarna sjuka. Kommer de från fattiga förhållanden
Försenad pubertet - IBD, celiaki
Gastrointestinal blödning
Ihållande kräkningar, illamående
Nattlig värk
Långvariga diarreer
Smärta höger sida av buken
Oklar feber lr artrit
Perianala besvär - stjärtflush (strepA-test)
Hereditet - IBD, celiaki, ulcus

12

Sym celiaki?

Buksmärtor - låggradiga
Diarré lr obstipation
Trötthet
Vikt/längddeviation
Tecken på malnutrition/malabsorption

13

Utredning celiaki?

Typiska sym - buksmärta, malnutrition, diarré, obstipation
Utseende - svullen buk, smala extremiteter, lite fett rumpa
Blodprov - transglutaminas-ak, kraftigt förhöjt räcker, ev gliadin-ak
Ogd-skopi - duodenalbiopsi

14

Beh celiaki?

Totalt glutenfri kost - fri från vete, råg, korn. Havre kan funka.

15

Komplikationer celiaki?

Fortsatta GI symtom
Ej optimal slutlängd
Depression
Trötthet
Amenorre/infertilitet
Osteoporos - kotkompression

16

Vad innebär gastroesofageal reflux?

Ofrivillig passage av maginnehåll upp i esofagus pga nedre esofagussfinktern öppnar sig mellan måltider.

17

Sym GERD?

Illamående, kräkning
Ont i halsen, sura uppstötningar
Ont i magen, retrosternalt, frätskador tänder
Störd sömn, astma (syra når luftvägarna)

18

Utredning GERD?

Klinik
Ogd-skopi
pH-mätning

19

Beh GERD?

Förtjockande medel
Högläge under natten, undvik mat nära sänggåendet
Undvik starka kryddor
Lkm - PPI

20

Hos vilka barn är det vanligare med GERD?

Barn med födoämnesallergi.

21

Vanligaste födoämnesallergin?

Komjölk - läker ofta ut innan 2 åå.
Sojaprotein, vete
Fisk, ägg

22

Hur skiljer sig veteallergi från glutenintolerans?

Veteallergikern har ej ak m transglutaminas

23

Utr födoämnesallergi?

Elimination - iaktta om sym försvinner
Provokation
Ev provtagning

24

Beh av obstipation?

Rutiner avseende toalettbesök
Koständring
Laktulos, movicol

25

Vad innebär sekundär laktosintolerans?

Laktosintolerans pga celiaki

26

Vilken av IBD sjd ökar bland barn?

Mb Crohn

27

Utredning IBD?

Kalprotektin - sällan indicerat hos barn < 2 åå.
Hb, crp, Alb
Leverstatus

28

Diagnoser som måste uteslutas vid akuta buksmärtor?

Invagination
Ileus
Inklämt bråck
Testistorsion/morgagnis hydatid
Appendicit
Ketoacidos

29

Vanliga orsaker till akuta buksmärtor?

Förstoppning
UVI
Pneumoni
Otit
Gastroenterit

30

Hur definieras diarré? Skillnad på akut o kronisk?

Mer än tre avföringar per dag.
Pågår kortare lr längre än 14 dgr.

31

Tecken på att man är måttligt dehydrerad? Svårt dehydrerad?

Måttligt 5% - irritabel, halonerande ögon, törstig, nedsatt hudturgor.
Svårt 10% - slö, hypoton, insjukna o torra ögon, orkar ej dricka, kraftigt nedsatta hudturgor.
Kontrollera även kapillär återfyllnad, slemhinnor

32

Vilken är den vanligaste formen av diarré? Vad orsakar den?

Osmotisk diarré.
Orsakas av att osmotiskt aktiva ämnen kvarhåller vatten i tarmlumen. Vid oförmåga att spjälka kolhydrater, celiaki.
Då man ej tillför föda upphör diarrén.

33

Vad innebär sekretorisk diarré?

Aktivering av enteriska nervsystemet som stimulerar kloridsekretion.

34

Vilka typer av dehydrering finns?

Isoton - vanligast
Hyperton - stora Vätskeförluster i förhållande till Na. Långsam uppvätskning då det finns risk för hjärnödem annars. Na > 150
Hypoton - drabbar ffa barn med vätskeförlust som fått hypoton vätska. Na < 130

35

Vanligaste etnologin till akut gastroenterit?

Rotavirus
Adenovirus, calici, epec.
Mindre vanligt - salmonella, shigella, camylobacter, Yersinia

36

Handläggning av måttlig resp svår dehydrering?

Måttlig - uppvätskning po lr med ventrikelsond.
Svår - iv uppvätskning.
Ny bedömning efter fyra timmar.
Vätskebehovet - 0-6 mån 150ml/kg/D. 6-12 125, 1-2 åå 100

37

Risk med för mkt socker o Na i vätskeersättning?

Na - Hypernatremi
Glukos - ökad osmolalitet i tarmen med ökad diarré.

38

Hur mkt vätska ska man ge de första fyra timmarna efter det att pat inkommer akut pga gastroenterit? Med isoton dehydrering.

75 ml x barnets vikt plus 100 ml per lös avföring / 5% av vikten på fyra timmar.
Ge isotona vätska.
Isoton vätska - ringer, NaCl, albumin

39

Dygnsbehov vätska för barn över ett åå?

0-10 kg - 100ml/kg
10-20 - 1000 ml första 10 kg, 50ml/kg för varje kilo över
21-40 - 1500 ml första 20 kg, 20 ml för varje kilo över.
Tillägg av 10% per grad över 38,5, per diarré, per kräkning.

40

Vanliga orsaker till långvarig diarré hos olika åldrar?

Spädbarn - komjölksallergi, funktionell diarré, celiaki
Äldre - funktionell förstoppning/diarré, celiaki, födoämnesallergi.
Ungdomar - funktionell förstoppning/diarré, celiaki, sänkt laktat, IBD

41

Akut beh av förstoppning?

Klyx, vattenlavemang
Alt
Movicol, lactulose

42

Orsaker till akut undernäring?

Anorexia nervosa
Crohns sjd
Celiaki
Tumörer
Sociala problem

43

Hur vanligt är kongenital laktasbrist? Andra orsaker?

Mkt ovanligt.
Hos barn under 2 åå är laktosintolerans sekundär till ex celiaki.

44

Sym på IgE medieras reaktion på mat?

Klåda runt munnen
Svullna läppar
Andningsproblem
Rinnande ögon
Hudutslag
Diarré

45

Vanligaste födoämnesallergin under spädbarnåren?

Komjölksallergi
Utr - uteslutning samt biopsi från tunntarm.

46

Patofysiologi vid celiaki?

En t cells medieras reaktion på gluten i vete, korn o råg. Celiaki är en autoimmun sjd där transglutaminas är autoantigenet. Ger en allergisk i tarmepitelskada med nedbrytning av villus.

47

Sjd associerade med celiaki?

Selektiv IgA brist
Typ 1 dm
Autoimmun tyreoidit
Turners, Downs

48

Sym celiaki?

Under 2 - diarreer o avmagring.
Äldre - buksmärtor, lös avföring, förstoppning, kortvuxenhet.

49

Diagnostik av IBD?

Hb, lpk, crp
Albumin, Na, K, krea
ASAT, ALAT, GT, alp
Kalprotektin, transglutaminas ak
Avföringsprov för att utesluta inf genes.
Endoskopisk utredning - koloskopi, gastroskopi, kapselendoskopi

50

Beh av IBD?

Flytande kost
5-ASA - sulfasalazin, mesalazin, olsalazin
Azatioprin o metotrexat är andrahandsval
TNF alfa ak vid svår IBD

51

Riskgrupper för GERD?

Prematurfödda
Neurologiskt handikappade
Barn m astma, lungsjd
Kongenital esofagusatresi, diafragmabråck

52

Vad innebär spädbarnskolik?

Ett i övrigt friskt barn under 4 mån ålder, som växer o utvecklas väl, har episoder av skrikighet lr irritabilitet. Slutar utan anledning. Episoderna varar minst tre timmar under minst tre dgr under en vecka.

53

Hur mkt alvedon ger man?

12mg/kg
Ipren får ej användas innan 6 mån ålder, pga njurpåverkan o GI påverkan

54

Vilka tre isotona vätskor finns?

Ringeracetat
NaCl
Albumin

55

Vilken typ av vätska är Rehydrex?

Hypoton vätska. Dåligt att ge vid uppvätskning då det kan ge för snabb förändring av elektrolyter

56

Viktigt att tänka på vid hyperton dehydrering?

Långsam tillförsel av vätska o Na för att undvika hjärnödem. Dock snabb uppvätskning första fyra timmarna. Täta kontroller av syra-bas.

57

Vilka allergen kan överföras från moder till barn?

Komjölkprotein
Ägg

58

Riskfaktorer för happy spotting?

För tidigt född?

59

När passagertg? Röda flaggor där man bör utreda patologi i GI?

Oro, skrikighet
Matvägran
Aspiration, upprepad
Apneer, cyanoser - pga dykreflexen.
Heshet
Blodiga kräkningar
Sen debut av kräkningar - efter flera mån ålder - reflux
Neurologiska sjd - GERD

60

Vilka prover tar man vid misstänkt celiaki hos ett barn under 2 åå?

Transglutaminas ak
Gliadin ak

61

Vad innebär snabb rehydrering? När ger man det?

Ger det vid 5 o 10% dehydrering - ex vid gastroenterit
Man ger då 12,5 ml/kg/h
Om 5% dehydrering ges det över 4 h - dvs 500ml på fyra timmar om barnet väger tio kilo
Om 10% - ges över 8 h, dvs 1000 ml.

62

Vad innebär sterkoral diarré?

Då man är svårt förstoppad med vätska som rinner förbi stoppet. Multipla diarreer under dagen som luktar mkt illa men vid per rektum känns ofta en stor resistens.

63

Vad bör man tänka på om en pat med IBD har feber?

Tillägg av bredspektrumab till skovbeh.