Tillväxt Flashcards Preview

Pediatrik > Tillväxt > Flashcards

Flashcards in Tillväxt Deck (65):
0

Varför mäter vi barn?

Mått på psykiskt o fysiskt välbefinnande.
Upptäcka tecken på sjd m upprepade mätningar
Följa hälsotillståndet i befolkningen

1

Vad är rätt mätteknik?

Häl-höft-skuldra-rygg mot mätutrustning. Rät linje från ögat till övre delen av örat.

2

Är det skillnad på längden under dagen?

0,5 - 1 cm kortare på eftermiddagen jämfört med förmiddagen. Beror på att diskarna sjunker ihop.

3

Hur länge mäter man ett barn liggande?

Upp till 2 åå.

4

Vad är ICP modellen?

Man delar in tillväxten i tre faser:
Infancy - snabbast tillväxt, till tre åå. Bestäms av nutrition, IGF-1 o insulin.
Childhood - tyreoideahormon, kortisol, tillväxthormon, binjureandrigener
Puberty - könshormon, tillväxthormon.

5

Påverkas tillväxt av hypofunktion i tyroidea?

Ja, men inte de tre första åren. Därefter påverkar det.

6

Hur påverkar för höga nivåer av kortisol tillväxten?

Man blir kortare än normalt.

7

Bär sker den normala insöndringen av GH?

Två peakar under natten.

8

Vad påverkar tillväxten?

Arv - föräldrar
Nutrition
Hormoner
Kronisk sjd
Psykosociala faktorer.

9

När reagerar man på ett barns längd?

När barnets längd avviker mer är 1,5 SD från föräldrarnas medellängd eller mer än +/- 8,5 cm. Se tabell för olika kön på barnen.

10

Ungefär när infaller menarche?

Ca 12,5 åå.

11

Hur mkt växer man under puberteten?

Flickor 20 cm extra uppmärksamhet om startar pubertet under 130 cm
Pojkar 27 cm - extra uppmärksamhet om Nuder 145 cm.

12

Varför inträffar puberteten tidigare?

Gott hälsotillstånd
Övervikt
Snabbt förändrade hälsoläge avseende nutrition, sjukvård osv - adoptivbarn.

13

Vad påverkar tidpunkten för pubertet?

Arv
Nutrition
Kronisk sjd

14

Åtgärder vid misstanke om barnmisshandel?

Lab - Hb, lpk, diff, TPK, koagulationsstatus, leverstatus, svettest, feceselastas, transglutaminas
Neurologisk utr
Anmälan till socialen
Helkroppsrtg - gamla o nya frakturer
Ögonbottenund - blödningar

15

Vad innebär failure to thrive?

Barnet inte växer o frodas som det ska.
Mindre än 80% av den ideala vikten.

16

Att tänka på när man mäter endomysie-ak?

Låg sensitivitet om barnet är yngre än 2 åå.

17

När är failure to thrive vanligast? Vilket kön?

Inom fattiga socioekonomiska grupper o/lr infattnings länder.
Flickor.

18

Orsaker till failure to thrive?

Barn - prematuritet, kromosomavvikelser.
Modern - alkohol, droger, hypertension, preeklampsi, svår diabetes, maternell infektion

19

Hur skiljer sig konstitutionell tillväxthämning från ftt?

Vikten är lägre än längden jämfört sinsemellan jmf med förväntad tillväxt.

20

Postnatala orsaker till ftt?

Dålig aptit
CNS patologi
Kronisk inf
Svårigheter att svälja - CNS, muskelsjd
Kräkningar - njursjd, metabol sjd, CNS
GERD
GI sjd - celiaki, födoämnesallergi, IBD.
Endokrina sjd - hypotyreos, diabetes, gh brist

21

Varför måste man ge kontinuerlig infusion av näring vid sondmatning i jejunum?

Tarmen accepterar ej bolus.

22

Hur ser vanligen tillväxtkurvan ut vid ftt?

Normal längd men dålig viktökning.

23

Ftt pga ökat energibehov?

Hypertyroidism
Kroniska sjd - bpd, voc
Kroniska infl sjd - reumatiska, IBD
Njursvikt
Malignitet

24

Hur mkt i längd kan det skilja mellan morgon o kväll? Varför?

2 cm.
Diskarna komprimeras under dagen.

25

Varför ser man ett hack i tillväxtkurvan vid två års ålder?

Då övergår man från längdminskning i liggande till stående. I liggande mäter man i snitt längden till 2 cm mer än i stående.

26

Hur långt omtuggat är ett barn som föds i snitt?

50 cm långt
3500 g

27

Hur mkt växer ett barn händer första levnadsåret?

Ca 25 cm.

28

Hur mkt växer barn per år mellan två åå o pubertet?

Ca 6 cm/år.
Tillväxten påverkas ffa av tillväxthormon.

29

Hur räknar man ut ett barn troliga längd mha föräldrarnas längd?

Pojkar - faderns + moderns + 13 cm / 2
Flickor - moderns + faderns - 13 cm / 2

30

Vad innebär skelettålder?

Under uppväxten sker en kvalitativ skelettutv och en tillväxt av storlek. Detta har man gjort på många barn vilket gett ett referensmtrl som kan användas för att bedöma ett barns skelettålder i förhållande till verklig ålder. Används för att räkna ut slutlig längd.

31

Vad är viktigt att mäta då man bedömer ett barns psykomotoriska utveckling?

Skallens omfång. Säger mkt om hur hjärnan växer.
För snabbt - hydrocephalus
För långsamt - tidig suturslutning, hjärnan växer ej normalt.

32

Hur bedömer man ett prematurt barns psykomotoriska utveckling?

Efter korrigerad ålder, dvs åldern räknas från det då barnet skulle ha fötts.

33

Vad bedömer man vid utvecklinsutvärdering?

Huvudomfång - i förhållande till längd,vikt o ålder
Muskeltonus - hypo/hypertoni
Asymmetri - höger/vänsterhänthet etableras vid 3-4 åå.
Kvarstående primitiva reflexer - sug, grip fot/hand, sträck i foten, moro, headlag vid traktion, asymmetrisk tonisk nackreflex

34

Vad innebär mororeflexen?

Vid plötslig rädsla, tappas, abduceras armarna o följs därefter av flexion o adduktion av armarna.

35

När är kvarstående primitiva reflexer patologiskt?

Efter 6 mån.

36

Utvecklingsmässiga varningssignaler?

10 v - inget leende, bristande ögonkontakt
6 mån - kvarstående primitiva reflexer, strabism, ointresse för människor, leksaker, ljud, avsaknad av joller
12 mån - sitter ej, ej pincettgrepp, kan ej följa pekning.
18 - kan ej gå utan stöd, säger färre än 6 ord, dreglar
2 1/2 - kan ej prata korta meningar

37

Vad är viktigt att kontrollera vid 6 mån ålder?

Att barnet använder båda händerna lika mkt o att barnet griper lika bra med båda händer.

38

Vad innebär adrenarke/hudpubertet?

7-8 åå. Prod av androgener. Stimulerar svett- o talgkörtlar. Luktar svett, fett hy, akne. Viss behåring. Ingen bröst lr tetsikeltillväxt. Ej ökad skelettmognad lr längdtillväxt.

39

Vad är den egentliga starten av puberteten?

Då ovarier lr testiklar stimuleras av nattlig sekretion av gonadotropiner från hypofysen. Då uppkommer en könsskillnader avseende längd o andra karaktäristika.

40

Varför är tjejer ofta längre än pojkar vid 10-12 åå?

Flickor mognar kroppsligen under hela uppväxten, har sin tillväxtspurtar tidigare än pojkar.

41

Vilka faser finns i pubertetstillväxten?

Först växer händer o fötter. Sedan långa rörben i armar o ben, sist ryggraden.

42

När avgörs skillnaden i längd mellan barn?

Innan pubertet. Tillväxten varierar men är rel oberoende av längden innan spurten. Korts o långa kan spurta lika mkt varför längddkillnaden bestäms innan puberteten.

43

Hur mkt växer flickor efter menarche?

Ca 7 cm.

44

Vad innebär telarche? Vad kan det vara ett tecken på?

Isolerad tillväxt av bröstkörtlar, utan tillväxtspurtar lr andra tecken på pubertet. Oftast normalt. Kan vara ett tecken på pubertas preacox.

45

Vad måste man efterfråga om en flicka har en försenad pubertet?

Familjehistoria. Saknas detta måste man utreda vidare.

46

Hur stora är testiklarna då de börjar producera testosteron? Hur gamala är pojkarna?

Ca 4 ml
Ca 12 åå.

47

Hos vilket kön är för tidig pubertet oftare förenad med patologi?

Pojkar.

48

Normal längtillväxt per år i tioårsåldern?

Ca 6 cm/år.

49

Hur mkt får ett barn avvika från en föräldrarnas längd?

Max 1,5 SD.

50

Tecken på turners?

Bred bröstkorg, brett mellan bröstvårtor
Fettkudde i nacken
Lågt hårfäste o lågt sittande öron
Spetsigt gomtak
Avvikande metacarpalbenen 4

51

Hur påverkas tillväxten av en hypertyreos?

Initialt både längd o vikttillväxt. Sedan avtar vikten o kan tom minska. Längdtillväxten minskar också. Barnet blir lite längre än normalt och smalt.

52

Orsaker till avstannad längdtillväxt?

Turner - kromosomanalys
Celiaki - transglutaminas, gliadin
Psykosocialt
Gh brist - IGF-1
IBD - kalprotektin
Hypotyreos - TSH, ft4
Kronisk sjd - krea, Hb
Hyperkortisolism - dygnsmätning kortison i urin

53

Vanligast orsaken till hypotyreos hos små barn?

Autoimmun tyreoidit

54

Hur sätter man in beh av levaxin? Risk annars?

Långsamt
Risk för hjärtsvikt

55

Under vilken period har tyroxin effekt på hjärnans utveckling?

Första levnadsåret.

56

Vad måste undersökas vid undervikt o långsam tillväxt?

Celiaki
Annan malabsorption - cystisk fibros. Kan debutera med näringsbrist o inte luftvägssymtom
Undernäring

57

Bör ska man utreda det kortväxta barnet med normal tillväxthastighet?

Om kanalparalelltillväxt under 2,5 SD
LR
> 1,5 SD från medelföräldralängd

58

Utredning av kortvuxenhet?

T4 o TSH
Gliadin, transglutaminas
Blodstatus plus crp
Ca, Alb, fosfat, alp, krea, leverstatus
Kalprotektin
IGF 1
Rtg skelettålder
Kromosomanalys flickor - turners

59

Orsaker till långvuxenhet?

Konstitutionellt
Klinefelters - pojkar, små mjuka testiklar
Gh prod adenom
Marfans syndrom - långa fingrar, skolios, striae

60

Verktyg för att avgöra slutlängd?

Rtg skelettålder
IGF 1

61

Orsak till snabb längtillväxt?

Tidig pubertet
Övervikt
Hypertyreos
Syndrom
CAH

62

Kliniska tecken på turners?

Kortvuxenhet - beh m gh
Coarcatio aortae
Hormoneubbningar
Bristande pubertetsutveckling
Öronproblem
Utseende - bred nacke, utåtvridning i armbågar o knän, gatornas torax, svullna hand o fotryggar.

63

Vanliga problem vid Downs syndrom?

Utvecklingsstörning - alla
Tidig demensutveckling
Kortvuxenhet
Hörselnedsättning - tidig presbyacusis
Refraktionsrubbning
Medfött hjärtfel - av septumdefekt
Hypotyreos

64

Utseendemässiga drag vid fetalt alkoholsyndrom?

Kortvuxenhet
Mikrocefali
Hypertelorism
Korta ögonspringor m epikantusveck
Lång philtrum
Tunn överläpp
Abnormt små käkar
Lågt sittande öron