Neonatologi Flashcards Preview

Pediatrik > Neonatologi > Flashcards

Flashcards in Neonatologi Deck (118):
0

Vilka barn behöver neonatal vård?

Prematura - vanligast
Medfödda missbildningar
Andningstörningar
Asfyxi -
Hypoglukemi, hyperbilirubinemi, metabol sjd

1

När är barnet för tidigt fött?

Innan v 37.
Extremt prematura innan v 27.
Mkt prematura innan v 30.

2

Varför föds barnet för tidigt?

Spontant prematurt värkarbete - vanligast. Pga infektion, infl, vattenavgång
IUGR - induktion för att undvika morbiditet/mortalitet
Preeklampsi
Placentaavlossning
Tromboembolism i placenta

3

Vari ligger skillnaden för en extremt tidigt född bebis?

Måste använda lungor, GI o hud innan organen är fullt mogna. Medför risker för olika komplikationer.

4

Vad är det första man gör då man förlöser ett prematurt barn?

Klär in det i plast för att skydda den omogna huden o minska vätskeförlust med risk för nedkylning.
Sedan intubation för att avlasta omogna lungor, tillägg av surfaktant
Kateterisering av navelkärl

5

Tidiga åtgärder efter att barnet lagts i kuvös?

Parenteral nutrition plus bröstmjölk via ventrikelsond
Monitorering av cirkulation, ventilation
Bensylpc/doktacillin och aminoglykosid K vit

6

Vad ger upphov till rds första levnadsdygnet?

Brist på surfaktant
Anatomiskt outvecklade lungor
Är en generell symmetrisk lungsjd
50 % utvecklar kronisk lungsjd - om de behöver o2 v 36. Beh m steroider o diuretika.

7

Hur påverkas tillväxt hos prematura jmf m fullgågna barn?

De tappar 1-2 SD i vikt, längd o huvudomfång jämf med barn som förblir i livmodern full tid.

8

Komplikation till persisterande ductus arteroisus? Åtgärd?

Flöde från aorta till lungcirkulation. Ger en övercikrulation av lungor. Hypoperfusion av övriga organ.
Stängning av ductus m cox- hämmare samt kirurgisk ligering.

9

Komplikationer till nedsatt immunitet?

Nosokomial inf vanligt - oftast KNS, s. Aureus, e. Coli, klebsiella, enterobacter. Ger sepsis. Ger vancomycin.
Kateterrelaterad svampinf - candida

10

Vanlig hjärnkonplikation? Hur screenar man? Komp? Beh?

Blödning från germinalmatrix, nedom sidoventrikeln. Oftast inom 72 h.
Screenar med UL.
Posthemorragisk hydrocephalus som kan ge ep o spastisk diplegi,
Shunt

11

Vad vill man undvika med beh av post hemorragisk hydrocephalus?

Vävnadsuttänjning med risk för ep, spastisk diplegi.

12

Vanliga komplikationer hos prematura?

Lungor - rds
Ögon - retinopati
Inf - sepsis
GI - nedsatt tillväxt, nekrotiserande enterokolit
Hud - vätskeförlust med hypotermi

13

Från när screenar man för retinopati?

V 30

14

Tecken på nekrotiserande enterokolit? Beh? Komp?

Uppspänd buk
Ökad ventäckning
Man gör buköversikt som visar intramural intrahepatisk gas.
Beh - tarmvila, ab m anaerober
Perforation, måste då göra resektion m stomiläggning. Kort tarmsyndrom

15

Effekt av känguruvård?

Bra temperatur för barnet
Mindre andningsuppehåll
Närhet, anknytning till föräldrar

16

Hur påverkas utvecklingen av kognitionen av att födas för tidigt?

Ju tidigare född desto sämre resultat vid mätning av IQ vid skolstart.

17

Vilka parametrar ingår i apgar?

Hjärtfrekvens
Andning
Hudfärg
Muskeltonus
Retbarhet

18

Första åtgärden på ett nyfött barn som ex har låg muskeltonus?

Taktil stimulering.

19

Vad kan hända om man retar ett nyfött barn i svalget?

Kraftig vagal reaktion - ffa bradykardi.

20

Hur går hjärtmassage till?

3 tryck o en inblåsning. Ständig kontakt m thorax.

21

Orsaker till ischemisk hypoxisk encefalopati?

Nedsatt placento-feto cirkulation - placentaavlossning,
Metabol acidos
Fetal kardiovaskulär depression

22

Komplikationer till ischemisk encefalopati?

Hjärnan - basala ganglier, capsula interna
Renal - oliguri, polyuri
Kardiella -
Hepatisk -
DIC
Pulmonell hypertension

23

Beh av hie?

Hypotermi - 33 grader första 3 dgr

24

Pulmonella orsaker till sjd hos nyfödda?

Neonatal andningsstörning
Pulmonell andningsstörning
Pneumoni
Rds
Pulmonell hypertension
Mekoniumaspirationssyndrom

25

B av pneumoni-sepsis?

Bensylpc plus aminoglykosid

26

Vad händer vid mekoniumaspiration? När risk?

Surfaktant förbrukas
Pulmonell hypertension
Pneumothorax
Överburenhet

27

Vad ökar risken för persisterande pulmonell hypertension?

Pneumoni
Mekoniumaspiration
Lunghypoplasi

28

Effekt av persisterande pulmonell hypertension? Beh?

Kvarstående högt blodtryck i lungkretsloppet - ger en hö vä shunt - ger en sänkt o2 mättnad i hjärnan o höger arm.
Beh - inhalerande av NO, inhalation prostacyklin, sildenafil, ecmo

29

Riskgrupper för hypoglukemi? Beh?

Foster till mödrar m diabetes - barnet har hyperinsulinemi
IUGR
Tung för tiden
Beh - tillagning, iv glukos, ev glukagon/steroider

30

Vad ger upphov till neonatal ikterus? Beh?

Okonjugerat bilirubin - fettlösligt, lagras in i hjärnvävnad
Beh - mat, spänning m iv vätska, fototerapi som bryter ner bilirubin

31

Orsaker till neonatal ikterus?

Rh immunisering - säkerställ m blodgruppering o DAT test.

32

Vanligaste orsaken till ikterus pga konjugerat bilirubin?

Långvarig parenteral nutrition
Även cholestasis, gallvägsatresi

33

Från när screenar man för retinopati?

V 30

34

Tecken på nekrotiserande enterokolit? Beh? Komp?

Uppspänd buk
Ökad ventäckning
Man gör buköversikt som visar intramural intrahepatisk gas.
Beh - tarmvila, ab m anaerober
Perforation, måste då göra resektion m stomiläggning. Kort tarmsyndrom

35

Effekt av känguruvård?

Bra temperatur för barnet
Mindre andningsuppehåll
Närhet, anknytning till föräldrar

36

Hur påverkas utvecklingen av kognitionen av att födas för tidigt?

Ju tidigare född desto sämre resultat vid mätning av IQ vid skolstart.

37

Vilka parametrar ingår i apgar?

Hjärtfrekvens
Andning
Hudfärg
Muskeltonus
Retbarhet

38

Första åtgärden på ett nyfött barn som ex har låg muskeltonus?

Taktil stimulering.

39

Vad kan hända om man retar ett nyfött barn i svalget?

Kraftig vagal reaktion - ffa bradykardi.

40

Vanligaste orsaken till ikterus pga konjugerat bilirubin?

Långvarig parenteral nutrition
Även cholestasis, gallvägsatresi

41

Orsaker till neonatal ikterus?

Rh immunisering - säkerställ m blodgruppering o DAT test.

42

Vad ger upphov till neonatal ikterus? Beh?

Okonjugerat bilirubin - fettlösligt, lagras in i hjärnvävnad
Beh - mat, spänning m iv vätska, fototerapi som bryter ner bilirubin

43

Riskgrupper för hypoglukemi? Beh?

Foster till mödrar m diabetes - barnet har hyperinsulinemi
IUGR
Tung för tiden
Beh - tillagning, iv glukos, ev glukagon/steroider

44

Effekt av persisterande pulmonell hypertension? Beh?

Kvarstående högt blodtryck i lungkretsloppet - ger en hö vä shunt - ger en sänkt o2 mättnad i hjärnan o höger arm.
Beh - inhalerande av NO, inhalation prostacyklin, sildenafil, ecmo

45

Vad ökar risken för persisterande pulmonell hypertension?

Pneumoni
Mekoniumaspiration
Lunghypoplasi

46

Vad händer vid mekoniumaspiration? När risk?

Surfaktant förbrukas
Pulmonell hypertension
Pneumothorax
Överburenhet

47

B av pneumoni-sepsis?

Bensylpc plus aminoglykosid

48

Pulmonella orsaker till sjd hos nyfödda?

Neonatal andningsstörning
Pulmonell andningsstörning
Pneumoni
Rds
Pulmonell hypertension
Mekoniumaspirationssyndrom

49

Beh av hie?

Hypotermi - 33 grader första 3 dgr

50

Komplikationer till ischemisk encefalopati?

Hjärnan - basala ganglier, capsula interna
Renal - oliguri, polyuri
Kardiella -
Hepatisk -
DIC
Pulmonell hypertension

51

Orsaker till ischemisk hypoxisk encefalopati?

Nedsatt placento-feto cirkulation - placentaavlossning,
Metabol acidos
Fetal kardiovaskulär depression

52

Hur går hjärtmassage till?

3 tryck o en inblåsning. Ständig kontakt m thorax.

53

När är ett barn fuklgången?

V 37+0 - 42+0

54

Vad innebär underkuren resp överburen?

Under - före v 37+0
Över - efter v 42+0

55

Vilka missbildningar hittas m UL i v 16-18?

CNS - anencefali, bråck, hydrocephalus
Hjärta
Bröstkorg - diafragmabråck
Ansikte - läpp-gomspalt
GI - duodenalatresi
Njurar - dysplastiska njurar, hydronefros
Kromosomrubbnjngar - Downs, ökad nackuppklarning

56

När uppstår IUGR?

Vid dålig placentafunktion då fostret får mindre näring o syre. Leder ofta till planerat kejsarsnitt.

57

Vilka symtom ryms inom fetalt alkoholsyndrom?

Tillväxthämning
Utvecklingsstörning
Hjärtmissbildning

58

När är faran störst för barn som smittas med de agens som menas med TORCH?

Om modern får en primärinfektion under grav.

59

Hur påverkar barnets första andetag hjärta o lungor?

Lungorna fylls med luft. Syre kommer relatera långköraren vilket gör att resistansen minskar. Trycket sjunker i högerhjärtat o ökar i vänster vilket gör att formande ovale stängs.

60

Orsaker till asfyxi?

Prenatal - preeklampsi, anemi, inf
Intrapartalt - placentaavlossning, navelsträngsprolaps, knuta på navelsträng, skulderdystoci
Postnatal - missbildningar

61

Åtgärder vid neonatal HLR?

Torka av barnet - förhindra förkylning
Stimulering
Luftvägar
Ventilation -
Syrgas
Mekonium - rensugning

62

Beh av HIE?

Nedkylning - till ca 34 grader

63

Vilja parametrar bedöms vid den första undersökningen på bb?

Vitalitet - sover/vaken, tittat/stängda ögon, lyssnar, kontakt, färg
Spontana rörelser
Reflexer
Tonus
Cyanos
Ikterus
Huden - hudblödningar, petekier, sprickor
Turgor
Skallform, fontanell
Andning, hjärta, femoralispulsar, buken, naveln, genitalia, ryggen, skelett, höftleder, munhålan, ögon

64

Vilka kliniska tecken anger att barnet har en ansträng andning?

Indragningar - jugulum, interkostalt, diafragmalt
Näsvingespel
Ljudlös andning
Frekvens 40-60

65

Vad måste man alltid göra om man ej hittar femoralispulsar bilateralt?

Utreda barnet för hjärtfel - ex ductusberoende hjärtfel.

66

Vilka undersökningar gör man av genitalia på bb?

Pojkar - finns testiklar i scrotum, hydrocele, hypospadi?
Flickor - insp av blygdläppar o urinrör.

67

Vilket kan vara ett klinisk tecken på ryggmärgsbråck?

Födelsemärken lr defekter som ligger över ryggraden.

68

Vanliga fynd på bb som är ofarliga?

Perifer cyanos händer o fötter
Blödningar i konjunktiva
Vita prickar i gommen, kapillärt hemangiom, hormonplitor
Bröstförstoring
Mongolfläck

69

När tas pku provet? Varför tar man det?

Så snart som möjligt efter 48 h.
Screening för metabola o endokrina sjd, 24 st.

70

Vilka screeningar görs av nyfödda förutom kroppsundersökning på bb?

Pku test
Oae
Screening för ductusberoende hjärtfel

71

Vanliga förlossningsskkador?

Fostersvulst - svullnad av del av huvudet som kom först
Kefalhematom - blödning under periostet
Subgalealhematom hematom
Klavikelfraktur
Plexusskada - brachialis

72

Skillnaden mellan kefal- o subgalealhematom?

Kefal under periostet, begränsas av suturer.
Subgalealhematom - begränsas ej av suturer.

73

Vad innebär skulderdystoci o vad kan det ge?

När axlarna fastnar i vulva.
Klavikelfraktur, plexusskada

74

Vad har fostret för saturation? Vad spelar det för roll?

Ca 70%

75

Vilken effekt har prenatala steroider?

Har en positiv effekt på bildandet av surfaktant.

76

Barnförsäkring låter sig ej ductus hos prematura barn?

Den påverkas ej av förändrade prostaglandin nivåer.

77

Effekter av öppetstående ductus m vä hö shunt?

Volymsöverbelastning av lungkretsloppet - ger ödem med vidgade lungkärl.
Dålig systemperfusion - njurar, hjärna.

78

När anses ett barn har kronisk lungsjd?

När de är syrgaskrävande efter 36 mån.

79

På vilket sätt påverkar menkiumaspiration andning?

Förbrukar surfaktant
Pluggar igen luftvägarna

80

Orsaker till lungsjd hos nyfödda?

Mekoniumaspiration
Kongenital pneumoni - GBS, gramnegativa
Lunghypoplasi - diafragmabråck, vattenavgång

81

När uppkommer skillnaden av mättnad mellan hö hand o fot?

Öppetstående ductus med hö vä shunt. Tillblandat blod till nedre delen av kroppen, blod som gått via lungorna avgår innan ductus.

82

hur beh pulmonell hypertension?

Med lkm som ökar NO - typ Viagra

83

Vad orsakar PAS o NAS?

Fördröjd lungvätskeresorbtion.

84

Sätt att höja blodsockret akut hos nyfödda?

Glukagon
Steroider
Glukos

85

Viktigaste åtgärden vid neonatal upplivning? Hur mkt syrgas?

Det förekommer en bradykardi - måste hjälpa m att ventilera.
Ge luft, 21% syre.

86

När passerar bilirubin över BBB?

När det okonjugerade bilirubinet överstiger albuminets bindningsförmåga.

87

Varför får de första nyfödda hyperbilirubinemi?

De har högt Hb när de föds vilket börjar brytas ned efter förlossningen.
Deras erytrocyter omsätts snabbare
Deras lever är sämre på att konjugera bilirubin.

88

Synonym till bilirubinencefalopati?

Kernikterus

89

Orsakar till ikterus hos nyfödda?

Rh immunisering
ABO immunisering
G6PD brist
Fysiologisk ikterus
Bröstmjölksinducerad

90

När kan ABO immunisering uppstå?

Om modern har blodgrupp 0 o barnet någon av de andra. Sällan problem då det oftast endast bildas ak av IgM typ.

91

Beh av ikterus hos nyfödda?

Ljusbehandling - bryter ner okonjugerat bilirubin till vattenlösligt lumirubin o fotobilirubin.
Blodbrist om svår ikterus - bort m ak, sänka bilirubin, korrigera anemin.

92

Orsaker till kramper hos nyfödda?

HIE
Stroke - ischemisk, blödning
Metabola sjd - hypoglukemi, hypo- lr Hypernatremi
Cerebral missbildning
Infektion, sepsis, meningit
Kernikterus

93

Hur definieras hypoglukemi?

Under 2,6 mmol/L

94

Vilka barn drabbas vanligast av hypoglukemi?

Tillväxthämmande lr prematura, de har mindre glykogendepåer.
Även barn till mödrar med diabetes.

95

Vad beror symmetrisk resp asymmetrisk tillväxthämning på?

Symmetrisk - tidigt i grav pga kromosomavvikelser lr genetisk litenhet
Asymmetrisk - otillräcklig näringstillförsel under grav.

96

Fetala orsaker till tillväxthämning?

Genetiskt liten
Kromosomavvikelse
Missbildningar
Infektion
Tvilling

97

Maternella orsaker till tillväxthämning?

Genetiskt liten
Högt blodtryck
Preeklampsi
Infektion
Missbildning av uterus

98

Riskfaktorer för nas?

Underburenhet
Långvarig vattenavgång e

99

Skillnad mellan nas o PAS?

Röntgenfynd finns vid PAS.

100

Röntgenologiska fynd på PAS?

Hyperinflation
Central stråkighet
Markerade interlobärfåror
Pleural förtjockning

101

Effekter av persisterande pulmonell hypertension? Beh?

Sker en fortsatt shuntning av blod från hö till vä. Trots cyanos reagerar barnet ej på tillförd syrgas.
Beh - no o respirator

102

Vanliga agens i neonatalperioden?

Early - GBS, e.coli, hi
Late - KNS, s. Aureus

103

Skillnad i orsak till postnatal infektion? Riskfaktorer?

Early - inom 48 h, agens från moder, hematogent lalt från cervix
Late - nosokomiala
Långvarig vattenavgång, prematuritet

104

Allvarligaste komplikationen till prematuritet?

Hjärnblödning
Skada på den vita substansen i hjärnan
Bronkopulmonell dysplasi
Prematuritetsretinopati
Nekrotiserande enterokolit

105

Röntgenologiska fynd vis rds?

Hypoinflation
Generellt nedsatt lufthalt
Luftbronkogram
Fingranulärt mönster i parenkym

106

Var uppstår alltid hjärnblödningar hos för tidigt nyfödda barn? Vilka grader? Komplikationer?

Germinal Matrix - nätverk av blodkärl ovan nc caudatus.
Grad 1-4.
1-2 - inga bestående skador.
4 - alltid bestående neurologiska skador som ex cp, ev hydrocephalus.
Diagnos ställs m UL.

107

Orsaker till konjugerad hyperbilirubinemi hos nyfödda?

Hepatit
Metabol sjd
A1 antitryptinbrist
Långvarig parenteral nutrition
Gallvägsatresi

108

Basal utr ikterus?

Hb - uttorkad, hemolys
Crp - infektion
Bilirubin - konjugerat/okonjugerat.
Status - splenomegali, hepatomegali, färg på bajs, kiss, kräkningar,

109

Vad ökar risken för fysiologisk ikterus?

All form av stress - inf m minskat födointag, möjligen minskad avföring o kiss. Annan allvarlig sjd - hjärtsvikt, lungsjd
Mkt högt Hb från början
Svält

110

Vad avgör risken för kernikterus?

Höga värden - > 400
Hur länge det har stått - kan bli problem bort mot fem dygn

111

Beh av svår fysiologisk ikterus?

Vätska
Ljusbehandling - vid värden av totalbilirubin över 350, ca beroende på ålder o genes.
Blodbyte - vid värden över 450

112

Initial beh av ett nyfött andningspåverkat barn?

Cpap + o2
Vätska - glukoslösning utan elektrolyter
Om mekoniumaspiration - surfaktant

113

Skillnad på PAS o nas?

Nas - inte syrgaskrävande, inga rtg fynd
PAS - syrgaskrävande, rtg fynd

114

Orsak till att ett barn föds svullet?

Modern har diabetes. Barnet har hyperglukemi. Hyperosmolärt tillstånd leder till generella ödem.

115

Hur gör man om ett barn har acidos som ej viker på ventilation?

Öka ventilationen
Gå över till high frequency ventilation
Överväg ecmo

116

Initial beh av ett nyfött andningspåverkat barn?

Cpap + o2
Vätska - glukoslösning utan elektrolyter

117

Skillnad på PAS o nas?

Nas - inte syrgaskrävande, inga rtg fynd
PAS - syrgaskrävande, rtg fynd