Reumatologi Flashcards Preview

Pediatrik > Reumatologi > Flashcards

Flashcards in Reumatologi Deck (34):
0

Diff dia svullet knä?

Septisk artrit
Leukemi
Hemofili
Osteomyelit
Neoplasi
Reaktiv artrit
Borrelia-artrit

1

Diff dia hälta?

Protrusio acetabuli
Coxitis simplex
Perthes
Epifyseolys
Mb schlatter

2

Vad innebär juvenil idiopatisk artrit?

Kronisk > 6-12 v.
Ledsvullnad lr ledutgjutning eller minst två av: smärtande rörelse, begränsad rörelse, ömhet, värmeökning.
Debut under 16 åå.

3

Typer av juvenil artrit?

Oligoartikulär - fyre leder eller färre. Vanligast
Polyartikulär - fem eller fler leder
Systemisk

4

Vilket kön drabbas oftast av jra?

Flickor 5:1
Bimodalt insjuknande, pucklar vid < 6 o > 8 åå.

5

Sym oligoartilär jra under 5 åå?

Ej systemiskt sym
Extra artikulera sym - uveit. Vanligen asymptomatisk
Knä > fotled > handled
50% monoartrit

6

Sym oligoartikulär jra över 8 åå?

Få systemiskt sym - IBD
Ovanligt med extraartikulära sym - uveit. Ofta akut. Ensidig.
Stora leder i benet drabbas - enthesit

7

Risk m jra?

Tillväxthämningar
Kvarstående ledsymtom
Kvarstående synnedsättning

8

Initial beh benlängdsskillnad?

Ffa adekvat beh av artrit.
Kirurgisk korrigering - längd, felställning,

9

Vilka drabbas ffa polyartikulär jra?

Flickor 3:1.

10

Vilket labprover följer man vid polyartikulär jra?

Reumafaktor, ak mot IgG.
Positiv ffa flickor prepubertala, pubertala - sjukdomsförlopp mer lik vanlig RA.

11

Sym polyartikulär jra?

Systemiskt sym - feber, hepatosplenomegali,
Ofta symmetrisk
Engagerar småleder -käkled, halsrygg.

12

Hur skiljer sig rf pos jra från neg?

Pos - symmetrisk, mer lik adult RA.
Neg - osymmetrisk, färre leder, mer sällan småleder.

13

Diff dia oklar feber?

Infektion - vanligast
Infl tarmsjd
Malignitet - näst vanligast
Bindvävsjd - jra, SLE, vaskulit
Castlemans sjd

14

Sym systemisk jra?

Systemiskt - feber, utslag, serosit, hepatosplenomegali, lymfadenopati generell, anemi, leukocytos, trombocytos
Ledengagemang kan dröja.
Vanligen ana-neg o rf-neg

15

Diff dia systemisk jia?

Septis
Leukemi/lymfom
Meningit
Reumatisk feber
SLE
Osteomyelit/septisk artrit

16

Varför blev barn korta pga jia förr?

Antingen pga sjd alt systemisk kortisonbeh.

17

Hur beh man en rf pos jia?

Som adult RA.

18

Vanligaste vaskulitsjd?

Henoch schönlein
Kawasakis

19

Patogenes vid JIA?

Infl celler extravaserar o infiltrerar ledhinnan varpå det sker kärlnybildning med ökad produktion av ledvätska. T celler aktiverar B celler o makrofager. Vidar som som värme, svullnad, rodnad, smärta o functio leasa

20

Definition av jia?

Artrit i en lr flera leder
Debut före 16 åå
Duration > 6 v
Annan orsak utesluten

21

Skillnaden mellan oligo o polyartrit?

Oligo < 4 leder
Poly > 4 leder

22

Utredning av jia?

Kliniska tecken - uteslut mer troliga orsaker.
Lab - Hb, lpk m diff, crp, rf o anti-ccp, ana

23

Komplikationer till jia?

Uveit - ana pos oligoartrit
Störd tillväxt
Makrofagsaktiveringssyndrom

24

Vad innebär att en sjd är autoinflammatorisk?

Attacker av inflammation utan identifierbar infektiös lr autoimmun orsak. Infl orsakas av det medfödda immunförsvaret.

25

Kännetecken för juvenil dermatomyosit?

Muskel o hudinflammation som medför symmetrisk proximal muskelsvaghet m karaktäristiska hudutslag bla heliotropt utslag över ögonen m periorbitalt ödem samt gottrons papler (erytematöst förändringar mcp o pip leder) kreatininkinas kan vara förhöjda.

26

Fruktad komplikation till Kawasaki?

Koronarkärlsaneurysm. Kan undvikas med ivig i hög dos.

27

Diagniskriterier för kawasakis?

Feber i mer än fem dygn. Plus fyra av fem:
Konjunktivit
Rodnad munslemhinna o läppar, smultrontunga - enanthem
Polymorft exantem - laxrosa
Cervikal lymfadenit - en körtel > 1,5 cm
Rodnad/svullnad händer, fötter, perineum - palmoplantart rash

28

Diagnoskriterier för henoch schönlein purpura?

Hudutslag - övervikt nedre kroppshalvan
Minst ett av följande:
Buksmärta
Histopatologi som stämmer
Ledvärk lr ledinflammation
Njurpåverkan - hematuri o/lr proteinuri

29

Var uppstår utslagen vid henoch schönlein purpura?

I dekliva delar - fötter, vader, skinkor o armbågar.

30

Komplikation till henoch schönlein hos barn?

Invagination med risk för NEC.

31

Kan man ta något labprov för att säkerställa kawasakis?

Nej.

32

Diff kawasakis?

EBV
Adenovirusinf
Influensa

33

Beh av kawasakis?

Högdos IvIg o ASA.
Om det ej hjälper gör om m ev tillägg av steroider.