Barnkardiologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnkardiologi > Flashcards

Flashcards in Barnkardiologi Deck (75):
0

Vad innebär persisterande natal cirkulation?

Varken formen ovale eller ductus arteriosus stänger sig efter födseln.
Ger kvarvarande hög resistens i lungkretsloppet pga hypoxi.
Dåligt syresatt blod pumpas ut i kroppen.

1

Vilka hjärtsjukdomar finns hos barn?

Förvärvade < 10% - myokardi, arytmi
Medfödda - shunt, obstruktiva

2

Vilka shuntvitier finns?

Kammarseptumdefekt - vanligast
Öppen ductus arteriosus
Förmaksseptumdefekt
Atriventrikulörseptumdefekt

3

Medfödda stenoser?

Pulmonal stenos
Aortastenos
Aortacoarction

4

Cyanotiska medfödda hjärtfel?

Fallots anomali
Transposition av stora artärer

5

Generellt - hur låter en liten septumdefekt?

Litet hål ger högt ljud med hög frekvens om det föreligger stor tryckskillnad mellan rummen.

6

Generellt - hur låter en stenos?

Ju större stenos desto tydligare ljud.

7

Vad blir resultatet om pulmonalis o aorta bytt plats?

Det uppstår två slutna system som inte byter blod sinsemellan.

8

Vad ökar risken för medfödda hjärtfel?

Kromosomavvikelser
Moder haft infektioner eller autoimmuna sjd.

9

Hur många barn med Downs har medfödda hjärtfel?

50%
Vanligast atrioventrikulärseptumdefekt pga en missbildning av klaffplanet.

10

Sym när spädbarn har hjärtfel?

Takypne -> 60
Interkostala indragningar
Leverförstoring
Trötthet vid matning - måste pausa bröstet för att andas
Dålig viktökning, svettning, takykardi > 180.

11

Normal andningsfrekvens hos spädbarn?

45 slag/min

12

Hur syns det klinisk att ett barn har lungövercirkulation?

De andas med en kraftig inspiration för att motverka det höga trycket i lungorna. Kan uppstå vid en ventrikelseptumdefekt med blod som shuntas till höger kammare.

13

Tecken på vsd?

Auskultation - högfrekvent systoliska blåsljud. PM I3 sin. Fremissement vid

14

Komplikationer till vsd?

Hjärtinkompensation
Endokardit
Aortaklaffläckage
Subpulmonal stenos
Pulmonalis hypertension

15

Patofysiologi vid pulmonalis hypertension?

Vasokonstriktion
Remodellering av pulmonalis kärl
In situ trombos
Tillslut blir förändringarna så stora att de inte går tillbaka. Trycket ökar och slutligen går blodet från höger till vänster kammare. Blå bebis. Eisenmengers syndrom

16

Vad innebär increase inspirium?

Det kan uppstå en splittring av andratonen vid inspiration pga ökat venöst återflöde vilket fyller höger kammare mer varför det tar längre tid innan pulmonalisklaffen slår igen.

17

Vad betyder coarctation?

Förträngning av aorta.

18

Hur är trycket i kranskärlen vid supravalvulär aortastenos?

Samma tryck som i vänster kammare.
Vid valvulär o subvalvulär är trycket lägre än i kammaren.

19

Fallits tetrad?

Kammarseptumdefekt
Överridande aorta
Pulmonalis stenos
Högerkammarhypertrofi

20

Hur vanligt förekommande är hjärtfel?

1% av nyfödda.

21

Vilka hjärtfel är vanligast?

Vsd
Öppetstående ductus arteriosus
Asd
Pulmonalisstenos
Fallots anomali

22

Vilka barn löper högre risk för hjärtfel?

Med kromosomavvikelser.
Down - vsd, avsd
Turner - koarktation, aortastenos

23

Varför är barnets lungkretsloppet förbrkopplat i fosterlivet?

Pga av hög intrapulmonell resistans

24

Hur förändras cirkulationen hos ett nyfött barn?

Lungorna fylls med luft, resistansen minskar pga vasodilatation pga ökat syrekonc
Lungorna börjar fungerar som organ för gasutbyte
Moderkakan kopplas ur, ductus venosus sluts, systemresistansen ökar
Formaten ovale o ductus arteroisus sluts inom en vecka.

25

Varför sluts foramen ovale?

Pga ändrade tryckförjållanden. Sjunkande tryck i högerhjörtat o lungkretslopp. Ökat i systemskretslopp.

26

Varför sluts ductus arteroisus?

Pga ökad kontraktion av kärlets muskellager. Utlöstes av ökad syrgastension i blodet o minskade nivåer prostaglandin.

27

Vad händer om ductus inte stänger sig?

Volymsbelastning av vänster kammare med risk för hjärtsvikt o myokardischemi. Minskat medvetande o risk för nekrotiserande enterokolit.

28

Hur kan man framkalla slutning av ductus? Hålla den öppen?

Med prostaglandinsynteshämmare - Ipren
Prostaglandiner

29

När kan ett barn ha persisterande fetal cirkulation?

Om lungresistansen är hög, ex vid lungsjd.

30

Vad är ductusberoende vitier? Innebörd?

Det är cyanotiska medfödda hjärtfel där det är livsviktigt för barnet att ductus hålls öppen. Då lungblodflödet är otillräckligt lr då systemcirkulatioenn är ductusberoende.

31

Sekundära orsaker till hjärtsvikt?

Ökad preload - vsd, asd, läckage i klaffar,marteriovenösa fistlar.
Ökad afterload - stenoser i systemcirk, stenoser i lungcirk.

32

När ser man hjärtsvikt som utvecklas under de första levnadsveckorna? Efter ca tre v?

Barn med ductusberoende cirkulation som försämras snabbt när ductus sluts.
Shuntvitier beroende på att lungresistansen minskar vilket ökar graden av shuntvitier från vä till hö ökar.

33

Kloniska tecken på hjärtsvikt?

Takypne, näsvingespel, indragningar, ökad svettning, oro.
Takykardi,
Venös stas m leverförstoring o lungödem.
Nedsatt perifer cirkulation.
Failure to thrive.

34

Vad innebär central cyanos?

När det arteriella blodet inte syresätta adekvat då det lämnar hjärtat.

35

Utredning av hjärtsvikt?

EKG
Eko
Rtg
MR
Lab - troponin t, bnp, renin

36

Vad innebär clubbing? När uppstår det?

Trumpinnefingrar.
En persisterande cyanos > 6 mån.

37

Vad talar starkt för kardiella orsak till cyanos?

Cyanos i kombination m blåsljud, nedsatta perifera pulsar eller hjärtsviktsymtom.

38

Vanliga orsaker till bröstsmärtor?

Perimyokardit
Medfödda koronaranomalier.
Grav aortastenos
Takyarytmi
Också de orsaker man vill utesluta vid utr.

39

Diff diagnoser vid bröstsmärta?

Kodtokondrit - infl mellan bröstben o revben, palpöm
Muskuloskeletala smärtor - ofta post trauma lr aktivitet
Sjd i andningssystemet - astma, bronkit, pneumoni, pleurit, pneumothorax

40

Patofysiologisk indelning av medfödda hjärtfel?

Acyanotiska - vsd, asd, öppen ductus, avsd
Obstruktiva - pulmonalisstenos, aortastenos, koarktation
Cyanotiska hjärtfel - fallots, Transposition, pulmonalisatresi, persisterande truncus arteroisus

41

Undersökningsfynd vid asd?

Konstant splittrad andraton pga ökad preload i högerkammaren vilket försenar kontraktionen.
Systoliska blåsljud i2 sin
EKG - högerställd elaxel, HSB
Rtg - hjärtförstoring

42

Vad innebär avsd? När är den som vanligast?

Asd som sträcker sig ner i kammarseptum vilket gör att hela klaffapparten är missbildad inform av en gemensam av klaff.
Downs

43

Beh av asd?

Kateterteknik - hålet sluts med dubbeldisk . ASA i 6 mån
Kirurgi - hålet sluts med perikard.

44

Hemodynamiskt effekter av vsd?

Vä hö shunt m tryckutjämning, lungövercirkulation o volymsbelastning av vä hjärnhalva. Ger svikt.
Obeh kan detektera till irreversibla förändringar i lungkretsloppet som kan leda till reversering av shunten med eisenmengers syndrom.

45

Undersökngsfynd vid vsd?

Högfrekvent systoliska blåsljud. PM i3 sin. Fremissement.
EKG - biventrikulär hypertrofi.

46

Mellan vilka strukturer går ductus arteriosus?

Distala delen av aortabågen till den distala delen av vänster huvudstam a. Pulmonalis.

47

Hur påverkas hemodynamiken vid pda?

Stor ductus - om lungmotståndet är lågt förekommer vä hö shunt med volymsbelastning av vä hjärnhalva.
Prematura barn drabbas hårdare då ductus är större i förhållande till aorta. Utvecklar svikt tidigare.

48

Undersökningsfynd vid pda?

Högfrekvent systodiastoliskt blåsljud, pm i2 sin.
EKG - biventrikulär hypertrofi.

49

Beh av pda?

Ipren - mindre prostaglandin stänger ductus
Kirurgi - pil lr disk i ductus.

50

Åtgärd vid svår aortastenos? Varför?

I så fall är vänsterkammarfunktion underutvecklad o det flödar lite blod via aortaklaffen. Då är felet ductusberoende, hö vä shunt, för att hålla systemkretsloppet försörjt. Ger då prostaglandiner för att förhindra slutning.

51

Undersökningsfynd vid aortastenos?

Strävt systoliska blåsljud. Pm i2 sin. Fremissement.
EKG - vänsterkammarhypertrofi
Rtg - hjärtförstoring. Lungvensstas

52

Beh av aortastenos?

Prostaglandin initialt innan op.
Ballongdilatation
Kritisk - underutvecklad vä kammare krävs enkammarkirurgi. Hö kammare pumpar då ut blod i systemcirkulationen. Lunggenomblödning sker passivt via anastomos mellan v. Cava o lungartärer.

53

Hur påverkas hemodynamiken vid pulmonalisstenos?

Otillräcklig lunggenomblödning - cyanos, acidos. Svarar ej på syrgas. Ductusslutning livsfarligt. Högerkammarhypertrofi ger en hjärtsvikt o tricuspidalisinsuff.

54

Beh av pulmonalisstenos?

Kateterburen dilatation.

55

Vad ger en koarktation? Typer?

Defekt i mediaskiktet på istmusnivå.
Preduktal, postiktal lr juxtaduktal.

56

Hur påverkas systemcirkulationen av ductusslutning? Vilken typ av koarktation?

Tät juxtaduktal lr preduktal koarktion.
Vid ductusslutning hindras cirkulation till nedre kroppshalvan. Barnet får då grav vänsterkammarsvikt, anuri h acidos.

57

Vilken långsiktig komplikation kan mild koarktion ge upphov till?

Hypertoni. Dålig perfusion av njurarna ger upphov till ett överaktiva RAAS.

58

Undersökningsfynd vid koarktation?

Förstärkt andraton. Systolisk pm ryggen. Svårpalpabla pulsar i benen, svagare än i armarna. Hypertoni.
EKG - stt förändringar som tecken på vänsterkammarbelastning.

59

Beh av koarktation?

Kirurgi med end to end anastomos.
Ballongvidgning.

60

Hemodynamisk påverkan vid fallots tetrad?

Utflödesobstruktion från höger kammare m samtidig vsd ger en tryckutjämning med shuntning från hö till vä. Medför en dålig saturation av blodet med cyanos o acidos som följd.

61

Vad innebär pink fallot?

Mindre uttalad stenos vilket gör att blodet kan fortleds till lungkretsloppet hyggligt. Tillräcklig saturation.

62

Sym fallots?

Tät obstruktion - cyanos med försämring vid ductusslutning. Metabol acidos.
Ev trumpinnefingrar.

63

Beh av fallots?

Shunt anläggs mellan systemcirkulationen, subclavia, och lungkretsloppet. Ger ökad lunggenomblödning med förbättrad saturation.
Senare sluts vsd o hk utflödesdel rekonstrueras.

64

Varför är det viktigt att byta position på ett barn med blåsljud?

Funktionella blåsljud är ofta lägesberoende o försvinner då man byter position.

65

Hur undersöker man kapillär återfyllnad på barn?

Man trycker under fem sek på stenmur lr mellan ögonen. Släpper. Blod ska återkomma på två sekunder. Tre sek lr mer patologiskt.

66

Diff dia två veckor gammal bebis med takypne o takykardi?

Sepsis
Hjärtsvikt

67

Åtgärd på ett barn med trolig AVNRT lr avrt av ortodrom typ?

Ge vagusstimulering - is i pannan.
Adenosin, ge snabbt, flusha med NaCl.
Dvs hindra överledning i av noden. Vad beredd att det kan övergå i flimmer - defibrilleringsberedskap.

68

Viktig åtgärd hos en person opererad för enkammarhjärta som inkommer dehydrerad?

Viktigt att hydrera eftersom blodet rinner passivt från cavorna in i lungkretsloppet. Krävs pos tryck på vensidan.

69

Viktigt i status hos ett barn med BT shunt?

Det ska finnas ett blåsljud. Finns ej det tyder det på en tromb vilket kan vara livshotande. Beroende av sin shunt.

70

Varför offrar man V4 hos ett barn när man gör EKG?

För att man vill se mer av högerhjärtat som är högerdominant efter fosterlivet. Hk pumpar ut mkt blod i systemkretsloppet via ductus arteroisus.

71

Hur skiljer sig mätningen i extremitetsavledningarna mot vuxna?

Mkt myokard i avledning II, avf och III. Ger kraftiga r vågor där. Små r vågor i avl, I och -avr. El axeln är högerställd. Vänsterställd är patologisk. Mkt snabbare grundfrekvens.

72

Hur ser t vågorna u hos ett nyfött barn o upp till skolåldern?

Första dagarna är de neutrala o blir sedan negativa. Vänder sedan till pos från 8 åå.

73

Hur förändras elaxeln under barnets första månader? När sker ej detta.

Den går från att vara högerställd till vänsterställd, normalt. Sker inte denna omställning tyder det på hk belastning.

74

Vad kan enda tecknet vara på hjärtsvikt hos ett litet barn?

Illamående
Kräkning