Neurologi Flashcards Preview

Pediatrik > Neurologi > Flashcards

Flashcards in Neurologi Deck (82):
0

Vad innebär myokloniska ep anfall?

Korta oregelbundna muskelryckningar

1

Vad innebär kloniska ep anfall?

Regelbundna ryckningar

2

Vad innebär toniska ep anfall?

Kraftig muskelspänning, ihållande.

3

Hur yttrar sig fokala anfall som utgår från frontalloben o motorbarken?

Som kloniska anfall som förflyttar sig proximalt, jacksonian march.

4

Hur yttrar sig fokala anfall från temporalloben?

Uppåtstigande epigastriet obehagskänsla
Hörsel, lukt o smakhallucinationer
Deja vu
Automatiska rörelser i form av smackningar

5

När kan afasi uppkomma i sb med epilepsi?

Fokalt anfall från temporalloben där språkintresserade är påverkat.

6

Hur kan ep anfall från parietalloben te sig?

Kontralateral känselförnimmelse
Förvrängd kroppsuppfattning
Komplexa synhallucinationer

7

Hur kan ett ep anfall som utgår från occipitalloben te sig?

Kontralateral synförnimmelse i form av prickar.
Tonisk ögondeviatin
Hv

8

Vad visar EEG vid ett ep anfall?

Generaliserad/fokal avvikelse i form av långsam o/lr epileptiform aktivitet.

9

Vilken metod används för att utreda strukturell epilepsi?

CT/MR - används för att hitta strukturella orsaker samt om det föreligger en diskrepans mellan anfallsbeskrivning o EEG.

10

Vilken metod kan man använda för att utreda metabol orsak till ep?

PET lr spect.
Används när strukturella orsaker ej kan påvisas.

11

När ställer man diagnosen epilepsi?

Efter två oprovocerade anfall.

12

Bör man ge profylaktisk beh efter ett första anfall?

Nej, det kan vara en engångsföreteelse och prognosen för epilepsiutveckling lr psykomotorisk utv påverkas ej neg av att avvakta med beh.

13

När ska man försöka avveckla ep beh?

Efter ett års anfallsfrihet.

14

När bör man mäta lkm konc?

Inte rutinmässigt utan snarare vid anfall, bedömning av compliance lr vid biverkningar.

15

Vilka preparat är förstahandsval vid fokala o tonisk-kloniska anfall?

Karbamazepin
Valproat

16

Vilka preparat är förstahandsval vid absenser?

Etosuxidmid
Valproat

17

Vilket preparat används till myoklona anfall?

Valproat

18

Biverkningar till karbamazepin?

Allergisk hudreaktion
Neutropeni
Hyponatremi
Ataxi
Leverpåverkan

19

Biverkningar till valproat?

Viktuppgång
Håravfall
Leverpåverkan

20

Biverkning till lamotrigin?

Allergisk reaktion

21

Vilket lkm bör en familj utrustas med som har ett barn som haft ep anfall?

Anfallskuperande beh - bensodiazepin typ diazepam

22

Vilka beh möjligheter finns då lkm ej ger anfallsfrihet vid ep?

Kirurgi -
Ketogen diet - reducerar anfallen

23

Vad innebär status epilepticus?

Anfall som är längre än 30 min lr
Vid upprepade anfall under 30 min där pat ej återfår medvetande mellan anfallen.

24

Vanligaste orsaken till status ep hos barn?

Akut infektion med feber.

25

Vad innebär refraktärtid status ep?

Anfallsduration > 60 min där två lr fler lkm prövats utan effekt?

26

Vad innebär affektanfall?

Då ett barn är så upprört att det skriker sig till medvetslöshet.

27

Vad innebär reflexanoxiskt anfall?

Då ett barn slår sig vilket utlöser att kraftig vagal reaktion som ger asystoli. Barnet svimmar då kortvarigt.

28

Orsaker till cp?

Prenatalt - missbildningar, infektioner, cirkulationsstörning
För tidigt födda - blödningar, ischemiska lesioner, inf
Fullgångna - hypoxi

29

Vilken cp skada ger låga apgar poäng?

Skador i thalamus o basala ganglierna.

30

Vad kännetecknar spastisk cp?

Ökad muskeltonus
Livliga reflexer
Ev klonus

31

Åtföljande symtom till cp?

Kognitionstörning
Synnedsättning
Perception
Kommunikation
Ep

32

När kan man bilddiagnostiskt utreda cp?

Vi två åå med MR då hjärnan är färdigmyeliniserad.

33

Vilka typer av cp finns?

Spastisk
Dyskinetisk
Ataktisk

34

Tecken på hydrocephalus?

Huvudomfånget tillväxer snabbare än normalt.
Spänd o buktande fontanell
Vidgade vener i pannan
Oförmåga att titta uppåt

35

Orsaker till hydrocephalus?

Missbildningar som stör likvorflödet
Ryggmärgsbråck m Arnold chiari missbildning i bakre skallgropen.
Akveduktusstenos mellan tredje o fjärde ventrikeln
Hjärnblödning
Meningit

36

Diagnos av hydrocephalus?

För snabb ökning av skallomfång
Öppen fontanell - UL av ventriklar
MR/CT för noggrannare diagnostik

37

Beh av hydrocephalus?

Shunt
Ventrikulo-cisternostomi

38

Vilken typ av missbildning är ryggmärgsbråck?

Neuralrörsdefekt

39

Vilket ep lkm ökar risken för ryggmärgsbråck?

Valproat - kvinnan ombeds då ta folsyra.

40

Vad innebär ryggmärgsbråck?

Att det finns en slutningsdefekt i en lr flera kotbågar med en utbuktning av hjärnhinnor o/le ryggmärg.

41

Varför får 85% av barnen med myelomeningocele också hydrocephalus?

De har också en missbildning i bakte skallgropen, chiari missbildning, som ger hydrocephalus.

42

Vanliga sym vid ryggmärgsbråck?

Nedsatt motorik - felställningar
Nedsatt sensibilitet - risk för trycksår
Blåsfunktionsstörnkng - RIK
Tarmfunktionsstörning - tarmtömnjngsregim
Hydrocephalus - kognition, syn, ögonmotorikstörning

43

Vad innebär spina bifida ockulta?

Också en neuralrörsdefekter, dock påverkas endast kotbågens slutning. Ofta ett bifynd.

44

Utredning av neuromuskulära sjd?

Spontana rörelser, symmetri
Kretininkinas - vid ökad muskelnedbrytning
ENeG, EMG
Repetitiv nervstimulering - myastenia gravis
Muskelbiopsi - myopati

45

Vad innebär hypotoni?

Ett minskat motstånd mot passiva rörelser.

46

Vad innebär spinal muskelatrofi?

Då framhornscellerna i ryggmärgen drabbas.
Oftast medfödd sjd.

47

Tecken på en skada i CNS vid hypotonus?

Störda hjärnfunktioner
Dysmorfa drag
Missbildningar av andra organ
Primitiva reflexer
Hyperreflexi

48

Hur ter sig symtomen vid skada i motorneuronen vid hypotoni?

Generaliserad svaghet o hypotoni. Sparad motorik o diafragma o ansikte.
Tungfascikukationer
Avsaknad av reflexer
Tremor vanligt

49

Hur ter sig symtomen vid skada i nervfibrerna vid hypotoni? Skillnad mot myopati?

Svaghet o atrofi av distala muskelgrupper.
Ofta proximal påverkan, svaghet, atrofi, svaga reflexer.

50

Vad är typisk för en sjd i neuromuskulära övergången?

Utröttbarhet i bulbära o oculomotoriska muskler.

51

Hur ser den typiska utvecklingen ut vid charcot Marie tooths neuropati?

Börjar distalt i fötterna med nedsatt extension av stortån o foten. Muskelatrofi ger kavusfötter o tunna underben.
Fortskrider i proximal riktning.

52

Nämn tre perifera polyneuropatier?

Charcot Marie tooths
Akut postinfektiös inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati.
Perifer facialispares

53

Vilken muskeldystrofi är vanligast?

Duchennes muskeldystrofi?

54

Vilket labfyndet är förhöjt vid duchennes?

Kreatininkinas.

55

Typisks sym vid duchennes?

Svaghet i proximal muskulatur - höfter. Svårt att gå, trappor, avvikande gång.
Hypertrofiska vader
Ökad ländlordos
Beh med kortison

56

Hur nedärvs dystrophia myotonica typ 1?

Med antecipation. Dvs sjd svårighetsgrad styrs av hur många trinukleotider som nedärvs vilka ökar för varje generation.

57

Sym på dystrophia myotonica typ 1?

Ansiktssvaghet
Mild ptos
Kontrakturer i höft o fotleder
Myotoni uppkommer senare.

58

Vad kännetecknar juvenil dermatomyosit?

Det är en systemisk autoimmun vaskulitsjd.
Ger en symmetrisk proximal muskelsvaghet, förhöjt kreatininkinas, heliotropt utslag över ögonen samt gottrons papler över ledernas sträcksidor.

59

Hur ställer man diagnosen juvenil dermatomyosit? Beh?

Muskelbiopsi
MR av muskulaturen
Beh - kortikosteroider med tillägg av steroidsparande beh.

60

Sym på stroke hos ett neonatalt barn?

Diffusa - hypotoni, skakighet, apneer. Ep anfall

61

Vad kan tidig handpreferens vara ett tecken på?

Stroke - symtomen kan uppkomma sent efter i form av hemipares med vad som verkar som att barnet väljer en hand.

62

Riskfaktorer för stroke hos barn?

Hematologiska tillstånd - hemoglobinopati, trombofili, hemofili
Kongenital hjärtsjd
Kärlmissbildning
Infektioner
Bindvävssjd

63

Trolig Patogenes vid neonatal stroke?

Embolisering med start i placenta som via formande ovale når hjärnan, ffa vänstra sidan.

64

Akutärenden gav stroke?

MR lr CT.
Sedan tillkommer utredning av ev etiologi.

65

Beh av stroke hos barn? Sekundärprevention?

Trombolys rekommenderas ej.
Heparin alt LMWH om över 15 åå om embolikällan är hjärtat lr kärldissektion.
Sekundärprofylax - ASA

66

Vanligaste orsakerna till hv bland barn som söker akut?

Virusinfektioner
Måste utesluta meningit, SAH, intrakraniell blödning. Ofta annat tidsförlopp och fokala neurologiska sym.

67

Varningssignaler vid hv?

Debuterat senaste 3-6 månaderna. Ändrat karaktär.
Ingen hereditet för migrän.
Det finns fokalaneurologiska fynd.
Hv associeras med ep, morgonkräkning, förvirring vid valsalva/ändrad kroppsställning
Barnet vaknar av hv, är konfusorisk

68

Vad kännetecknar migrän?

Återkommande episoder med illamående, kräkningar, buksmärta. Hv sitter i ena halvan av ansiktet, pulserande
Attackerna sitter i max ngr timmar. Sömn lindrar.
Ljud o ljuskänsliga
Aurofenomen - flimmerskotom, parestesier.

69

Utlösande faktorer vid migrän?

Stress
Feber
Huvudtrauma
Ändrat sov lr matmönster

70

Anfallbeh vid migrän?

Nsaid
Antiemetika - primperan

71

Profylaktisk beh vid migrän?

Propranolol

72

Kännetecken för spänningshv?

Bilateral värk, icke pulserande, tryckande, bandformad.
Illamående, kräkningar o aura saknas.
Samtidig smärta i nacken, käkar, tandgnissling.
Kommer efter en stressig period.

73

Vilka neurometabola sjukdomar går med en snabb försämring?

Mitokondriella sjd
Epilepsi

74

Vanligaste neurometabola sjd?

Pojkar - spielmeyer vogt
Flickor - rett syndrome

75

Vilket tillstånd är förenat med hydrocephalus?

Ryggmärgsbråck

76

Vilka typer av hydrocephalus finns?

Kommunicerande - hemangiom, backward failure hjärta
Icke kommunicerade - det är en obstruktion någonstans

77

Klinik vid hydrocephalus?

Spädbarn - nedåtriktad blick, irritabel, anfall, separerade suturer, somnolens, kräkningar.
Äldre barn - gråt, kognitiva förändringar, okontrollerade ögonrörelser, uppfödningsproblem, hv, agitation, kräkningar.

78

Utredning av hydrocephalus?

UL kan vara vägledande
MR för klar diagnos.

79

Utredning av facialispares?

Lp - monocytär övervikt, lätt ökade poly, lätt ökat protein, normalt glukos.
Glukos förbrukas ej vid borrelia eftersom poly ej är kraftigt ökat.
Serologi -
PCR

80

Diff dia facialispares?

Kongenital
Infektiös - otitis media, ramsay hunt, herpes, cmv, EBV, adeno
Tumör
Trauma
Idiopatisk - bells pares

81

Beh alternativ vid facialispares?

Cefotaxim
Penicillin - Kåvepenin, bensylpc
Doxyferm om över åtta
Rocephalin - en dos/D pga lång halveringstid
Steroider vid bells pares