Diabetes Flashcards Preview

Pediatrik > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (51):
0

Vilken är den vanligaste formen av barndiabetes?

95% diabetes typ 1.

1

Beskriv typ 1 diabetes med tre ord.

Autoimmun genes
Total insulinbrist
Insulintillförsel ett krav.

2

I vilka fall kan sekundär diabetes uppstå?

Följd av cystisk fibros
Steroidbeh.

3

Vad innebär neonatal diabetes?

Diabetes som går över inom 6 mån med rätt beh men som kan återkomma som diabetes typ 2 senare i livet.

4

Vad står MODY för?

Maturity Onset Diabetes in the Young.
Autosmalt dominant anlag.

5

Vilken typ av diabetes har störst risk för komplikationer o varför?

Typ 2, eftersom de går odiagnosticerade längre.

6

Ökar incidensen av diabetes typ 1 bland barn?

Ja, har dubblerats de senaste 25 åren. Idag på ca 45/100000/år.

7

Om en enäggstvilling insjuknar i typ 1, hur stor är risken att den andre får då?

50%

8

Varför är insjuknandet som störst under höst/vinter?

När man blir sjuk ökar insulinbehovet varför det märks tydligare hos de som är på gränsen med sin insulinproduktion.

9

Hypoteser till ökad incidens?

Hygienhypotesen - autoimmuna sjd generellt.
Acceleratorhypotesen - betacellsstress pga ökad tillväxt/BMI.

10

Vilka är de vanligaste autoantikropparna hos de som insjuknar?

GAD - vanligast
IA-2 - vanligast
Insulin
ZnT8

11

När får man symtom på diabetes?

När 20% av betacellerna återstår.

12

Diagnoskriterier diabetes typ 1?

> 11,1 mmol/L - polyuri, polydispi, viktnedgång
Alt
Fastesocker > 7
120 min värde med OGTT vid 11,1 mmol/L.
Minst kriterier ett o två.

13

Diagnos?

Klinisk diagnos m symtom o ev ketoacidos - klar diagnos
Om oklart - gör OGTT
Mäta autoantikroppar.

14

Hur handlägger man ett barn som misstänks ha diabetes?

Akut in till barnklinik.
Ev ge små doser insulin.
Inläggning + dagvård två v m utbildning teoretiskt o praktiskt.

15

Vad kan hända om man vätskar upp en person med nydebuterad diabetes för snabbt? Varför?

Hjärnödem. De har gått m hyperosmolärt tillstånd längre tid vilket gör att vätska har dränerats över BBB.

16

Vad gör insulin?

- Transport av glukos IC.
- Hämmar lipolysen - utan insulin går den ohämmat. Personer utan diabetes har alltid insulin i blodet vilket inte ger en ohämmad lipolys o således ingen ketoacidos.
-

17

Definition ketoacidos.

pH under 7,3.
P-glukos > 11
Brist på insulin i förhållande till kroppens behov
Kraftig lipolys m ketonkroppabildning
Hyperglukemi o osmotisk diures ger dehydrering o elektrolytförluster

18

Beh ketoacidos?

Ge vätska - långsamt
Sänk osmolaliteten långsamt för att undvika hjärnödem.
Efter ca 1 h - insulindropp 0,05-0,1 enheter/kg/h.
Korrigera för lågt kalium - uppstår när man ger vätska o insulin.

19

Symtom ketoacidos?

GI symtom - smärtor, illamående, kräkningar, pseudoapp.
Kaussmalandning
Acetondoft
Törst, stora urinmängder.

20

Varför sjunker pH i blodet vid akut insulinbrist?

Cellerna kan e använda glukos - lipolysen går på högvarv.
Insulinbrist - ingen hämning av lipolys
Ketonkroppsbildning ger lågt pH.

21

Hur länge ska man hålla en pat med ketoacidos fastande?

Tills pH är över 7,3.
När pH över 7,3 - testa intag po. Undvik hypotona vätskor.

22

Vilken komplikation när man behandlar ketoacidos är farligast?

Hjärnödem.
Vanligaste dödsorsaken vid ketoacidos.
Tidiga signaler - hv, förvirring, medvetandesänkning, oro, kräkning, kramper.

23

Behandlingsmål blodsocker?

HbA1c < 52 mmol/L
Minimerar risken för komplikationer.
Nolltolerans för rökning

24

När börjar man med komplikationsscreening?

Efter tio åå
Efter fem år med diabetes.

25

Vilka hormon höjer blodsocker?

Adrenalin
Glukagon
Kortison
hGH

26

Symtom hypoglukemi?

Skakig
Kallsvettig
Hungrig
Blek

27

Beh hypoglukemi?

Druvsocker
Glukagonspruta - 10-15 min för effekt
Iv glukos

28

Associerade sjd diabetes?

Addisons
Celiaki
Hypo/hypertyreos

29

Senkomplikationer?

Nefropati
Retinopati
Cardiovaskulära
Neuropati

30

Riskfaktorer för senkomplikationer?

Rökning
HbA1c
Duration
Pubertet

31

Behöver en person med diabetes alltid insulin?

Ja alltid, även om blodsocker är normalt. Däremot kan man ta mindre. Alltid insulin dock för att undvika skenande lipolys.

32

Varför bör man gentesta barn med neonatal diabetes?

50 % av de m permanent form har en mutation som går att beh med sulfonylurea.

33

Vilka komponenter ger upphov till betacellsdestruktion vid dm1?

Både CTL o ak (GADA, IA-2, IAA, ICA)

34

Hur ser det typiska insjuknandet ut vid dm1?

Ökad törst o urinmängder, dehydrering
Nattenures
ökad trötthet
Magsmärtor, illamående o kräkningar
Snabb o djup andning - kussmaulandning

35

Hur ställer man diagnosen dm1?

Ej fastglukosvärden > 11,1 vid två tillfällen, även glukos o ketoner i urin.
Oklara fall - fasteblodglukos, hba1c, OGTT, analys av ak.

36

Handläggning av ett barn som inkommer i bilden av en ketoacidos men vid medvetande om med pH > 7,3?

Kapillärt - glukos, ketoner
Urinsticka - glukos, ketoner, lpk
Lab - glukos, Hb, lpk m diff, TPK, crp, Na, K, krea, osm, syra-bas
Ej akut - hba1c, T4, TSH, transglutaminas ak
Insulin var fjärde timme - glukos avgör

37

Målmedveten beh av svår ketoacidos?

Förebygga komplikationer - hypokalemi, hjärnödem
Häva dehydrering o acidos
Stoppa katabolism o ketonkroppsbildning

38

Varningstecken för hjärnödem?

Förändrat medvetande, hv
Sjunkande SaO2
Andningspåverkan
Ökat blodtryck, bradykardi
Inkontinens, kräkning

39

Beh av hjärnödem?

Mannitol alt NaCl.

40

Hur mkt insulin brukar man behöva per dygn?

0,6-1 E/kg/D
Halva dosen som basinsulin, halva som måltidsinsulin.

41

Vad innebär 500 regeln?

Ett sätt attcräkna ut hur mkt kolhydrater en enhet insulin räcker till.
Används ex 50E räcker en enhet till 10 g kolhydrater.

42

Vad innebär hundra regeln?

Ett sätt att uppskatta hur mkt en enhet insulin sänker blodglukos, utan samtidig tillförsel av mat. Äter barnet 50E sänker en enhet (100/50) insulin glukos 2 mmol/L.

43

Vad är normalvärdet för hba1c?

26-42 mmol/mol. Är ett mått på medelglukosvärdet, hur mkt glukos finns på hemoglobinet i erytrocyterna.
Målet är att ligga under 52-57 mmol/mol.

44

Vid vilka glukosvärden i blodet börjar glukos utsöndras i urin? Varför?

Vid 8-10 mmol/L. Det är njurens reabsorbtionströskel.

45

Hur definieras hypoglukemi?

Plasmaglukos < 4 mmol/L.

46

Sym på hypoglukemi?

När glukosstegring sjunker kommer glukagon o adrenalin insöndras. Adrenalin ger också upphov till adrenarke sym i form av hjärtklappning, kallsvettning, blekhet, darrighet o hunger. Sjunker glukos ytterligare tillkommer trötthet, yrsel, konc problem, sluddrigt tal, irritabilitet. Risk för medvetslöshet.

47

Beh av hypoglukemi?

Druvsocker, saft.
Måltid där man ger insulin efter för att blodsockret ska hinna stiga.
Svår hypoglukemi - glukagonspruta.

48

Risken med upprepade hypoglukemier?

Tröskelvärdet för när motregöerande hormon insöndras flyttas nedåt. Pst är då ej medveten om hypoglukemier förrän svåra symtom uppstår direkt.

49

Varför ökar risken för hypoglukemi vid alkoholintag? Åtgärd?

Glukoneogenesen blockeras medan glykogenolysen fungerar. Därför töms förråden o en hypoglukemi kan uppstå under natten lr nästkommande morgon.
Äta när man dricker o minska insulindosen.

50

Åtgärder för att följa ev långtidskomplikationer?

Ögonbotten fotograferas vartannat år från 10 åå
Mikroalbuminuri tas en gång per år. Efter 5 års duration 2 ggr/år.
Blodtrycket mäts varje åt.
T4 o TSH möts för att upptäcka autoimmun tyreoidit.
Transglutaminas ak