Benzodiazepiner Flashcards

1
Q

Viktiga Benzodiazepiner som används veterinärt

A
 • Diazepam [Stesolid]
 • Zolasepam (ingår I Zolitil vet)
 • Midazolam
 • (Lorazepam – 10 ggr så potent som diazepam. Begränsad veterinär anv.)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Benzodiazepnier- verkningsmekanism och farmakologiska effekter:

A

Verkningsmekanism: GABA A-receptor agonist.
Har ett separat bindningsställe på dessa receptorer.

Viktiga farmakologiska effekter:

CNS: Sedation. Kan orsaka oro, ylande och dysfori (olust, ledsamhet). Bättre sedativ effekt I kombination med andra anestetika.

Analgesi: Ingen. Men kan förstärka effekten av andra analgetika.

CV: Minimal CV-depression. Litet fall I systemiskt blodtryck samt ökat CO och ökat koronakärlsblodgenomströmning. Nedsatt preload och afterload.

Respiration: Mild men dosberoende respirationsdepression.

Muskulatur: Muskelavslappnande. Kan medföra att djur lägger sig. Hästar kan tillfälligtvis vara rastlösa/nervösa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Benzodiazepiner - Farmakokinetik

A

Farmakokinetik

A: Parentalt, men också intranasal, sublingual och rektal.
Skillnad mellan benzodiazepiner.
Varierande grad av biotillgänglighet.

M: Metaboliseras I levern.
Diazepam bryts ner till en rad olika metaboliter.
Desmethyl-diazepam är den primära metaboliten (aktiv).
Glukuronid-konjugering.
Diazepam
Tmax: 4 min (i.v. hund) (endast 90 sek långsammare intranasalt)
T½: 14–16 min (hund)
T½: 3,5 timmar (desmetyl-diazepam)

E: Urin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Benzodiazepiner - Indikationer, biverkningar och interaktioner:

A
Indikationer: 
- Antikonvulsivt
Förstärker CNS-depression vid kombination med andra anestetika.
- Muskelavslappnande
Välfärdbehandling (anxiolytika)

Biverkningar:
Övergående nervositet, ylande, muskelsammandragningar och ataxi.
Administration till nervösa djur: Benzodiazepiner kan utlösa en “attack”. Ovanligt om det kombineras med andra anestetika.

Leversvikt finns beskrivet hos katter.

Fosterskador finns beskrivet hos människa om det används under den första trimestern.

Interaktioner:
Förstärker effekten av andra CNS depressiva.

Reducerar metabolismen av vissa andra läkemedel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Diazepam

A
 • Använt sen 1963. (Stesolid C) [GABA A rec agonist]
 • Mycket lipidupplöslig.
 • Kortare verkningstid hos hundar i förhållande till människor.
 • Biverkningar sker ofta på grund av hjälpämnet propylenglykol (hypoosmotisk)
 • Kan administreras rektalt.
 • Lite oförutsägbar med avseende på absorption.
 • Primär veterinär indikation: Antikonvulsiva.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Midazolam

A
 • GABA A agonist
 • Vattenupplöslig.
 • God absorption.
 • 2 gånger så potent som diazepam.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Zolazepam

A
 • Ingår i Zoletil vet tillsammans med tiletamin.
 • Begränsad information om zolazepams ensamma effekt.

Föreningar av de två ämnena i proportionen 1/1 har följande verkningar:

snabb katalepsi utan orolighet, varefter musklerna slappnar av

måttlig ytlig, omedelbar och viskeral analgesi

kirurgisk anestesi som innebär avslappnade muskler, reflexer i struphuvudet, svalget och ögonlocken utan förlamning av förlängda märgen.

• Artssillnader avseende metabolisering:

 • Katt, gris: zolazepam > tiletamin = långsam uppvakning
 • Hund, häst: tiletamin > zolezapam = snabb uppvakning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Clomipramin

A

Blockerar upptaget av NA och serotonin.

Djupa eller långvariga depressioner, paniksyndrom, tvångstillstånd.

Biverkningar: rastlöshet, oro, ökad ångest, aggressivitet, förvirring, tremor, yrsel, muskelsvaghet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly