Regulering af the autonome system Flashcards

1
Q

Sympatomimetika

A

Andrenerge läkemedel -
Samma verkar som nor-adrenalin (NA) & adrenalin (A). Kan verka direkt på adrenoceptorer eller indirekt (påverkar utsöndringen eller nedbrytning av NA).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Sympatolytika

A

Läkemedel som blockerar effekten av NA & A, ofta genom adrenoceptor-antagonisme.

Hämningar av det parasympatiska nervsystemet kan ge en viss sympatisk effekt och omvänt, då det bara er den ena delen av ANS (autonomiska nervsystemet) som hämmas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Parasympatomimetika

A

Läkemedel som efterliknar verkningen av acetylkolin; indelas:
a. direkt verkan (påverkar receptorn) ex. Muskarin

b. indirekt verkan (påverkar nedbrytningen eller utsöndring av acetylkolin).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Parasympatolytika

A

Läkemedel som blockerar verkningen av acetylkolin; indelas som:
a. muskarin receptorer hämmare (ex. Atropin)

b. Nikotinreceptorer hämmare (ex. D-tubocurarin) (också neuromuskulär blockerare)

Hämningar av det parasympatiska nervsystemet kan ge en viss sympatisk effekt och omvänt, då det bara er den ena delen av ANS (autonomiska nervsystemet) som hämmas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Adrenoceptorer-

α1-receptor

A

smooth muscle contraction & vasoconstriction in blood vessel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Adrenoceptorer-

α2-receptor

A

periphery vasoconstriction

CNS: Reduced sympathy efferent activity → less vasoconstriction and sedative effect.

Blood vessels (smooth muscle): α2 adrenergic receptor inhibits release of NA; vasoconstriction.

Endothelial cells: release of NO (nitrogen oxide) (=EGFR; epidermal growth factor receptor) → vasodilatation. (NO is released during normal stress as well). Also, normal peripheral vasoconstriction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Adrenoceptorer-

β1-receptor

A

↑ chronotropic, dromotropic and inotropic effect & amylase secretion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Adrenoceptorer-

β2-receptor

A

Smooth muscle relaxation (bronchodilation) & vasodilation (primarily in skeletal muscles).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Adrenoceptorer-

δ-receptor

A

vascular smooth muscle (dilates select blood vessels) & autonomic nerve terminals (modulates neurotransmitter release from nerve terminals).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Adrenalin - Viktiga effekter:

A

Fungerar lika väl på α & β receptorer; som kopplas till G-protein.
Viktiga effekter:
Vasokonstriktion (α1) → stigning i systemiskt blodtryck. (Hypotension kan förekomma vid höga doser, pga. baroreceptorn) (pressor respons= stigning i systemiskt blodtryck)
Bronkodilatation (β2)
Dilatation av blodkärl i skelettmuskulaturen (β2)
Hjärtat (β1):
-↑ kontraktilitet (positiv inotrop effekt)
-↑ overledningshastighet (positiv dromotrop effekt)
-↑ hjärtfrekvens (positiv chronotrop effekt) DOCK baroreceptormedierat bradykardi kan förekomma; ↑ blodtryck = bradykardi.
-↑ irritabilitet (ektopiska pacemakerceller aktiveras)
Öga: mydriasis (α1)
GIT: Hämning av tarmperistaltiken (α2 & β) samt nedsatt sekretion (α)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Adrenalin - Kliniskt bruk; administration & Biverkningar.

A

Kliniskt bruk:
Lokalt tillsammans med lokala analgetika: medför vasokonstriktion på injektionsstället, nedsätter blodgenomströmningen och därmed förlänger verkningen av det administrerade lokala analgetikum.

Lokalt hemostatikum: kan användas topikalt (spray eller våt gasbinda) till att stoppa subkutana eller mukösa blödningar. (Större kärl skall ligeras)

Anafylaktisk & allergiska reaktioner: effektiv till att monitorera hypotension. Förorsakar stigning i systemiskt blodtryck, bronkdilataion samt ökar hjärtat kontraktilitet.

Hjärtstopp (ej störbar rytm): kan ges IV eller intra-trakealt (vid intubering). Kan ges intra-kardiellt, om ingen annan möjlighet. 
Kortvarig effekt (ska ges ca var 5 minut) Ges samtidigt med mekanisk hjärtmassage. 

Administration: Snabb effekt, varar 5–10 minuter.
Ej P.O., bryts ner snabbt i GI & lever (MAO = intraneuralt enzym som deaminerar katekolaminer & COMT= enzym som bryter ner katekolaminer).
SC: långsammare absorption än IV.
IM: Kan förorsaka lokal nekros pga. Lokal vasokonstriktion
IV: Försiktigt då risk för hjärtarytmier.
Intratrakeal: administration är möjlig vid intubering.
Spray: kan användas som hemostatika (kortvarig)
Distribution:
Passerar ej BBB, men passerar placentan.
Metabolism & Elimination:
Metaboliseras snabbt av MAO samt COMT. De inaktiva metaboliterna utskiljs i urinen.

Biverkningar:
Hjärtarytmier; framförallt tachy-arytmier och ventrikelflimmer. Vissa inhalations anestetikum och digoxin ökar risken. Hypertension. Lokal ischemi vid injektionsstället; exp. myokardium eller extremiteter.
Adrenalin reversal - fall i systemiskt blodtryck (hypotensiv effekt), om adrenalin används tillsammans med α-adrenerge antagonister
(=α-blockare). Bild→ blodtryck vid adrenalinadministration.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Noradrenalin

A

Många av de samma effekter som adrenalin. Generellt mindre potent än adrenalin.
Begränsad effekt på β2- adrenoceptorer (=begränsad bronkodilatation).
Begränsad veterinär användning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Dopamine

A

Förstadiet till Noradrenalin (NA).
Viktig neurotransmitter i CNS men med också perifera effekter.

Dopamin specifika receptorer (DA1 & DA2) också α- & β1 -adrenerge receptorstimulation.

Effekt: positiv inotrop effekt, vasokonstriktion & selektiv vasodilatation.

Begränsad veterinär användning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Isoprenalin (EXTRA) [Isoproterenol- eng]

A

Nonselektiv β -adrenoceptor agonist.

Har tidigare använts vid akut bronkokonstirktion (astma) men är idag ersatt av selektiv β2 adrenerge receptor agonist.
Begränsad veterinär användning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Dobutamin

A

Primärt på β1 -adrenoceptorer agonist.

Stimulerar primärt hjärtat. Kort halveringstid och begränsad veterinär användning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Clenbuterol

A

Används till behandling av luftvägsproblem hos hästar.

Β2 adrenerge receptor agonist, bronkodilatator.

Minskad effekt av Clenbuterol kan förekomma vid flera behandlingar (=toleransutveckling).

Förmodas ske pga. Nedreglering av β2 adrenerge receptorer och/eller agonist inducerat minskning av receptorer.

17
Q

Atropin - viktiga effekter, klinisk användning

A

Viktiga effekter:
↓ spottsekretion & ↓ sekretion från luftvägarna.
Bronkodilatation
GI motilitet hämmas
↑ Hjärtfrekvens; som leder till ↑ Minutvolym.
Mydriasis
CNS: excitement & anxiety at high levels.

Kliniks användning:

  • Vid inhalationsanestesi (↓ sekretion i luftvägar),
  • Önskan om Mydriasis (så det inte sker en seklusion= sammanväxning mellan iris och lins som kan störa kammarvätskans flöde inne i ögat & att det är cykloplegikum (smärtstillande till uveitpatierter, som har mios av smärta)),
  • motverkar GI hypermotilitet (spasmer),
  • Antidot vid kolinesterase-hämmare överdos eller förgiftning.

Atropin - blockerar muskarin receptorn – parasympatolyktia → takykardi & mydriasis.

18
Q

Neostigmin

A

Kolinesterase hämmare (reversibel).

Effekt:
binder till kolinesteras → begränsar nedbrytningen av acetylkolin som friges från neuroner.

↑ GI aktivitet
Ögon: Miosis & ↓ intraokulärt tryck
Muskulatur: Kan ge muskelkontraktioner vid högre doser

Klinisk användning:
Glaukom
Antidot till neuromuskulärt blockerande medel
Rumen atoni (kontraindicerat vid obstruktion) (Rumen slutar kontrahera över 2 min)
Myastenia gravis

Antidot: Atropin

19
Q

Glycopyrronium

A

Syntetisk muskarin antagonist, flera fördelar i förhållande till atropin vid anestesi → effektiv kontroll av spottsekretion, mindre grad av takykardi & mindre påverkan av CNS.