Hjertekredsløbsmidler Flashcards

1
Q

Kardiovaskulära begrepp- inotrop

A

Inotrop:

Påverkan av kraften eller energin vid en muskelkontraktion (oftast om hjärta).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kardiovaskulära begrepp- Kronotrop

A

Kronotrop:
Påverkning av tiden &/eller hastigheten av en hjärtmuskelkontraktion. (ofta om läkemedel som påverkar sinusknutans impulsfrekvens (=hjärtfrekvens).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kardiovaskulära begrepp- Bathmotrop

A

Bathmotrop:

Påverkning av graden av hjärtats irritabilitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kardiovaskulära begrepp- Dromotrop

A

Dromotrop:

Påverkning av hastigheten i hjärtats ledningssystem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kardiovaskulära begrepp- Lusiotrop

A

Lusiotrop:

Påverkning av myokardits avslappning (diastole).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kardiovaskulära begrepp- Inodilator

A

Inodilator:

en vasodilator, som också har positiv inotrop effekt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Diuretika= vätskedrivande medel

A

Diuretika= vätskedrivande medel.
Viktiga diuretika: (Generellt nedsatt Na-reabsorbtion och därmed ökad diurese).

Loop diuretika:
• Inhibiterar Na/K/2Cl-transport i distala tubulus par recta (ascenderande gren av Hele’s loop)
ex. Furosemid

Thiazid diuretika:
Inhibiterar Na/Cl-transport i distal tubulus pars convoluta. Lite mindre potent än loop diuretika.

Aldosteron antagonister:
• Aldostron antagonist (distal tubulus pars convuluta och uppsamlingsrör) → mindre antal Na-kanaler i tubulus cellernas apikala membran samt hämning av Na/K-pumpen.
OBS! anti-fibrotisk i experimentella studie på djurmodeller.
Ex. Spironolakton

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Furosemid

A

Loop diuretika- inhibiterar Na/K/2Cl-transport i pars recta distale tubulus. Mest potent & använt.

Verkningsmekanism: Vätskedrivande medel
PO, biotillgänglighet: 77% (hund). Varierande för häst och ges därför IV eller IM.
T½ ca 1 h.
Elimination: urin (försiktighet vid njurinsufficiens).
Upptas i tubulusceller och sekretion till tubuluslumen.

Användning:
Ödem
EPIH (exercise-induced pulmonary hemorrhage; lung bleeding) to horses.
(studie från 2012, begränsad användning men god kvalité för evidens att furosemid reducerar förekomsten & graden av lung-blödning hos häst).

Biverkningar:
Risk för hypotension och nedsatt vävnads perfusion.
Elektrolytbalans störningar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Torasemi (eng. torsemide or torasemide)

A

Loop diuretika- inhibiterar Na/K/2Cl-transport i pars recta distale tubulus.
Nyare, potent, loop diuretikum.
Hund: Längre halveringstid & högre biotillgänglighet än furosemid.
Torasemid är effektiv vid 1 dosering per dag till hundar med MMVD (studie 2017).

(Studie från 2012; furosemid & torasemid kan båda kontrollera kliniska tecken vid hjärtsvikt hos hundar med MMVD. Studien visar att torasemid har kraftigare diuretisk effekt i förhållande till furosemid.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Spironolakton

A

Aldosteron antagonist.
Binder till mineralkortikoid receptor (MR) i målcellens cytoplasma.
Faciliterar frigivningen av HSP90 från MR.
→ MR komplexet nedbryts av proteaser om obeskyddad.
→ Ingen genaktivering och därmed ingen effekt av aldosteron.

Nedsatt Na reabsorption, men också ett kalium besparande diuretika, då aldosteron ökar K-exkretion.

Experimentella studier visar en anti-fibrotisk effekt av spironolakton, reducerar mortalitet hos människor med hjärtsvikt.

Användning/indikation:
• Mot ödem, särskilt vid risk för hypokaliemia eller avtagande effekt av furosemid vid hjärtsvikt.
• Kombinationspreparat med benazepril till hund med hjärtsvikt.
• Leverchirrose (lever fibrose).

Biverkningar:
Dehydrering och hyper-kaliemia.
ulcerativ facial dermatitis (katt); beskrivet hos 1/3 av Main Coon katter med HCM som behandlas med spironolakton (1 studie).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Benazepril

A

ACE-inhibitor
Behandling: effekt av ACE-inhibitor

  • ↓ Afterload: Nedsatt perifert motstånd pga. nedsatt mängd angiotensin II bildas till att förorsaka vasokonstriktion.
  • ↓ Preload: Ökad exkretion av vatten och salt i njurarna pga. nedsatt mängd angiotensin II & aldosteron → kan spara lite på det vattendrivande medicinen.
  • ↓ Hypertrofi: angiotensin II verkar som ”växtfaktor” på hjärtat.
  • Bättre livskvalité: ↑ minutvolym → ↑ motionstolerans.

ACE-i: viktiga interaktioner med andra läkemedel
ACE-i & NSAID:
Finns ökad risk för njursvikt; fattas kliniska studier.
Teposalin (NSAID) förorsakar inte ändringar i njurfunktion hos friska beagles i ACE-i behandling (Fusellier 2005).
NSAID kan minska den anti-hypertensiva effekten av ACE-i, då en del av effekten medieras via prostaglandinsyntes.

ACE-i & diuretika:
ACE-i kan förstärka effekten av diuretika (risk för hypovolemia), då hämningen av RAS vill medföra till en ökad diurese (↓ aldostron & ↓ angiotensin II).
Verkningsmekanism:

Användning/ indikationer:
• Behandling av hjärtsvikt (=kliniska tecken):
o Kronisk hjärtsvikt som följd av MMVD: Livsförlängande i kombinationsterapi med diuretika.
Kronisk hjärtsvikt som följd av DCM & HCM.
• Behandling av proteinuria vid kronisk njursvikt (katt):
o Dock ovisst om behandlingen är livsförlängande, studier har visat att ACE-i minskar sjukdomens progression, glomerulärt tryck och förekomsten av proteinuri vid kronisk njursvikt.
• Subklinisk hjärtsjukdom: MMVD, DVM & HCM: ingen studie som visar en klar effekt vid behandling av subklinisk sjukdom. Omdiskuterat; då RAS förmodas att spela en roll för myokardiets remodellering härunder myokardiefibros.

Biverkningar:
• Hypotension: pga. ↓ H2O
• Risk för njursvikt: vasodilatation i perifera blodkärl kan medverka till renal hypoperfusion. Misstanke om ökad risk för njursvikt vid bruk av ACE-i.
• Hosta & angio-ödem: är beskrivet hos människor som behandlats med ACE-i.
Inte beskrivet hos djur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Digoxin

A

Skall ej användas till HCM eller hjärtproblem med obstruktion från hjärtats kärl; subaortalstenose/pulmonal stenose.

Långvarande inotrop terapi misstänks för att öka risken att dö hos människor med hjärtsvikt!
Verkningsmekanism:
1. ↑ myokardiekontraktion (positiv inotrop effekt). Inhibiterar Na/K-pumpen.
2. Hämning av överledningstiden i AV-knutan.
3. ↓ hjärtfrekvens (negativ kronotrop effekt).
4. ↑ excitabilitet av myokardiet samt ökad aktivitet av pacemakerceller vid större doser.

Användning:
Begränsad användning till hjärtinsufficiens idag (blev ersatt av nyare mer säkra inotrop farmaka).
Använt läkemedel vid hjärtarytmi (negativ kronotorp effekt, antiarytmika & inotrop effekt).
Låg TI; 1,5–2.
Används primärt till behandling av:
• Takykardi vid hjärtinsufficiens, om standardterapi inte reducerar hjärtfrekvensen tillräckligt.
• Supra-ventrikulär arytmier (exp. atrieflimmer och atrieflagren).
(Finns ingen studie som visar att digoxin förlänger djurets levnadstid; humant finns en studie som visar minskade dagar på sjukhus).

Biverkningar:
Tidiga kliniska tecken vid förgiftning: bradykardi, ektopisk (”fel plats”) hjärtslag, ventrikel takykardi & AV-block (längre pauser), ofta GI komplikationer, individuella skillnader.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Pimobendan- verkningsmekanism och användning:

A

Fosfodiesterase-hämmare.

Förlänger överlevnaden hos hundar i hjärtsvikt exp. DCM & MMVD. Förlänger den subkliniska fasen av MMVD (ACVIM B2→) & DCM hos hundar. Används inte humant pga. en tendens till plötsligt död i en klinisk human studie.

Verkningsmekanism:
Effekt i myokardiet:
ökar kontraktilitet primärt genom att öka Ca-sensibilisering (öka känsligheten).
Fosfodiesterase III (PDE-III) inhibition ökar myokardi kontraktion; härunder ökar diastoliskt ”reuptake” av Ca+ (lusiotropisk effekt).

Effekt i blodkärl:
SMC (smooth muscle cells) innehåller PDE-III & PDE-V.
PDE-III inhibition medför balanserad vasodilation (både arteriell och venös vasodilatation).
(Lungarterier har hög koncentration av PDE-V. Pimobendan har också PDE-V inhibitatorisk effekt → motverkar pulmonal hypertension.

Användning: (EJ registrerat till katt eller häst → ingen/få studier)
• Positiv inotrop (ökar myokardium kontraktiliteten: ökar calcium känslighet; lättare bindning till troponin C.
• Fosfordiesterase III inhibitor.
Fler effekter:
• Vasodilatation (medför pulmonal arterie dilatation [pulmonar hypertension])
• Anti-trombotisk (hämmar blodplätts aggregation) hos hund (ex vivo)
• Ev. anti-inflammatorisk
• Motverkar pulmonal hypertension (PDE-V inhibitorisk effekt)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Pimobendan- indiikationer, biverkningar och kontraindikationer

A
Indikationer- pimobendan
Hjärtsvikt som följd av MMVD hos hund: Är som en del av standard trippelterapi (ACVIM guide).
1.	Pimobendan
2.	ACE-inhibitor
3.	Furosemid (diuretika)

Subklinisk DCM: En ny studie (PROTECT) har visat att pimobendan förlänger den subkliniska fasen samt förlänger överlevnadstiden för dobermann pinchers med DCM. Förmodligen samma effekt hos andra hundraser.

Hjärtsvikt som följd av DCM hos hund:
Förlänger levnadstiden hos dobermann pinchers vid kombinationsterapi med ACE-i och diuretika.

Biverkningar:
Få case reports om chordae ruptur och ventrikelhypertrofi.
Förvärring av tidig valvula lesion vid MMVD i en mindre studie.

Kontraindikationer:

  1. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
  2. Hjärtsjukdomar med obstruktion av utgående kärl från hjärtat:
    a. Subaortalstenose
    b. Pulmonal stenose
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Sildenafil

A

Fosfodiesterase V inhibitor.

Verkningsmekanism:
Fosfodiesterase V finns i relativ hög koncentration i:
• Lungvävnad (förhöjd vid pulmonal hypertension)
• Erektil vävnad
Mindre effekt på andra vaskulaturer.

Användning/indikationer:
Pulmonal hypertension
Veterinära kliniska studier, som värderar klinisk effekt, fattas.

Biverkningar: få biverkningar är rapporterade.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kinidin (ENG. Qunidin)

A

Klass I anti-arytmika; hästar med atrieflimmer.
Verkningsmekanism:
Minskar Na-transporten (klass IA antiarytmika). Förlänger refraktär perioden.

Användning:
Viktig indikation: hjärtarytmi.
Artieflimmer, särskilt hos hästar.

17
Q

Clopidogrel

A

Trombocythämmande läkemedel:
Trombocyt receptor P2Y-antagonist
→ Blockerar ADPs stimulation av trombocyter.
→ Nedsatt trombocytaggregation.

Begränsad veterinär användning.
(Clopidogrel används mer och mer till behandling av tromboembolism hos katter med HCM -2015 FAT CAT study).

18
Q

Heparin

A

Hetrogen blandning av anjoniska sulfatinnehållande mukopolysackarider.

I blodet:
Reversibel bindning till anti-trombin III (ATIII) (=protease inhibitor).
→ökar ATIII bindning till flera aktiverade koagulationsfaktorer → inaktiveras.

Endotelium:
Binder sig till endotelceller → inhibiterar blodplättarnas adhesion och aggregation.
PK/PD:
Komplex. Individuella variationer. Varierande T½: (IV