Sedativa Flashcards

1
Q

Phenothiaziner

A

Använt som sedativum till djur sedan 1950.
Veterinär används primärt acepromazin (Plegicil vet.).
Gul lösning och tabletter (finns inte längre i DK).

Verkningsmekanism: Dopamin-antagonister. Inhiberar centrala dopaminreceptorer → Sedation.

G-kopplade postsynaptiska receptorer.
Perifert blockerar Phenothiaziner NA’s effekt på adrenerge receptorer (alfa-adrenerge antagonister) → sympatolytisk effekt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Acepromazin; effekter- CNS, CV, resp… etc…

A

CNS:

 • Depression av CNS aktivitet.
 • Nedsatt motorisk aktivitet.
 • Tremor kan förekomma vid höga doser.

Analgesi:
Lite eller ingen analgetisk effekt.

CV:
Hypotension som följs av vasodilation (kan motverkas med phenylephrin).
Eventuellt mild reflexmedierad takykardi.

Respiration:
Mild effekt.
Lätt nedsatt respirationsfrekvens men normal respirationsminutvolym.
Kan förstärka den respirations depressiva effekten av andra anestetika.

Muskulatur:
God muskulär avslappning.
Nedsätter risken för malign hypertermi hos grisar.

Andra effekter:
Ändrad termoregulation.
Nedsatt blodplättsaggregation. 
Nedsatt hematokrit. 
Anti emesis.
Fotosensibilisering finns beskrivet i experimentella studier, men anses inte vara ett kliniskt problem.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Farmakodynamik: Acepromazin (ADME)

A

Absorption: Parenteral (IV, IM)
PO biotillgänglighet 20%.

Distribution: stort Vd och hög proteinbindning.
Häst: Vd=6,6 L/kg och 99% proteinbindning.
Tid till effekt: 15 minuter (IV) och 30 minuter (IM).
T½: 3,1 timmar (häst) och 7,1 timmar (hund).

Metabolism: primär hepatisk metabolism

Elimination: urin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Acepromazin - Indikationer, biverkningar och artskillnader

A

Indikationer: Sedation, ångestdämpande. Anti-emesis.
Balanserad anestesi → Reducerar dosen av andra anestetika. Används ofta i kombination med opioider.

Biverkningar: Hypotension → Mild hos friska djur (högt Terapeutiskt Index), men kan bli markant hos uttorkade/svaga djur och djur i anestesi.

Artskillnader:
Häst: Penisprolaps (ofta reversibel efter 30 minuter)

Hund: Vissa hundraser är särskilt känsliga. Flera biverkningar och hög mortalitet finns beskrivet för brakycefala raser och raser med hög vagal tonus. Boxrar är särskilt känsliga, kan få synkoper (svimningar) troligtvis som följd av hypotension.

OBS! ABCB1-mutation (MDR1-mutation) → kraftigare sedation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Alfa 2 adrenerge agonist - Effekt och effekt på?

A
Effekt: 
Djup sedation
Analgesi
Förstärker effekten av andra anestetika
Emesis hos katter

Effekt på:
Alfa2-adrenerge receptorer (3 huvudtyper: A, B och C samt en variant D (nöt)).

Alfa1-adrenerge receptorer i mindre grad (anges som alfa2:alfa1 ratio).

Imidazolin receptorer (inte xylazin)

Sedation och analgesi. Nedsatt sympatisk tonus.
Perifert: Vasokonstriktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Alfa 2 adrenerge agonist; CNS, analgesi och CV respons.

A

CNS:
Djup sedativ effekt primärt vid påverkning av alfa2A-adrenerge-receptorer. Dosberoende effekt. Synergistisk effekt med andra anestetika.

Artsvariationer, troligtvis p.g.a. olika receptor subtyper – idisslare är särskilt känsliga.

CNS alfa1-adrenerge receptorer: nervositet, aggressivitet och upphetsning

Analgesi:
Djup analgesi då påverkan på alfa2-adrenerge-receptorer i hjärnstammen samt i det dorsala hornet (medulla spinalis).

I 2-midasol-receptorer är troligtvis också involverade i smärtsignalvägar.

Synergistisk effekt med opioider, lidokain och NDMA-antagonister.

Kan också användas till epidural och spinal analgesi.

CV respons:
Fas I: Hypertension och bradykardi (perifer vasokonstriktion (direkt) och baroreflex medierad bradykardi.

Fas II: Normo/hypotension och bradykardi. (perifer vasokonstriktion (direkt) och sen nedsatt sympatisk tonus * centralt: minskad HR & CO.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Alfa 2 adrenerge agonister - farmakologiska effekter.

A

Respiration: central reduktion av respirations frekvens och minutvolym. Mild effekt (kan bli uttalad vid kombination med andra respirations depressiva medel). Får: akut pulmonär ödem är beskrivet.

Muskler: god muskelavslappning

GI: vomitus (90% hos katter & 30% hos hundar). Nedsatt tarmmotilitet, sekretion och tömmning.

Urinvägar: ökad diurese från flera mekanismer, bland annat nedsatt produktion och utsöndring av ADH.

Reproduktion: Stimulerar uteruskontraktioner. Effekt beror på dosen samt östrogen och progesteron nivå.

Metabolism: Mild förbigående hyperglykemi (nedsatt insulinutsöndring från beta celler).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Alfa 2 adrenerge agonist - tid tills effekt, artsvaration och viktiga biverkningar. (även vid överdos -> vad skall göras?)

A

Tid tills effekt ses:
I.V. ofta efter 10–15 min
I.M. Dubbelt så lång tid som I.V.
P.O. biotillgänglighet beror på art (40–95%).

Stor artsvariation på känslighet:
Nöt> Små idisslare> Hund, katt, häst> gris> mus, råtta.

Nöt: Särskilt känsliga, troligtvis p.g.a. alfa2D-adrenerge receptorer.
Ska endast ha 1/10 dos jämfört med hund (per kilo).

Får: Kan drabbas av akut lungödem.

Häst: Olika doser av olika alfa2-agonister.

Viktiga biverkningar:
• Risk för plötslig uppvakning, ev. med aggressivitet.
• Kan vara känsliga för ljud och beröring.
• Hypotermi
• Emesis
• Försiktighet krävs vid cirkulationspåverkan innan anestesi, t.ex:
- Nedsatt myokardie kontraktilitet
- Brady-dysarytmier
- Obstruktiv hjärtsjukdom
- Dehydrering
- Sepsis
• Diabetes mellitus: försiktighet då insulinfrigivningen nedsätt.

Förstärker effekten av andra anestetika:

 • Sedativa
 • Barbiturater
 • Propofol
 • Ketamin
 • Inhalationsanestetika

Förstärker respirationsdepressionen vid användning av t.ex. opioider.
Vid överdos:

Övervaka
- CV-system
- Blodglukos
- Kroppstemperatur
Behandla med alfa2-antagonist.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Xylazine

A
 • Första veterinära alfa2-agonisten.
 • Låg alfa2:alfa1 ratio
 • Ingen effekt på imidazol-receptorer (I1-inhiberar sympatiska nervsystemet för att sänka blodtryck, I2-troligtvis flera psykologiska funktioner, I3-reglerar insulin sekretionen)

Indikationer:
Sedation och analgesi.
Vomitus hos katt!
(IV, IM, SC - hund, katt, häst och ko)

Viktiga biverkningar:

 • Bradykardi och hypertension (ev. Hypotension)
 • Vomitus
 • Förändrat välmående kan förekomma vid uppvakning, härunder ses aggressivitet (troligtvis alfa1-effekt).

Nöt är särskilt känsliga.
Grisar kräver större dos.

OBS! Kan användas till livsmedelsproducerande djur men var noga med att kontrollera antalet karensdagar!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Detomidine

A
 • Högre alfa2:alfa1-ratio än xylazin
 • Används till häst och nöt
 • Längre verkan

Munhålsgel till häst:

 • Absorberas över munslemhinnan.
 • Sedativ effekt efter 30–40 min.
 • Effekt i 2–3 timmar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Medetomidine

A

Racemisk (1:1) blandning av:
- Dexmedetomidin
- Levomedetomidin
Spegelbilder av varandra med olika biologisk aktivitet. Levomedetomidin har begränsad biologisk effekt men är en kompetativ agonist.

Idisslare och medetomidin: Bristande korrelation mellan effekt och plasmakoncentration.
Klinisk effekt i upp till 7 timmar efter administration.
Kan endast mätas i plasma i 2 timmar. Kan bero på en aktiv metabolit och/eller vävnadsbindning.

Indikationer: Sedation och analgesi av hund och katt.

Biverkningar: Mycket ovanliga. Blodtrycket ökar initialt och återgår till det normala eller något under det normala. Bradykardi med tillfälliga AV-block kan förekomma. Emesis, hypotermi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Dexdetomidine

A
 • Endast den dextro-enantiomeren (spegelbilden) av medetomidin.
 • Mer potent än medetomidin.
 • Mindre effekt på HR och blodtryck.
 • Munhålsgel till hund.

Indikationer: Sedation och analgesi av hund och katt.

Biverkningar: Hypotension, andningsdepression, bradykardi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Romifidin

A
 • Högre alfa2:alfa1-ratio än xylazin.
 • Mindre ataxi under uppvakning hos hästar i förhållande till andra alfa2-adrenerge agonister.
 • Varierande analgetisk effekt i tidigare studier.

Indikationer: Sedering av häst, IV. (tillbakahåll; 10 dygn inför slakt)

Biverkningar: Bradykardi, benign reversibel hjärtarytmi med AV-block, hypotension.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly