Opioider Flashcards

1
Q

Opioider - Receptor och receptor bindning

A

µ (my), δ (delta) & κ (kappa) receptor.
Medför aktivering av:

 1. G-kopplad protein → ↓ cAMP → inhibition av calcium influx → nedsatt frigivelse av neurotransmittor.
 2. Receptorkopplad K-kanal → hyperpolarisering.

Receptor-bindning:
Skillnad i receptor-affinitet. Morfin är primärt en µ opioid-receptor agonist. Andra opioider, liknas oftast med morfin. Rena κ- och δ- opioid agonist används inte som läkemedel (finns inga registrerande för djur, forskas efter).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Klassifikation av opioder och Agonist typer

A

Klassifikation av opioder
Naturlig förekomst (vallmo): Morfin & Codein (metylmorfin, kan även framställas semisyntetisk)

Semisyntetisk: Codein, Buprenorfin, Etorfin

Syntetisk: Metadon, Fentanyl, Butorphanol

Agonist typer:
Agonist: ren agonist verkar primärt på µ- opioid receptorer.

Partiell agonist: binder sig till receptorn men förorsakar bara ett sub-maximalt respons (Plateau); verkar båda på µ & andra opioid receptorer.

Antagonist: blockerar receptorn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Farmakokinetik - Opioder (ADME)

A

Absorption: Bra absorption vid P.O, IM & SC administration. Låg P.O biotillgänglighet för de flesta opioider. Omfattande hepatisk ”first-pass-metabolism”.
Fentanyl: god trans-dermal absorption (1000x mer lipofil än morfin).

Distribution: God, då ett lipofil läkemedel. Stor fördelning. Re-distribueras med möjlighet för ackumulation och kan passera placentan.

Metabolism: primärt i levern via glukuronid-konjugation (katte sulfat-konjugation)

Elimination: primärt via njurarna. Lite utsöndras oförändrat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Opioider - effekter

A

CNS: Analgesi, högre doser kan utlösa excitation och kramper, dock sällan ett problem vid kliniska doser (hästar och katter är mer känsliga än andra arter, förmodas vara så pga. placeringen av opioid-receptorernas placering i CNS). Eufori (lycka) och dysfori (olust).

Respiration: Respirationsdepression beror mest på dosen (väl tolererad i friska djur). Mediernas via µ-receptor. Kan korsa placentan och ge respirationsdepression hos neonatala djur.

CV: Minimal effekt på kretsloppet i kliniska doser.
Hund: ↓ CO & bradykardi.
Häst: ↑ CO.
Human: Kranskärl (coronary-vessels) vasodilatation och ökad myokardie-perfusion. Försiktighet vid djur med kongestiv hjärtsvikt (ex. Lungödem). Då variabla CV effekt kan förorsaka histaminfrigörelse → ↓BT och kliande (oftast kortvarigt).

Hostdämpande (antitussiv): Hämmar hostreflexen centralt. Hämmar oavsett av respirationsdepression. Både µ- och κ- opioid agonist har visat sig att ha hoststillande effekt.

GI: Emetisk effekt (kräkning): Direkt stimulation av denna kemoreceptiva triggerzonen i hjärnstammen. Kan också stimulera dopamin-receptorer (D2) i kräk-centret. Ofta emesis efter första dosering, men inte efterföljande doseringar. Mindre emesis hos smärtpåverkade djur, individuella skillnader och individuella skillnader på opioider.

Reducerar ventrikel-tömning, tarm-motilitet och GI sekretion: medieras via µ-receptorn. Kan användas mot diarré, men också risk för förstoppning.

Urinväg: antidiuretisk effekt (mindre urin).
Hudkliande: beskrivet hos människor, pga. histaminfrigörelse (ej setts hos djur).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Opioider - Indikationer:

A

Indikationer: terapeutisk användning av opioder.

 • Behandling av moderat till svårt smärta:
  Effektiv vid postoperativa smärtor. Kroniska och neuropatiske smärta är ofta mindre respons.
 • Symptomatisk behandling av diarré:
  Loperamid: binder till opiod receptorer i tarmens glattamuskulatur (ingen analgetisk effekt). Peristaltikhämmande och antisekretorisk utan euforiserande verkning. Reguleras av P-glykoprotein, transportsystem i BBB (förorsakar sedation hos hundar med P-glykoprotein defekt. (P-glykoprotein transporterar läkemedel genom BBB → kan ge annan effekt om skadad)).
 • Hostdämpande läkemedel:
  Codein: låg biotillgänglighet hos hundar.
  Butorphanol: registrerat som hostdämpande till hundar i USA.
 • Kombinations analgesi/anestesi/sedation:
  Additiva och synergistiska effekter är beskrivna. Flera opioder samtidigt: både synergistiskt och anti-synergistisk effekt.
 • Stoppar opioid-effekter vid bruk av antagonister.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Morfin

A

Utgör 10% av opium i opiumvallmon. Ofta refererad i förhållande till andra opioider, används fortfarande fast nyare opioider utvecklas; billig, säker (överdos kan ske, men inte så känslig dos som andra läkemedel), effektiv & relativt väl tolererad.

Administration:
Parenteral (SC, IM, IV). Dålig biotillgänglighet P.O. och rektalt.
IV kan medföra mastcell de granulering och histaminfrigivning. Samma doseringsintervall SC. och IM. som IV då snabb absorption.
Varighet av effekt: 1–4 h (beror av dosen).

Metabolism:
Hepatisk & extra-hepatisk. Metaboliseras primärt till morfin-3-glukuronid (M3G) och morfin-6-glukuronid (M6G) vid konjugering med glukuronsyra (artsvariation). M6G har starkare analgetisk effekt än morfin.

Indikationer:
Analgesi (starkt verkande), primärt µ-receptor agonist, svag effekt på κ-receptorerna. Effektiv vid post-operativa smärtor. Täcker ofta inte kronisk smärta. Hoststillande (anti-tussiv), sedativ.

Viktiga biverkningar:
Excitation vid högre doser (katter & hästar är känsliga). Sedativa, emesis, hypotermi (hund) eller hypertermi (häst & katt), förstoppning (risk för kolik), dysfori (”morfin mania”), respirations depression.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Metadon

A

µ- receptor agonist. Syntetisk opioid.
Antagligen också en NDMA-antagonist, samt inhibiterar ”reuptake” av NA & serotonin.
Potens: ≈ morfin.

Humant: bättre P.O. biotillgänglighet än morfin.
Djur: Generell dålig P.O. biotillgänglighet.
Väl tolererad IV (upprepande IM & SC injektion kan förorsaka irritation).

Effekt:
Som morfin men effekten inträder oftast långsammare (upp till 1 timme) och varar längre (upp till 8 h) (=längre dosintervaller) [ofta god smärta som inte kan dämpas med andra opioider].
Används ofta tillsammans med α2-agonister & ketamin till hästar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Fentanyl

A

µ- receptor agonist. Syntetisk opioid.
Mycket lipofil. Snabb effekt på CNS (re distribution)
Potens: 100 X morfin.

Administration:
IV: snabb avtagande effekt pga. re distribution.
P.O. god absorption.
Transdermal: God (Plåster registrerade till humant bruk kan användas (Brukar bytas var 3 dag), plåster har dock inte bra effekt till alla arter).

Biverkningar:
Minimal CV effekt vid kliniska doser.
Respirationsdepression beror på dos.
Säker: 300X dosen är inte dödlig för hundar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Buprenorfin

A

Partiell µ- receptor agonist samt κ-receptor antagonist. Syntetisk opioid.
Potens: 25X morfin. (Bupaq ©)

Viktiga effekter:
Analgesi, sedation, eufori, GI inhibition, respirationsdepression. Finns ett tak för den analgetiska & respirationshämmande effekten.
Mer säker än andra opioider agonister.
TI: morfin=464; Buprenorfin=12,313

Kan teoretiskt hämma andra µ-opioid receptor agonist effekter, men finns ingen klinisk evidens för detta (både synergi & antagonism är beskrivet).

Administration:
IV (delayed onset- transporteras över BBB), im, sc, po, mukosa & transdermal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Butorphanol

A

Κ-opioid receptor agonist och/eller en µ-opioid receptor partiell agonist eller en antagonist.
Potens: 1-7X morfin. (Syntetisk opioid)
Snabbare effekt än andra opioider. (Butomidor ©)

(Ofta prefererad opioid till häst då: inte så ofta excitabilitet (primärt medierat via μ-receptorn) Mindre inhibition av GI-motilitet).

Effekt:
Analgesi (används mot mild till moderat smärta)
Hoststillande

Biverkningar:
Som andra opioider men: mindre respirationsdepression & mindre inhibition av GI motilitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Naloxon

A

Primär indikation: behandling av opioid överdosering eller önskan om upphörande effekt.
(repeterande injektion är nödvändigt då agonistens verkningstid är längre än antagonistens verkning)

Större affinitet för μ- i förhållande till κ-/δ- opioid receptorerna. Också en GABA-receptorantagonist (kan medföra kramper).

Dosering var 2–3 minut.

OBS! Försiktighet då den analgetiska effekten kan försvinna, effekt av endogena opioider kan också försvinna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly