Lokala analgetika Flashcards

1
Q

Lokala analgetika- generellt och administreringsvägar

A

Lokala analgetika är läkemedel som reversibelt hämmar nervledning i perifera nerver. Läkemedlet binder sig till spänningsberoende natriumkanaler och blockerar dem. Hämmar också bindningen av aktionspotentialer och därmed den vidare nervledningen.

Lokala analgetika administreras på olika sätt:
• Topikalt (hud/slemhinnor)
• Subkutant eller muskulärt (infiltrationsanestesi)
• Perifert (nervlednings blockad eller i.v. regionalanestesi (IVRA))
• Intra synovialt
• Centralt (spinalt (=subaraknoidal) eller epidural)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Lokala analgetika delas in i:

A

• Estrar

  • Kokain
  • Prokain
  • Tetrakain
  • Benzokain

• Amider

  • Lidokain
  • Mepivakain
  • Bupivakain
  • Prilokain
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Lokala analgetika – verkningsmekanism

A

Lokala analgetika är svaga baser, dvs de kan uppta protoner.
Lokala analgetika binder sig primärt till Na-kanaler via:
1. Axon membranen.
2. Axoplasma, när kanalen är öppen.
Bildning av aktionspotential och vidare nervledning hämmas.
Påverkar också K-kanaler, men kräver högre doser för effekt.
Effekten är beroende av läkemedlets egenskaper:
1. PKa-värdet.
2. Lipidupplöslighet.
3. Proteinbindning.
Use depedence (frequency-dependent block): Den blockerande verkningen, ökas vid högre frekvens av aktionspotentialer, då lokalanalgetika lättare kan komma in i natriumkanalen när den är öppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Prokain (Procain)

A

Prokain stabiliserar cellmembranet, vilket leder till minskad membrangenomtränglighet hos nervceller och därmed till en minskad diffusion av natrium- och kaliumjoner. Detta stör bildningen av aktionspotential och hämmar signalledningen. Hämmandet leder i sin tur till reversibel lokalbedövning.
Bryts ner av plasma pseudokolinesteraser till para-aminobenzosyra (PABA) och diethalamin-ethanol (kort halveringstid). PABA hämmar effekten av sulfonamider och kan orsaka allergiska reaktioner.
Handelsnamn: PROCAMIDOR VET
Metabolism: Snabb nedbrytning av plasma pseudokolinesteraser (esterbindning) till bl.a. PABA. Metabolismen varierar beroende på djurslag, men en viss del sker i levern. Utsöndras snabbt och fullständigt via njurar som metaboliter.
Biverkningar/interaktioner: Urticaria (hudeksem) (troligtvis pga PABA). Hämmar sulfonamiders verkning. Kan ge hypotoni.
Användning: Kan användas till livsmedelsproducerande djur.
• Infiltrationsanestesti (= blockering av superficiella finare nervgrenar)
• Ledningsanestesi (= blockering av större nervstam varvid nervens distala förgreningsområde påverkas)
• Epiduralanestesi (= regional bedövning lagd i ryggmärgens epiduralrum)
Effekt efter 5-10 minuter (efter epiduralinjektion 15-20 min). Duration 30-60 min.
OBS! Används i kombination med pencillin G vid i.m.-injektion –> Fördröjer penicillins frisättning i den systemiska cirkulationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Lidocain

A

Amid lokala analgetika.
Snabb effekt (efter 2–3 minuter).
Verkar i 20–40 min (90 minuter finns också angivet I litteraturen).
Metaboliseras primärt i levern.

Användning: 
•	Infiltrationsanalgesi.
•	Ledningsanalgesi.
•	Spinal- och epidural blockad.
•	Topikal (kräm och spray).
•	CRI (systemisk analgesi).

OBS! Endast registrerad till hund, katt och häst.
Mindre toxisk men mindre potent än bupivakain.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Mepivacain

A

Amid lokalanalgetika.
Lite mer potent men också lite mer toxisk än lidokain.

Mindre ödem efter injektion vid ledningsanalgesi (häst).

Reg DK: Intra artikulärt och epiduralanalgesi häst.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Bupivacain

A

Amid lokalanalgetika.
Mest potenta och långtidsverkande.

Långsam insättningstid (20–30 min), men lång verkningstid (5–8 timmar).

Högst toxicitet (svår att behandla).
Användning: Infiltrations analgesi (inte IVRA – Intravenous Regional Anesthesia)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly