H2-antagonister/syrepumpehämmere Flashcards

1
Q

Histamin typ 1 och 2 receptorer och läkemedel som motverkar histamins effekt:

A

Histamin typ 1 receptor:

 • Ökad kapillär permeabilitet (ödem)
 • Klåda
 • Kontraktion av glatt muskulatur (bronkier, GI)

Histamin typ 2 receptor:

 • HCl-sekretion i ventrikeln
 • Positiv chronotrop och inotrop effekt

Läkemedel som motverkar histamins effekter är:

Inhibitorer av histaminfrigörelse från mastceller
→ Natriumcromglicat/cromolyn.
Metaboliska inhibitorer
→ Histamin-N-methyltransferas
→ Diamooxidas (DAO)
Receptor antagonister
→ Antihistaminer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

H2-antihistamin

A

Verkningsmekanism: Blockerar H2-receptorer på parietalceller i magsäcken. Reducerar syrasekretion med 50–70%.

Indikationer: Magsår, för stor magsaftsproduktion.

Disponerande faktorer: NSAID, glukokortikoider, stress, nedsatt blodgenomströmning i ventrikeln och inflammation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Protonpumpshämmare

A

Effekt:

 • Ökat pH i ventrikeln
 • Kraftig och långvarig verkan
 • 3 till 4 dagars behandling för maximal effekt
 • pH bör vara större än 3,5 fr att främja sårläkning
 • Begränsad vetenskaplig evidens

Biverkningar:

 • Risk för överväxt av GI-bakterier samt aspirations pneumoni
 • Mer än 8 veckors behandling rekommenderas inte p.g.a. risk för hypergasttinaemi (=ökad risk för gastrinproducerande tumörer)

OBS! Inhiberar enzymet cytochrom P450 → kan nedsätta metaboliseringen av andra läkemedel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Andra ventrikel slemhinneskyddande läkemedel.

A

Andra ventrikel slemhinneskyddande läkemedel
Antacider:
- Aluminium, magnesium eller calciumbaser
- Används P.O för att neutralisera ventrikelsekret
- Ingen systemisk effekt

Sulkralfat: (Andapsin ©)

 • Polymeriserar till en viskös, klistrig massa –> skyddar ventrikelslemhinnan och inaktiverar pepsin, absorberar gallsyra samt stimulerar prostaglandinsyntes.
 • Inga biverkningar, men kan orsaka förstoppning

Syntetiska prostaglandiner:

 • Skyddar ventrikelslemhinnan efter P.O administration
 • T.ex. Misoprostol (=PGE-1 analog)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ranitidin

A

Indikationer: magsår, halsbränna, sura uppstötningar.

Biverkningar: buksmärta, illamående, förstoppning, leversvikt, pankreatit, diarré m.m. Det finns många olika biverkningar och de är av varierande förekomst. Jag har endast tagit med några utvalda i detta dokument.

Farmakodynamiska egenskaper: Syra hämmande medel - H2-receptorantagonist. Blockerar kompetativt histaminets verkan på H2-receptorer vilket hämmar basal och stimulerad magsaftssekretion.

Farmakokinetiska egenskaper: Vid P.O är biotillgängligheten 50–60%. Metaboliseras i levern. Utsöndras inom 24 timmar via njurarna. Utsöndras dessutom via galla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Omeprazol

A

Indikationer: magsår, förebyggande mot NSAID-relaterade magsår, halsbränna och sura uppstötningar.

Biverkningar: huvudvärk, magsmärtor, förstoppning, diarré, gasbildning och illamående/kräkningar m.m.

Farmakodynamiska egenskaper: Protonpumpshämmare. Hämmar syrasekretionen i ventrikeln genom att hämma syra pumpen i parietalcellen. Effekten på syrasekretionen är reversibel vid daglig administration.

Farmakokinetiska egenskaper: Instabilt i sur miljö och administreras därför oralt. Snabb absorption. Proteinbundet till 97%. Metaboliseras fullständigt av cytokrom P450 systemet. Nästan 80% av en P.O dos utsöndras som metaboliter via urinen och resterande i faeces, framförallt från gallsekretion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly