Injektionsanæstetika Flashcards

1
Q

+ & - vid injektionsanestetika

A

Fördelar:
Snabb induktion/ bedövning med låg risk för excitation.
IM användes med fördel till vilda djur.
Fördel vid operation av munhåla eller övreluftvägar
Mindre resurskrävande i förhållande till inhalationsanestesi

Nackdel:
Kan vara svårt att regulera då stor fördelningsvolym. (Risk för överdosering)
Ofta längre uppvaknande
Elimineras via lever & njurar (långsamt)
Passerar ofta placentan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Thiopental- Indikationer

A
Liknar pentobarbital (avviker bara i sulfur-grupp). pH 9–10, lång hållbarhet men effekten avtar med tiden. Kortverkande ca 20 minuter, penetrerar BBB snabbt. 
EJ registrerad till djur i DK, administreras endast IV. 

Indikationer:
Har använts en del tidigare i veterinär praktik till kortvarig anestesi; ex. kastration av häst. Det finns nu bättre alternativ (ketaminol). Får ej användas till längre anestesi då det finns en risk för ackumulation (distributionen och förhållandevis långsam elimination). Får ej användas ensamt till häst, då orolig uppvaknande.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Barbiturater- fysiologisk effekt

A

CNS: depressionen av CNS beror på dosen. Ingen analgesi (hyperalgesi (↑ smärtkänsel) kan förekomma vid sub-anestesia doser). Ingen smärtkänsel under anestesin, men smärtsignalvägar aktiveras.

CV: nedsatt myokardium kontraktilitet (nedsatt slagvolym). Vältränade individer kompenserar vid ↑ HR & ↑ systemiskt vaskulärt motstånd. Mild systemisk hypotension kan förekomma. Vid hjärtsvikt kan tillståndet förvärras.

Thiopental kan ge arytmier, särskilt vid bigemini (extra hjärtslag, oftast utan klinisk betydelse) Mjältens ven kan strypas (sekvestration av RBC; ej lämplig till splenotomi).

Respiration: Centrala respirations depression (reflex som medierar ökad respiration vid hypercarpni och hypoxi inhibiteras. Ventilator rekommenderas.

Muskulatur: avslappning.

GI: ingen.

Njurar: ↓GFR & ↓ diureses; antagligen som följd av hypotension.
Foster: passerar placentan och ger respirations depression hos foster (mest pentobarbital; kontraindicerat vid kejsarsnitt)
Metabolism: hypotermi. Glukos kan minska metabolismen vid barbiturater.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Barbiturater - ADME

A

Absorption: God PO absorption; (administration – IV)

Distribution: De flesta har uttalad re-distribution (snabb till CNS men fördelas snabbt därefter till annan vävnad). Smala djur har låg fett/muskel -ration → lite längre påverknings tid av CNS (plasmakoncentrationen är hög i längre tid).

Metabolism: nedbryts i levern, primärt av P450-enzymsystemet, längre verkningstid vid;
-leversjukdom
-användning av andra läkemedel som nedbryts av/inhibiteras P450 (ex. ketokonazol & kloramfenikol)
Toleransutveckling är beskrivet som följd av ökat leverenzym aktivitet.

Exkretion: primärt njurarna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Barbiturater- Biverkningar, artskillnader & interaktioner med andra läkemedel

A

Låg terapeutiskt index (=letal dosis/ terapeutisk dosis)
Behandling vid överdosering: ventilator, inotrop terapi & vätsketerapi.

Perivaskulär injektion:
Starkt vävnadsirriterande pga. högt pH (9–10). Förorsakar vävnadsnekros.
Behandling: infiltration med fysiologiskt saltvatten med lidokain.

Intra-arteriell injektion:
Direkt IA carotis eller en sidogren. CNS skada & vävnads irritation (utlöser arteriell spasm & därmed hypoxi). Respirationsstopp. Häst: Oftast död om mer än 25% av kastningsdosen ges IA.

Försiktighet vid lever & njurinsufficiens
Förlänger verkningen av barbiturater pga. nedsatt metabolism & elimination.

Viktiga artskillnader vid anestesi
Hund: Smala hundraser: längre anestesi men normal uppvakning. Grayhounds: thiopental är kontraindicerat då defekt i de oxidativa enzymsystemet är nödvändigt för metabolism → extrem effekt.

Häst: Använd ej utan användning av sedation då risk för våldsamma rörelser (excitation och inkoordination). Viktigt att skydda hästen mot skador.

Idisslare: Kan användas med risk för regurgitation. Får och getter metaboliserar barbiturater 8X snabbare än hundar.

Svin: Många har förlängd uppvakning (antagligen pga. fettreserverna) Skapar ej malign hypertermi.

Fågel: Har varit använd intra-osseöst med hög mortalitet, används ej.

Reptiler: Metaboliseras långsamt, används ej.

Interaktion med andra läkemedel
Förstärkande effekt vid bruk av andra CNS depressiva läkemedel. Därmed kan dosen reduceras, exempel är: opioider, alfa2-agonister & phenotiaziner.
Ökad metabolism vid andra läkemedel:
Långtidsverkande barbiturater (phenobarbital), inducerar hepatisk mikrosomale enzymsystemer (P450).
→ ökar metaboliseringen
→ mindre effekt av läkemedel som metaboliseras av P450 (ex. kloramfenikol & β-blockers)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Pentobarbital

A

Pentobarbital (AVL)

Oxybarbiturat- kortverkande; används IV (om sederad & smärtstillad kan man ge IP/intrakradiellt).
Excitation kan förekomma under induktion & uppvakning.

Indikationer: primärt för eutanasi av djur (djur som äter andra djur efter eutanasi med pentobarbital kan förgiftas eventuellt dö (uppvärmning nedbryter ej barbiturater).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Phenobarbital

A

Phenobarbital (fenobarbital) -antikonvulsivisk (fenemal)

Oxybarbituart- långtidsverkande; ej så lipidlösligt som thiopental & pentobarbital, därför mindre och långsammare insättande effekt på CNS.

Indikationer: primärt mot kramper (låg dosis), registrerat till behandling av epilepsi hos hund.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Propofol- allmänt, verkningsmekanism & ADME

A

Snabbverkande injektionsanestetikum, används till humana patienter sedan 1989.
Fettupplösligt läkemedel; mjölkvit emulsion (Omskakas före bruk).
BARA IV administration.
Stabil vid rumstemperatur och ej ljuskänsligt.

Inget konserveringsmedel (risk för bakterieväxt) används omedelbart efter öppning, ej mer än 24 timmar efter. 
Verkningsmekanism: (låg dos) Förlänger GABA:s bindningstid till GABAA -receptorerna. (hög dos= aktiverar GABA receptorn direkt). 

Distribution: Hög koncentration i CNS & sen re-distribuering till andra vävnader. (2 compartment model).

Metabolism: Den samlade clearence överstiger leverns blodgenomströmning. Extrahepatisk metabolism är osäkert (lungmetabolism förmodas). Metaboliseras till inaktiva metaboliter (artskillnader).

Exkretion: Renal (njure). Utskiljes primärt vid glukuronidering och sulfat; konjugering av inaktiva metaboliter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Propofol- Effekt

A

Effekt av propofol:
CNS- CNS depression.
Användbart till CNS kirurgi då det förorsakar nedsatt intrakraniellt tryck. Kloniska kramper (snabba muskelrörelser) kan förekomma, men också effektivt till behandling av epileptiska kramper. ”Feeling well” (eufori) i uppvakningsfasen.
Analgesi: INGEN!!! (Ingen hyperalgasi som beskrivet vid barbiturater).

CV: systemisk hypotension och negativ inotrop effekt.
Vasodilatation (primär orsak till systemisk hypotension).
↓ HR, men ej reflexmedierad takykardi som ses vid barbiturater. Kan öka förekomsten av arytmier vid samtidigt bruk av adrenalin, men ej arytmogen (framkallar arytmier).

Respiration: Apné kan förekomma efter administration av propfol-bolus. Ju snabbare injektion, desto högre risk för apné. Intubering och ventilation ses som nödvändigt. Extra försiktighet vid ej fria luftvägar.

Muskulatur: Mycket god muskelavslappning. Dock kan spontana kontraktioner förekomma. Lätt att intubera men risk för aspiration.
Placenta: Passerar placentan men minimal effekt på fostret.
Neuroendokrin: Histaminfrigörande ej beskrivet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Propofol- Indikationer, biverkningar och artsvarationer

A

Indikationer
Kan kombineras med alla sedativa, analgetika & inhalations anestesi.
- Generell anestesi (ofta CRI = Constant Rate Infusion)
Kort induktion, kort effekt, mild uppvakning. Dosering; 50% över 10 sekunder och resten långsamt efter effekt.
- Induktion till inhalations anestesi:
1 injektion → medvetslöshet i ca. 2–8 minuter
- Sedation
- Behandling av status epilepticus

Biverkningar av propofol:
Nedsatt sårläkning: 4X större risk för postanestetisk infektion vid bruk av propofol. Viktig att kasta propofol rester efter 24 timmar (retrospektiv studie)

Smärta vid injektion; i små perifera vener är det beskrivet hos människor, ofta väljs större vener, ev. injektion av 2% lidokain före propofol. Ej problem med vävnadsirritation/ nekros vid peri vaskulära injektioner.

Postanestetisk pankreatits är sällan beskrivet hos människor, ej beskrivet hos veterinärer.

”Propofol syndrom”: sällan men ofta dödlig komplikation efter långvarig propofol-infusion. Det förkommer: metabolisk acidosis, rhabdomyolyse (plötslig skelettnedbrytning), njursvikt, hjärtarytmi & hjärtsvikt. Ändrar mitokondriets metabolism - förmodas vara en det av patofysiologin, störst risk hos neonatala och sepsis patienter.

Viktiga artvariationer
Hund: kan användas till kort & långtids sedation, induktion till inhalationsanestesi & CRI. Dosis till greyhounds är den samma som andra hundraser men längre uppvaknande.

Katt: Katter bör högst vara i propofol anestesi 3–4 gånger, (försiktighet vid långvarande infusioner). Kan inducera oxidativa skader på erytrocyter vid repeterande anestesi över flera dagar → Heinz bodies i erytrocyter, anorexia, diarré och obehag.

Häst: används sällan, då dyrt.

Gris: förorsakar ej malign hypertermi. Respirationsdepression och apné är beskrivet.

Fågel: respirationsdepression (viktigt med ventilation).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ketamin- allmänt

A

Dissociative anestetika - NMDA-antagonist
Begreppet stammar från humant bruk där patienten beter sig åtskilt från omvärlden (kataleptisk; ”zombie-liknande”).

Non-kompetitiv NMDA-antagonist: förhindrar bindningen av den excitatoriska neurotransmitorn glutamat → nedsatt CNS aktivitet i det thalamocortikala, limbiska & retikuloaktiverande systemet.

Men har också effekt på:
opioid-receptor (agonistiskt)
Monoaminerge-receptor
Muskarine-receptor  
Spänningsregulerar Ca-kanaler, samt förorsakar en central medierad ökning i sympatisk tonus samtidigt med nedsatt NA ”re-uptake”, men INGEN effekt på GABA-receptorerna. 

Skapar: ändring i medvetandet (vaken, men reagerar ej på stimuli (katalepsi)). Analgesi (via opioid receptorerna; μ & κ) & NMDA-receptorer (involverat i CNS smärtmodulationen).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ketamin- ADME & Effekt

A

Administration: administreras IV eller IM (svider vid IM; pH ner till 3.5). Också god absorption vid PO eller rektal administration. Hög fettupplöslighet, max hjärn-koncentration 1 min efter IV; Cmax (blod) 10 min efter IM).

Distribution: re-distribution, passerar placenta barriären.

Metabolism: Metaboliseras snabbt i levern.
Ketamin metaboliseras till norketamin (aktiv metabolit): 10–30% av ketaminets aktivitet.
Cytochrome P450 → N-demethylering (norketamin) → hydroxylering av norketamin → vattenupplöslig glukoronid derivat (artsvariation)
Elimination: renal/ njurar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ketamin- Effekter och indikationer

A

Effekter av dissociative anestetika

CNS: katalepsi. Ovanlig vid Kirurgisk anestesi vis det används ensamt, beskyddar mot cerebral ishemia (vasodilatation i CNS). Bör ej användas till patienter med ökat intra-kraniellt tryck. Epileptiform EEG är beskrivet med anses generellt för antikovulsivt. Försiktighet vid CNS sjukdom härunder kramper, central adrenerg stimulering samt nedsatt ”re-uptake” av NA → ökar sympatisk tonus.

Analgesi: god.

CV: direkt myokardium deprission med ofta ökat CO, HR & BP då ökad sympatisk tonus.
Muskulatur: lätt ökad muskeltonus, larnyx & pharynx reflexer finns kvar (kan ligga & ha små spasm).

GI: stimulerar salivation.

Respiration: mild effekt. Bronkodilatation, stimulerar bronchial sekretion.

Ögon: ofta öppna.

Indikationer
Snabb induktion till generell anestesi. Ges ofta i kombination med andra sedativa & analgetika. Kan suppleras med underhållsdos, men förlänger uppvaknandet. Stor säkerhetsmarginal. Kan användas till många arter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Ketamin- biverkningar och kontraindikationer

A

Biverkningar & kontraindikationer
Systemisk hypertension & lätt takykardi.
Svider vid perivenös och IM injektion (pH ner till 3.5)
ökad spottsekretion (kan motverkas med antikolinerge läkemedel)
uttorkande ögon (motverkas med salva)

”Emergency delirium”: orolig/muskelkontraktioner, farligt för personal & djuret själv. Motverkas vid samtidigt bruk av sedativ. Bör ej användas som endaste läkemedlet, härunder häst: saknar muskelavslappnande effekt & oroligt uppvaknande.

Försiktigt vid bruk till hjärtpatienter (↑ sympatisk tonus)
Patienter med förhöjt intrakraniellt tryck
Patienter med ökat sympatisk tonus (ex. hyperthyriodism)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Tiletamin

A

Non-kompetetiv NMDA-antagonist, dissociative anestetika (patienten beter sig kataleptiskt). Har också analgetiska egenskaper (mu och kappa opioid receptorer).

Tiletamin levereras endast i kombination med Zolazepam som ett vitt pulver.
IM eller IV i de flesta arterna.

Effekter av dissociative anestetika.

CNS: katalepsi. Ovanlig vid Kirurgisk anestesi vis det används ensamt, beskyddar mot cerebral ishemia (vasodilatation i CNS). Bör ej användas till patienter med ökat intra-kraniellt tryck. Epileptiform EEG är beskrivet med anses generellt för antikovulsivt. Försiktighet vid CNS sjukdom härunder kramper, central adrenerg stimulering samt nedsatt ”re-uptake” av NA → ökar sympatisk tonus.

Analgesi: god.

CV: direkt myokardium deprission med ofta ökat CO, HR & BP då ökad sympatisk tonus.

Muskulatur: lätt ökad muskeltonus, larnyx & pharynx reflexer finns kvar (kan ligga & ha små spasm).

GI: stimulerar salivation.

Respiration: mild effekt. Bronkodilatation, stimulerar bronchial sekretion.

Ögon: ofta öppna ögon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Alfaxalon

A

Nyare neuroaktivt steroid-anastetikum.
Läkemedelsgrupp: injektions-anaestetikum
Viktig verkningsmekanism: påverkar GABAA och därmed ändrar Cl- transporten i CNS.
Binder till den trans-membrana delen av GABAA receptorn.
Viktig indikation: generell anestesi av hund & katt. Kan användas vid kejsarsnitt.
Viktig biverkning: apné efter induktion (hundar 100 sekunder, katter 60 sek). Risken minimeras vid långsam injektion. Endotrakeal intubering och syresupplering bör användas.

OBS!
må ej användas med andra injektionsanestetika, men kan kombineras med olika grupper av sedativ.
begränsad analgetisk effekt, bör kombineras med analgetikum.