Bjørnebekk Flashcards Preview

Sped 3000 > Bjørnebekk > Flashcards

Flashcards in Bjørnebekk Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

Antisosial atferd og alvorlig problematferd

Atferdsforstyrrelse

A
 • Atferd som bryter med sosiale normer og regler og som ligger utenfor hva vi regner som normalt og akseptabelt.
 • En person regnes slik når hens normbrytende atferd er kronisk og inngår i et bredere atferdsmønster
 • Moffitt: anslår at gjennomsnittlig skal minst sju alvorlige risikofaktorer
2
Q

Diagnose: Alvorlig atferdforstyrrelse

A
 • Den unge over tid og mer kronisk har fremvist minst 3 atferdsformer innen 4 antisosiale atferdsområder:
  1. Aggresjon rettet mot mennesker eller dyr
  2. Vandalisme/ødeleggelse av eiendom
  3. Ulovlig tilegnelse av andres eiendeler/verdier
  4. Alvorlige regelbrudd
3
Q

Prevalens

A

Vanskelig å anslå hvor mange eller hvor stor andel barn og unge som utvikler alvorlig antisosialitet eller atferdsforstyrrelse.

4
Q

«Tidligstartere»

- En løype som kan medføre livsløpsvedvarende antisosialitet

A
 • Mest alvorlig belastet
 • Når: viser normbrytende og antisosial atferd tidlig, gjerne før 11-12 års alderen, mange helt ned i 6-7 årsalderen
 • 50% - 80% av den totalt kriminaliteten
 • I Norge 1-2% andel av årskullet
5
Q

Tidligstartere kjønnsforskjeller

A
 • Jenter kan anta andre former enn gutters
 • langt flere gutter enn jenter som fødes med nevrofysiologiske forstyrrelser
 • jenter og gutter opplever samme type risiko. Utvikler begge kjønn antisosialitet i samme grad.
 • Jenter synes i stor grad å avslutte åpne antisosialitet i 20-25 års alderen ( -> depresjon og rusmisbruk
 • Gutter større sannsynlighet for at den varer livet ut.
6
Q

«Tidligstartere» som snart avstår fra antisosialitet - bare begrenset løype

A
 • starter også tidlig med handlinger, men Avslutter karriere i ungdomsalderen
 • Vet minst om ( ikke gode dokumenterte forklaringer på utviklingsformål)
 • blir ikke godtatt av, tidligere et visst fellesskap «Tidligstartere»
 • lav sosial kompetanse
 • tendens isolert fra andre unge
 • ensomt ungdomsliv (mentale og psykiske problemer.
7
Q

«Senstartere» - Ungdomsbegrenset løype

A

Når: Starter i ungdomsalderen