Egeberg Flashcards Preview

Sped 3000 > Egeberg > Flashcards

Flashcards in Egeberg Deck (23)
Loading flashcards...
1
Q

Minoritetsspråklig

A

I tråd med offentlige bruk blir MV, benyttet om barn, elever og voksne som har et annet morsmål enn norsk

(I gang med å lære andrespråket norsk)

2
Q

Førstespråk

A

Språket som barnet hovedsakelig har hatt erfaringer med i oppveksten og tilsvarer morsmål og hjemmespråk

3
Q

Andrespråk

A

Det andre språket barnet lærer eller skal bruke i opplæringen.
Tilsvarer majoritetsspråk eller lærerspråk

4
Q

Opplæring

A

En pedagogisk virksomhet både i barnehage og skole

5
Q

Primærvanske

A

Ikke hovedsakelig har sitt utgangspunkt i miljø og erfaringer, men fysiologiske eller evnemessige forutsetninger.

6
Q

Kognisjon

A

Tenkning og språk er to tett sammenvevd deler av vår bevissthet

7
Q

Akademisk språk

A

.

8
Q

Taksonomisk språk

A

.

9
Q

Kognitiv system

A

Danner grunnlag for flere språksystemer
Mentale begreper, kategorier, erfaringer om hvordan ting henger sammen, kunnskaper ulike ferdigheter som eksempelvis (resonnering), strategier for avkoding og forståelse i lesing og skriving

10
Q

Lingvistiske systemer

A

Kan deles eller være grunnlag for overføring. Enkelte Semantiske kategorier (innholdet vi legger i ordet olje), syntaktiske prinsipper(meninger eller setninger på ulike måter settes sammen til ord), pragmatiske ferdigheter ( språket kan brukes til å formidle en idé og forstå mening i det andre ser), fonologisk bevissthet (ord settes sammen av ulike lyder).

11
Q

Myte barn lærer språk fort

A

Språket er enklere for barn fordi det stilles mindre krav og forventinger + enklere ordforråd

12
Q

Priming

A

Økte lærings og minneeffekten når man har sett eller hørt noe før: økt stimuli for tidligere erfaring

13
Q

Hvorfor viktig å kunne kjenne det enkelte barnets forutsetninger?

A

For å kunne forstå hva som er vanskelig og hva som er lettere for barnet under sin språkinnlæring

14
Q

Er funksjonell tospråklighet et mål?

A

etter L97 ikke et mål for den største gruppen minoritetsspråklige, men for døve og barn med samisk som morsmål

15
Q

Migrasjon

Morken

A

Dreier seg om å bryte opp fra et sted og slå seg ned et annet sted i et annet land

(Fellesbetegnelse: innvandring, utvandring, immigrant)

16
Q

Migrasjonsrelaterte lærevansker

A

Kombinerer migrasjonsperspektiv med lærevanskerperspektiv

17
Q

Særskilt språkopplæring for språklige minoritetselever 2-8

A

Elevar i grunnskolen med Anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til de har tilstrekkelig dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen

Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge delar.

18
Q

Ordforråd

A

handler om antall ord man kan eller kjenner (bredde)

og hvor stor kunnskap man har om hvert enkelt ord (dybde)

19
Q

Ord

A

Representerer de erfaringene, ideene, kunnskapene

20
Q

Semantikk

A

Gjennom erfaringer og læring kobler et tankemessig innhold til ord.

21
Q

Hvordan bygge opp språksystemet?

A

Man må være i et sosialt samspill med andre om noe meningsfult

22
Q

Barn lærer ikke ved å ha det aktuelle språket rundt seg

A

Sosiale fritidsaktiviteter: Trenger ikke å ha effekt på språkferdigheter om det ikke er spesielt tilrettelagt for det

MEN deltakelse kan ha andre gode effekter- sosial art, gi gode kulturelle erfaringer

23
Q

Flerspråklig

A

Vid og mestringsfokusert betegnelse som inkluderer barn, voksne og unge som bruker og forholder seg til flere språk, uavhengig av hvilken kompetanse de har på de ulike språkene