Wagner, Strömqvist Uppstad Flashcards

1
Q

Språklæringsprosessen

A

«Den prosessen der en innebærer (et individ) utvikler ett eller flere språk - talte, skrevne eller tegnspråk - i samspill med omgivelsene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

«Den prosessen der en innebærer (et individ) utvikler ett eller flere språk - talte, skrevne eller tegnspråk - i samspill med omgivelsene

A

Personer som er blitt tospråklige gjennom sin utdanning eller gjennom opphold i utlandet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Additiv tospråklige

A

Det ene språket «legges til» det andre. Det utvikles ikke på bekosting av det andre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Subtraktiv tospråklighet

A

Utvikling av andrespråket går på bekostning av førstespråket.
Førstespråket blir stående på stedet hvil eller kanskje svekkes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Desentrere i lek

A

Det vil si formulere rolleytringer slik at andre forstår

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jim Cummins terskelteori

A

Sier noe om hvorfor noen barn har fordeler av sin tospråklighet , mens andre kommer til kort

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jim Cummins terskelteori

Første etasje

A

Barn med lav kompetanse i begge språk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Jim Cummins terskelteori

Andre etasje

A

Barn med aldersadekvat kompetanse i ett av språkene
Representerer nivået for å unngå negative effekter av tospråklighet
(Barn i norsk skole burde ha aldersadekvat kompetanse i norsk)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jim Cummins terskelteori

Tredje etasje

A

Jim Cummins terskelteori

Tredje etasje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvorfor er ordforråd viktig?

Førskolealder

A

Det korrelerer signifikant med barnas leseforståelse i ungdomsskolen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

BISC

A

Basic interpersonal Communication Skills

Hverdagsspråk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

CALP

A

Cognitive Academic Language Proficiency

Skolespråk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Studie av Cummins i 1980

A

Av 1210 immigrantbarn Canada.
CALP - 5-7 år (andrespråkferdigheter på et nivå kan mestre læringssituasjoner.
BICS - 1-2 år i gjennomsnitt (dagligdagse ferdigheter)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Isfjell metaforen

Cummins

A

Isfjellets tipp er det eneste vi ser av personens språkkompetanse.
Mens den største og komplekse delen av språkkompetansen ligger under overflaten og er langt vanskeligere å «få øye på»

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Språklig bevissthet

A

Det å kunne rette oppmerksomheten mot eller snakke om selve språket

«Henrik synes det er kjekt at kjæresten Hanne begynner på samme bokstav (fonologi)
Fraises - jordbær på fransk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Reseptivt ordforråd

A

.

17
Q

Hvorfor har ordforråd en predikativ relasjon til lesing?

A

Barna ordforråd i førskolealder forklarer variasjon etterpå.
barna som har lite brest ordforråd, slutten av førskolealder forblir ofte svake lesere hele skolegangen