Kari Killen Flashcards Preview

Sped 3000 > Kari Killen > Flashcards

Flashcards in Kari Killen Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

Autorativ oppdragerstil

A

Varme, engasjement, faste rasjonelle regler, åpen to veis kommunikasjon

-> utvikling av følelsesmessige balanserte, trygge og sosialt velfungerende mennesker

2
Q

Autoritær oppdragerstil

A

Følelsesmessig fjernet, rigide regler og mangel på tilpasning til barnets individuelle behov

 • angst, dårlige sosiale ferdigheter, og et aggresjonsnivå langt over gjennomsnittet
3
Q

Stress

A

«Stress er tilstede når de krav som oppleves, ikke innfris, men fører til handlingslammelse eller lite egnet problemløsning»

4
Q

Utvikling av motstandskraft

A

Trygg tilknytning er av grunnleggende betydning for utvikling av motstandskraft , dvs evnen til å hanskes med de utfordringer og belastninger som er uunngåelige fot de fleste i livet.

5
Q

Universal (primær forebygging)

A

Sikte på å hindre at problemer oppstår. Rettes mot hele befolkningsgrupper. (Foreldregorberedende kurs, barselgruppe,)

6
Q

Selektiv (sekundær) forebygging

A

Tar sikte på tidlig å identifisere risikofaktorer og hindre at identifiserte problemet utvikler seg videre

7
Q

Indikert (terrier) forebygging

A

Tar sikte på å redusere problemer som allerede har oppstått

8
Q

Forebygging

A

Handler om å både avhjelpe aktuelle problemer og å forebygge langtidskonsekvenser

9
Q

«Indre arbeidsmodeller»

A
 • Gjennom
  Vår tidlige utvikling utvikles indre arbeidsmodeller
  Dette for hvordan barn skal være barn, hvordan foreldre skal være foreldre, og hvordan forholdet mellom disse skal være.
 • Preger måten vi forholder oss i nære relasjoner og foreldrerollen

Deres oppfatning og holdning til barn

10
Q

Foreldreskap

A

En prosess der foreldrene (omsorgsgiver) engasjerer seg i barnet og gi det fysiske og følelsesmessig omsorg, næring og beskyttelse.

barnets alder og funksjonsnivå

11
Q

Får «God nok» omsorg:

A

De barns som utvikler seg og trives, vet hva de føler, er i stand til å gi uttrykk for det de føler og opplever. Får aksept på det, enten de er glade, triste, redde. Og som er i stand til å bruke de ressurser de har.

12
Q

Tilknytningsmønstre

A

De utvikles i forhold til erfaringer fra omsorgspersonene

Oppleve uforutsigbare foreldre, vil forvente slik uforutsigbar behandling
Oppleve å ikke bli sett, forventer etter hvert å ikke bli sett

13
Q

Barn med trygg tilknytning

A
 • barnet føler seg trygg på at hvis farer skal oppstå, vil tilknytningspersonen beskytte det.
 • utgangspunkt i trygg base kan de utforske verden
 • Mer autonome, mindre avhengige, bedre i stand til å regulere følelser.
 • sjeldnere atferdsproblemer og bedre i stand til å knytte nære vennskapsforhold
14
Q

Barn med utrygg tilknytning

A
 • i motsetning til trygg tilknytning, Større antall atferdsproblemer
 • vanskeligheter med samspille med andre barn
 • dårligere problemløsningsevne, lav selvfølelse
15
Q

Hva er Utrygg tilknytning?

A
 • resultat av samspill der foreldre har vært ute av stand til å respondere adekvat på barnets individuelle trekk og behov.
16
Q

De viktigste foreldrefunksjonene

A
 • Evne til å se barnet og akseptere det som det er
 • Evne til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet
 • Evne til empati med barnet
 • Evne til realistiske forventninger til barnets mestring