Adferdsvansker Ogden Flashcards

1
Q

Opposisjonell trasslidelse

A

Sta, trassig, ulydig, provoserende atferd overfor regler, men er uten mer alvorlig asosial eller aggressive handlinger slik som lovbrudd eller overgrep mot andre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Muliinformant, multimetode, multisetting

A
 • Anvender flere metoder( observasjon, testing, atferdsvurderinger)
 • Flere informanter (én eller flere lærere, foreldre, eleven selv)
 • Informasjon fra flere miljøer (i undervisningsrommet, på skoleområdet, hjemme og på fritiden)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

samarbeid

A

Dele med og hjelpe andre, følge regler og beskjeder

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Selvkontroll

A

Bringe følelser under tankemessig kontroll

 • påvirker hvor sosialt kompetente barn oppfattes å være
 • samt hvor godt de blir likt av andre barn
 • monitorere og regulere kognitive prosesser: oppmerksomhet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Selvhevdelse

A

Hevde egne meninger og rettigheter på positive og tydelige måter. Ta initiativ, presentere seg og motstå negativt gruppepress

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Empati

A

Å se ting fra andres synspunkt, forstå hvordan andre har det, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ansvarlighet

A

Å holde avtaler og forpliktelser samt vise respekt for eiendeler og arbeid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Funksjonell atferdsvurdering

A
 • Identifisere hendelser som utløser og vedlikeholder atferd
 • Vurderer om det et bestemte forhold som utløser og påvirker problematferden og som forklarer hvorfor problematferden er funksjonell for eleven
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

«risikoutsatte» barn og unge

A

Utsettes for påvirkninger som øker sannsynligheten for utvikling av negativt utfall

(rusproblem, voldelig atferd, psykiske vansker, kriminell karriere»)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Motstandsdyktige barn

A

Barn som har vært utsatt for risiko i oppveksten men likevel klarer seg bra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Resilens

A

Oppsummert: hos barn og Inges positive psykologiske kjennetegn som sosial kompetanse, gode familierelasjoner, mestring av skolearbeid elevrollen

 • fremheve viktigheten av mestring av skolegang for motstandsdyktighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Alvorlige atferdsproblemer

Individuell risiko

A
 • For tidlig fødsel og lav fødselsvekt
 • Fødselsskader (hjerneskade)
 • Aggressiv atferd i tidlig alder
 • vanskelig temperament
 • Manglende selvregulering
 • Usikker tilknytning
 • Sviktende sosial informasjonsbearbeiding
 • Lav sosial kompetanse
 • spenningssøkende
 • Impulsivitet
 • Spenningssøkende
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Alvorlige atferdsproblemer

Risiko i familien

A
 • Hyppige og eskalerende foreldre-barn-konflikter
 • Manglende tilsyn, grensesetting og engasjement i barnet
 • Foreldrenes antisosiale holdninger og verdier -aksept antisosial atferd
 • Antisosiale foreldre: misbruk og kriminalitet
 • Foreldrenes psykiske problemer (depresjon)
 • Foreldre konflikter og samlivsbrudd
 • Harde oppdragelses metoder (overdreven)
 • Avvisning (foreldre og barn)
 • Manglende struktur og stabilitet i familien
 • omsorgssvikt og mishandling
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Alvorlige atferdsproblemer

Risiko i skolen

A
 • Mislykkes i skolen
 • Personalkonflikter og uenighet om regler og reaksjoner
 • Antisosiale og antiskole holdninger
 • Mobbing og skulk
 • Avvisning av medelever
 • Svak tilknytning til skolen
 • Skolen mangler regler og struktur
 • Skolebaserte gjenger
 • Skolen mangler kompetanse og tiltak
 • Store skoler med få lærere per elev
 • Manglende lederskap ved skolen
 • Vekt på straff og negative konsekvenser for regelbrudd
 • Begrenset foreldre kontakt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Alvorlige atferdsproblemer

Risiko i nærmiljøet

A
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Ustabilt boområde med mye inn- og utflytting
 • Høy urbaniseringsgrad
 • Forekomst av vold og kriminalitet
 • Høy toleranse for vold og kriminalitet
 • Manglende tjenestetilbud (helse, sosial, fritid)
 • Antisosiale rollemodeller
 • Antisosiale gjenger eller minoritetskulturer
 • Negativ eksponering av lokalmiljøet i mediene
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Modifiserbare risikoindikatorer

A
 • Kjennetegn ved elever, undervisning og miljø som er påvirkbare og som en derfor kan gjøre noe med.
 • Gå bredt til verks og redusere risiko på flest mulige områder

(Tidsnok på skolen, stabil skolegang mestringsmuligheter

Mulig å påvirke gjennom miljøtiltak

17
Q

Beskyttende faktorer

A
 • Handler om kjennetegn ved barn, ungdom og deres miljø som motvirker eller nøytraliserer den negative effekten av risikofaktorer.

Undersøkelser - mer motstandsdyktige mot stress og belastninger

Mer gunstige for risikoutsatte barn -> ikke av samme betydning for barn flest

18
Q

Beskyttende faktorer

Individuelle

A
 • Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter
 • Intelligens over gjennomsnittet
 • God tilknytning til foreldre
 • Bra prestasjoner i skolen
 • Positive planer og forventinger til framtiden
 • Enkelt temperament
 • Indre kontrollplassering
 • Gode mestrings ferdigheter
 • Gode problemløsnigsferdigheter
19
Q

Beskyttende faktorer

Familie

A
- gode tilknytningsrelasjoner
Støttende og omsorgsfulle foreldre 
- Gode familierelasjoner og positiv kommunikasjon 
- Godt tilsyn 
- God familiestruktur
- Moderat grensesetting 
- Gode problemløsningsferdigheter
20
Q

Beskyttende faktorer

Skole

A
 • Positivt skoleklima
 • Prososiale medelever
 • Forventninger om ansvarlighet og hjelpsomhet
 • Opplevelse av tilhørighet
 • Muligheter for å lykkes i skolen og bekreftelse av prestasjoner
 • Skolenormer mot vold
 • Positiv kontakt med mentor
21
Q

Beskyttende faktorer

Nærmiljø

A
 • Tilgang på tjenester og servicetilbud
 • Gode uformelle nettverk
 • Uformell sosial kontroll
 • Opplevelse av tilhørighet
 • Sterk kulturell identitet
22
Q

Motstandsdyktighet -> redusert risiko

A

Hendelser som reduserer eksponering for risiko (eks. gjennom foreldretilsyn) Og om gravis eksponering som gjør at barn gradvis blir flinkere til å mestre stress og motgang.

23
Q

Reduksjon av negative kjedereaksjonen

A

Handler om å stoppe negative samhandlingsmønstre.

 • Foreldre holder barn borte fra negative påvirkninger.
 • barn flyttes ut av hjem de utsettes for omsorgssvikt
 • barn og unge på eget initiativ bryter kontakt med familie eller antisosiale vennekontakter
24
Q

Utviklingsfremmende forhold

A

Handler derimot om hendelser og påvirkninger som er positive for alle barn og unge. Uavhengig av risikostatus.
- Stabile og gode tilknytningsrelasjoner og mestringsmuligheter i skolen

25
Q

Kartlegging

A

Dynamisk og kontinuerlig problemløsninsprosess

Kan forstås som en av forutsetningene for tidlig innsikt i relevante faktorer og for rask og adekvat oppfølging

26
Q

De viktige første leveårene «arkitektur»

A

Viktige fordi tidlige erfaringer påvirker arkitekturen i hjernen. Denne arkitekturen kan være et robust eller sårbart fundament for senere utvikling og atferd.

27
Q

Interaksjonsynkronisering

A

Hvordan barn naturlig tar initiativ til interaksjon gjennom lyder, ansiktsuttrykk og gester.

Hvis voksne ikke svarer med komplementær atferd…

28
Q

Hjernens plastisitet

A

-evnen til å endre atferd avtar over tid

29
Q

Emosjonsregulering ikke mestrer følelser

A

Oppmerksomhetsvansker
Vansker med å planlegge
Løse problemer
Ta beslutninger

30
Q

Tilknytningsteori

A

Hvordan barn utvikler relasjoner gjennom kontakt med nære omsorgspersoner, vanligvis mor og far.
- samt utvikling av «indre arbeidsmodell» som preger deres forventninger og holdninger til andre.

31
Q

Sosial læringsteori

A

Hvordan foreldre gjennom sin oppdragelse oppmuntrer eller begrenset visse former for atferd.