Ogden 2 Flashcards

1
Q

Temperament

A

Medfødte biologiske baserte mønstre for atferd og emosjoner.
Grunnmur for personlighetenp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Internalisert problematferd/ innagerende vansker

A

Depresjon,
angst,
psykomatiske problemer
Sosial tilbaketrekking

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Barn og unges psykiske helse

A

Samlebetegnelse for hvordan følelser, tanker og atferd hvor for seg og samlet påvirker hvordan barn og unge fungerer i hjem, skole og fritid.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Internalisert problematferd

A

Overkontroll der barn forsøker å regulere sin emosjonelle og kognitive tilstand på en uhensiktsmessig måte slik at de utvikler og vedlikeholder problemene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Prevalens Begge atferdsforstyrrelser

A
3,5% norske barn og unge under 18
1.7% alvorlig atferdsforstyrrelse 
1.8% opposisjonell atferdsforstyrrelse 
4,8% gutter 
2% jenter

15års alder: 1 : 1,5 forholdstallet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Psykososiale vansker syn

A

Magnar Ødegaard ser på
PV som et overordnet begrep, hvor eks atferdsvansker, problematferd og tilpasningsvansker kommer inn som underliggende begreper

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Risiko og beskyttelsefaktorer

A

faktorer som barn og unge utsettes for som øker sannsynligheten for en negativ utvikling
Beskyttelsesfaktorer reduserer den sannsynligheten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Normer og regler

A

Sosialt definerte som avspeiler skolers forventning og toleransegrenser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sosial kompetanse

A

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å opprettholde og etablere sosiale relanseres. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse og er en forutsetning for sosial mestring, sosial aksepterende og for vennskap.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvordan oppstår risikofaktorer?

A

De kan være medfødte, erfarte, tillærte og i kombinasjon med at barns oppvekst i risikoutsatte lokalsamfunn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Tidligstarter løype

Terrie Moffit

A

En potensiell livsløpsvedvarende løype med barn som starter tidlig med lovbrytende og mer kronisk opposisjonell atferd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Barnebegrenset løype

A

Løype som starter tidlig med lovbrytende atferd, men avstår fra dette i ungdomsalder og i stedet utvikler andre psykososiale problemer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ungdomsbegrenset løype

A

Løype med unge som starter lovbrytende atferd i ungdomsalder. De avstår fra antisosiale handlinger ved ungdomstidens slutt, hvis ikke de i løper av ungdomstiden har utviklet alvorlig rusavhengighet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Antisosial atferd

Bjørnebekk

A

I forskningslitteraturen brukes det som en samlebetegnelse for atferdsforstyrrelse, normbrytende atferd og fysisk og mental vold

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

PALS

A

Positiv atferd
Støttende læringsmiljø
Samhandling i skolen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

PALS 3 fokusområder

A
  1. Systematisk støtte og kompetansebygging som organisering og implementering
  2. Positiv læringsstøtte til alle med innsats på tre nivåer
  3. Kartlegging, vurdering og oppfølging