Business Chinese 1 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 1 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 1 Deck (15):
1

Mr.

xiānsheng
先生

2

Yes, correct

duì

3

Morning

zǎoshang
早上

4

Manager

jīnglǐ
经理

5

Oh!

ò

6

Very

hěn

7

Busy

máng

8

I am well

wǒ hěn hǎo
我很好

9

I am very busy

wǒ hěn máng
我 很 忙

10

Good morning (informal)

nǐ zǎo
你早

11

Pretty good

búcuò
不错

12

Sorry, I feel embarrassed

bù hǎo yì si
不好意思

13

Secretary

mìshū
秘书

14

Managing director

zǒng jīnglǐ
总经理

15

Assistant

zhùlǐ
助理