Business Chinese 12 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 12 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 12 Deck (49):
0

Trainee

péixùn rényuán
培训人员

1

Airplane

fēijī
飞机

2

Ticket

piào

3

To book, reserve

dìng

4

MW for tickets

zhāng

5

From

cóng

6

Shanghai

Shànghǎi
上海

7

London

Lúndūn
伦敦

8

Return ticket

wǎngfǎn piào
往返票

9

Airline

hángkōng gōngsī
航空公司

10

China Eastern Airline

Dōngháng
东航

11

Midday

zhōngwǔ
中午

12

To take off (of plane)

qǐfēi
起飞

13

Economy class

jīngjì cāng
经济舱

14

(The time) when

••••••de shíhou
••••••的时候

15

To come back, return

huílai
回来

16

Business class

shāngwùcāng
商务舱

17

Nearby

fùjìn
附近

18

Room

fángjiān
房间

19

What kind of

Shénmeyàng de
什么样的

20

MW for room

jiān

21

Double room

shuāngrén jiān
双人间

22

Single room

dānrénjiān
单人间

23

To include

bāo

24

Breakfast

zǎocān
早餐

25

Every day

měitiān
每天

26

How

zěnme
怎么

27

To send someone

pài rén
派人

28

Drive a car

kāi chē
开车

29

To pick up

jiē

30

Evening

wǎnshang
晚上

31

Again

zài

32

To take ... To (a destination)

sòng

33

Go back

huíqu
回去

34

Where

nǎr
哪儿

35

Restaurant, canteen

cāntīng
餐厅

36

There

nàr
那儿

37

Western food

xīcān
西餐

38

Chinese food

zhōngcān
中餐

39

Thoughtful

zhōudào
周到

40

To be satisfied

mǎnyì
满意

41

Passport

hùzhào
护照

42

Embassy

dàshǐ guǎn
大使馆

43

Single trip ticket

dānchéng piào
单程票

44

Direct flight

zhífēi
直飞

45

To change flights

zhuǎnjī
转机

46

To change money

huàn qián
换钱

47

Bureau de Change

wàibì duìhuàn chù
外币兑换处

48

Every kind, all kinds

yàngyàng
样样