Business Chinese 18 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 18 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 18 Deck (52):
0

Agent eligibility

dàilǐ quán
代理权

1

By

yóu

2

Type, style

kuǎn

3

Simple

jiǎndān
简单

4

Complete

qíquán
齐全

5

To compare with


6

At present

mùqián
目前

7

Thin

báo

8

To target

zhēnduì
针对

9

Which

nǎxiē
哪些

10

Main

zhǔyào
主要

11

To go on a business trip

chūchāi
出差

12

Businessman

shēngyì rén
生意人

13

White collar worker

báilǐng
白领

14

So, such

zhèyàng
这样

15

Customer group

kèhù qún
客户群

16

Retail price

língshòu jià
零售价

17

Other people, someone else

biérén
别人

18

High

gāo

19

Ideal

lǐxiǎng
理想

20

Enable to become

zuò chéng
做成

21

Famous brand

míngpái
名牌

22

Brand

pǐnpái
品牌

23

Customer service

shòuhòu fúwù
售后服务

24

Duration

qīxiàn
期限

25

To invite bids

zhāobiāo
招标

26

Ways and means, style

fāngshì
方式

27

To select

shānxuǎn
删选

28

Procedure

guòchéng
过程

29

Bid (pack)

zhāobiāo shū
招标书

30

Initial step

chūbù
初步

31

Next step

xiàyí bù
下一步

32

To tender

jìngbiāo
竞标

33

As soon as possible

jǐnkuài
尽快

34

To send


35

Final, last

zuìhòu
最后

36

To win a tender

zhòngbiāo
中标

37

Who, whom

shéi

38

To decide

juédìng
决定

39

Board, committee

dǒngshì huì
董事会

40

To finalise

luòshí
落实

41

High income group

gāoxīn jiēcéng
高薪阶层

42

Common people

pǔtōng lǎobǎixìng
普通老百姓

43

Enter the ... market

tóurù…shìchǎng
投入•••市场

44

Franchise

liánsuǒ diàn
连锁店

45

Target

mùbiāo
目标

46

At the latest

zuìwǎn
最晚

47

Short

duǎn

48

First (first time)

chūcì
初次

49

(Political, business) meeting

huìtán
会谈

50

Winner of a tender

zhòngbiāo rén
中标人

51

To announce

gōngbù
公布