Business Chinese 4 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 4 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 4 Deck (34):
1

Everyone

gèwèi
各位

2

To introduce

jièshào
介绍

3

Once, briefly

yí xià
一下

4

Everyone

Dàjià
大家

5

Tomorrow

míngtiān
明天

6

Afternoon

xiàwǔ
下午

7

Presentation

yǎnjiǎng
演讲

8

To welcome

huānyíng
欢迎

9

In, at, on

zài

10

Floor

lóu

11

Number, date

hào

12

Meeting room

huìyìshì
会议室

13

To plan, plan

dǎsuàn
打算

14

Which


15

Month

yuè

16

To stay

dāi

17

Day

tiān

18

Week

xīngqī
星期

19

Approximately, about

zuǒyòu
左右

20

To want, would like

xiǎng

21

Board member

dǒngshì
董事

22

Time

shíjiān
时间

23

Staff common room

yuángōngxiūxishì
员工休息室

24

Reception room

jiēdàishì
接待室

25

Restaurant, canteen

cāntīng
餐厅

26

To ask, to let

ràng

27

About, regarding

guānyú
关于

28

When

shénmeshíhou
什么时候

29

Day (2)


30

To plan, plan (2)

jìhuà
计划

31

How long (time)

duōcháng shíjiān
多长时间

32

Nearly, more or less

chàbuduō
差不多

33

Spare, free time

kòng

34

To go